Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania w zakresie zarządzania procesami biznesowymi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0140-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kluza Krzysztof (kluza@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o zarządzaniu i jakości
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course introduces the student to the state of the art and development trends in business process management, especially in terms of business process and decision modeling and analysis, as well as process mining.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has a deepened knowledge of the selected business process management area. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Referat,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student is aware of the latest developments, trends and directions of business processes management systems. SDA3A_W02 Referat,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to conduct a small research project concerning literature review and discuss the possibility of targeting research in the specific area. SDA3A_U05, SDA3A_U01 Referat,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student is able to present their research ideas and discuss them in the scientific community. SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to assess the significance of scientific research in the area of business process management. SDA3A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has a deepened knowledge of the selected business process management area. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student is aware of the latest developments, trends and directions of business processes management systems. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to conduct a small research project concerning literature review and discuss the possibility of targeting research in the specific area. - - - + - + - - - - -
M_U002 Student is able to present their research ideas and discuss them in the scientific community. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to assess the significance of scientific research in the area of business process management. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Students will be able to get acquainted with scientific research based on a selected scientific paper, present it to the group and discuss the possibility of targeting research in this area.

Ćwiczenia projektowe (15h):

For project classes, students are to carry out a small research project related to the subject matter. In particular, they conduct a thorough review of literature in a narrow area of research or develop their ideas for solving specific research problems. The result should be a report or draft of a conference paper.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: A seminar class is based on a discussion with oral presentations run by students. Another important element of seminar education are the answers to the questions raised, as well as the students' discussion on the presented contents.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out practical works aimed at obtaining the competences assumed by the syllabus. The final result along with the project implementation methods and overall activity during classes are evaluated.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The project classes grade is based on the assessment of individual and group tasks performed during a small research project. The seminar grade is based on the assessment of the presentation and discussion of the selected scientific paper and research area.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students attending seminar classes participate in the discussion on the topics agreed with the teacher and present the selected scientific paper on the forum of the group. The assessment covers both the substantive value of the presentation and the so-called soft skills.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out the project on their own demonstrating their knowledge and skills in the subject. Both the approach and the final result are considered for the grade.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The course grade is given based on the assessment of the tutorial presentation and a prepared project report or paper.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If a student misses or will be missing a class, they should contact the instructor as soon as possible regarding make-up work.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of software engineering (in particular modeling notations).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Wiśniewski, P., Kluza, K., Jobczyk, K., Stachura-Terlecka, B., & Ligęza, A. (2019, August). Overview of Generation Methods for Business Process Models. In International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (pp. 55-60). Springer, Cham.
 • Kluza, K., & Nalepa, G. J. (2019). Formal model of business processes integrated with business rules. Information Systems Frontiers, 21(5), 1167-1185.
 • Honkisz, K., Kluza, K., & Wiśniewski, P. (2018, August). A concept for generating business process models from natural language description. In International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (pp. 91-103). Springer, Cham.
 • Kluza, K., & Nalepa, G. J. (2017). A method for generation and design of business processes with business rules. Information and Software Technology, 91, 123-141.
Informacje dodatkowe:

Brak