Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria procesów przetwórstwa szkła
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0137-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentom zdobycie wiedzy na temat możliwości modyfikacji właściwości szkła w drodze procesów przetwórstwa szkła. Podczas zajęć wykładowych i seminaryjnych studenci mają okazję zapoznać się zarówno z tradycyjnymi rozwiązaniami, jak i najnowszymi trendami w zakresie inżynierii procesów przetwórstwa szkła. Ponadto nabywają umiejętność projektowania procesów wzmacniania i zdobienia szkła.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu mechanicznej, termicznej i termoplastycznej obróbki szkieł. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Prezentacja
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu inżynierii procesów przetwórstwa szkła. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wybrać metodę zdobienia szkła do uzyskania określonego efektu zdobniczego. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi określić odpowiednie parametry procesu hartowania i obróbki chemicznej. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi wybrać najlepszy rodzaj obróbki dla szkła o danym przeznaczeniu. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i dostrzega problemy związane z przetwórstwem szkła. SDA3A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Udział w dyskusji
M_K003 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu mechanicznej, termicznej i termoplastycznej obróbki szkieł. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu inżynierii procesów przetwórstwa szkła. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać metodę zdobienia szkła do uzyskania określonego efektu zdobniczego. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi określić odpowiednie parametry procesu hartowania i obróbki chemicznej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi wybrać najlepszy rodzaj obróbki dla szkła o danym przeznaczeniu. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i dostrzega problemy związane z przetwórstwem szkła. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. + - - - - + - - - - -
M_K003 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wprowadzenie do inżynierii procesów przetwórstwa szkła.
2. Obróbka szkła: mechaniczna (szlifowanie, fazowanie, polerowanie, podstawy cięcia szkła) i termoplastyczna (przetwórstwo rur i prętów).
3. Hartowanie termiczne szkieł. Wzmacnianie szkieł poprzez wymianę jonową.
4. Przetwórstwo szkła płaskiego. Produkcja szkieł bezpiecznych, szyb zespolonych oraz szyby giętych dla motoryzacji.
5. Powłoki refleksyjne i antyrefleksyjne. Powłoki nieorganiczne i hybrydowe organiczno-nieorganiczne o różnej funkcjonalności.
6. Szkło piankowe. Przetwórstwo włókien.

Zajęcia seminaryjne (15h):

1. Zjawiska fizykochemiczne towarzyszące termicznej, termoplastycznej i chemicznej obróbce szkła.
2. Parametry procesu hartowania i obróbki chemicznej.
3. Metody zdobienia szkła.
4. Metody nanoszenia cienkich powłok na szkło.
5. Materiały typu szkło-ceramika.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział studenta w wykładach, aktywny udział i opracowanie zagadnień naukowych na seminariach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych (20%) oraz przygotowanie prezentacji na zadany temat (80%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa, Technologia szkła, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2. W. Grześkowiak, Obróbka szkła, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1967.
3. W. Nowotny, Zdobienie szkła, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.

Czasopisma:
1. Szkło i Ceramika.
2. Świat szkła.
3. Glass and Ceramics.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak