Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie matematyczne w diagnostyce i terapii medycznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0136-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów związanych ze wspomaganiem diagnostyki i terapii medycznej przy wykorzystaniu modelowania matematycznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawy wybranych metod modelowania matematycznego, potrafi podać przykłady zastosowań w zakresie wspomagania diagnostyki i terapii medycznej. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i potrafi je wykorzystać do opisu i oceny modelu. SDA3A_U02, SDA3A_U04 Prezentacja
M_U002 Student potrafi opracować prosty model matematyczny opisujący wybrane zagadnienie z zakresu diagnostyki lub terapii medycznej SDA3A_U01, SDA3A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i znaczenie prowadzonych badań naukowych. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 8 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawy wybranych metod modelowania matematycznego, potrafi podać przykłady zastosowań w zakresie wspomagania diagnostyki i terapii medycznej. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i potrafi je wykorzystać do opisu i oceny modelu. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować prosty model matematyczny opisujący wybrane zagadnienie z zakresu diagnostyki lub terapii medycznej + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i znaczenie prowadzonych badań naukowych. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 66 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Wprowadzenie – przedstawienie najczęściej stosowanych modeli matematycznych i fizycznych i ich zastosowań w diagnostyce i terapii medycznej. Proces modelowania systemów fizjologicznych. Skalowanie organów i wpływ na wyniki modeli matematycznych. Podstawy matematyczne modelowania kompartmentowego. Wykorzystanie modeli kompartmentowych do oceny wydajności terapii pozaustrojowych. Stosowanie modeli uproszczonych. Modele nieliniowe. Problem odwrotny. Wykorzystanie modeli kompartmentowych do oceny narażenia radiologicznego. Matematyczne wspomaganie oceny wyników badań diagnostycznych. Farmakokinetyka.

Zajęcia seminaryjne (18h):

Zagadnienia związane z tematyką wykładu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia obowiązkowe i przedstawienie prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena prezentacji wybranego problemu z zakresu tematyki wykładów i aktywnego udziału w grupowej dyskusji podczas prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania omawianego na tych zajęciach materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość działania podstawowej aparatury medycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 pod red. M. Nałęcza, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2003
Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, pod red. A. Hrynkiewicz, E. Rokita, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
K. Godfrey, Compartmental Models and Their Applications. London, Academic Press, 1983.
J. Jacquez, Compartmental Analysis in Biology and Medicine, 2nd ed. Ann Arbor, MI: Univ. of Michigan Press, 1985.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jung A, Wasilewska-Radwanska M, Kopanski Z, 2002, Semiempirical model for diagnostication Helicobacter pylori infection by use of 14C labelled urea, Nukleonika, 47(3), 95-99
2. Jung A, Krisper P, Schneditz D, 2006, Measures of Efficiency in Extracorporeal Liver Support Systems, Romanian Journal of Hepatology, 2(3), 55-63
3. Jung A, Krisper P, Haditsch B, Stauber RE, Trauner M, Holzer H, Schneditz D, 2006, Bilirubin kinetic modeling for quantification of extracorporeal liver support. Blood Purificat, 24(4), 413-422
4. Jung A, Korohoda P, Krisper P, Schneditz D, 2012, Relationship between kinetics of albumin-bound bilirubin and water-soluble urea in extracorporeal blood purification, Nephrology Dialysis Transplantation, 27(3), 1200–1206

Informacje dodatkowe:

Brak