Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie i komunikacja w badaniach i nauce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0141-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Jedliński Jerzy (jedlinsk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ogólne zasady zarządzania i komunikacji stanowić będą punkt wyjścia do poszerzenia doświadczenia studiujących w zakresie zastosowania tych zasad do obszaru badań naukowych, obejmujących planowanie oraz zarządzanie nimi (również projektami i zespołami badawczymi), a także planowanie i opracowywanie różnych form prezentacji (wystąpień, raportów, sprawozdań, dużych form, jak prace doktorskie czy referaty plenarne). Ponadto, omówione zostanie podejście do zarządzania infrastrukturą badawczą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ogólne zasady zarządzania - od zadań, przez projekty do przedsiębiorstw SDA3A_W03, SDA3A_W07, SDA3A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W002 Ogólne zasady komunikowania SDA3A_W07, SDA3A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zasady planowanie i zarządzania badaniami oraz projektami badawczymi SDA3A_W03, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W004 Zasady przygotowywania wystąpień i prezentacji SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zasady planowanie i zarządzania badaniami oraz projektami badawczymi SDA3A_W03, SDA3A_U06, SDA3A_W07, SDA3A_W01, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zasady i praktyka opracowywania wystąpień, raportów, sprawozdań i prac doktorskich SDA3A_W03, SDA3A_K03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_U02, SDA3A_K02, SDA3A_W01, SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ogólne zasady zarządzania - od zadań, przez projekty do przedsiębiorstw + - - - - + - - - - -
M_W002 Ogólne zasady komunikowania + - - - - + - - - - -
M_W003 Zasady planowanie i zarządzania badaniami oraz projektami badawczymi + - - - - + - - - - -
M_W004 Zasady przygotowywania wystąpień i prezentacji + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zasady planowanie i zarządzania badaniami oraz projektami badawczymi + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zasady i praktyka opracowywania wystąpień, raportów, sprawozdań i prac doktorskich + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Planowanie i zarządzanie badaniami projektami

  1. Planowanie badań i projektów badawczych
  2. Zarządzanie grupami badawczymi
  3. Zarządzanie badaniami
  4. Zarządzanie projektami

 2. Zarządzanie wiedzą

  Znaczenie zarządzania wiedzą.
  Podstawowe zasady zarządzania wiedzą oraz przykłady zastosowania.

 3. Zarządzanie infrastrukturą badawczą

  1. Klasyfikacja infrastruktury badawczej
  2. Zarządzanie infrastrukturą różnej skali

 4. Praca z literaturą przedmiotu

  1. Klasyfikacja literatury przedmiotu
  2. Zasady pracy z literaturą przedmiotu

 5. Interpretacja wyników badań

  1. Rodzaje wyników
  2. Metodologia analizy wyników
  3. Metodologia dokonywania syntetycznej interpretacji

 6. Komunikowanie się w nauce i badaniach

  1. Komunikowanie się ustne – ogólne zasady i wskazówki
  2. Komunikowanie się pisemne – ogólne zasady i wskazówki
  3. Zasady opracowywania różnego rodzaju i skali komunikatów
  4. Zasady opracowywania większych form (referaty plenarne, publikacje przeglądowe, prace doktorskie)
  5. Zasady i techniki krótkich prezentacji

Zajęcia seminaryjne (20h):
 1. Planowanie i zarządzanie badaniami oraz projektami – zajęcia praktyczne

  Planowanie przez studentów badań i projektów oraz opracowywanie modelu zarządzania nimi, z uwzględnieniem interakcji, w szczególności – objęcie zagadnień w sferze zainteresowania poszczególnych studentów

 2. Opracowywanie wniosków dotyczących projektów badawczych

  Przygotowywanie przez studentów wniosków dotyczących projektów badawczych z uwzględnieniem interakcji, w szczególności – objęcie zagadnień w sferze zainteresowania poszczególnych studentów

 3. Praca z literaturą przedmiotu – wymiar praktyczny

  Opracowywanie raportów z analizy literatury przedmiotu z uwzględnieniem interakcji, w szczególności – objęcie zagadnień w sferze zainteresowania poszczególnych studentów

 4. Opracowywanie komunikatów

  Opracowywanie i przedstawianie przez studentów różnych form wystąpień ustnych i pisemnych z uwzględnieniem interakcji, w szczególności – objęcie zagadnień w sferze zainteresowania poszczególnych studentów

 5. Opracowywanie planów większych form komunikatów

  Opracowywanie przez studentów planów referatów plenarnych, publikacji przeglądowych oraz prac doktorskich, z uwzględnieniem interakcji, w szczególności – objęcie zagadnień w sferze zainteresowania poszczególnych studentów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład interaktywny z odwoływaniem się do licznych przykładów i materiałów źródłowych
 • Zajęcia seminaryjne: Opracowywanie przez studentów: planów projektów i zarządzania nimi, studiów przypadku i dotyczących analizy literatury przedmiotu, prezentacji i różnych form komunikatów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – bez szczególnej formy zaliczenia, zajęcia seminaryjne: obecność plus wykonanie zadań (wystąpienia, projekty, opracowania)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział nieobligatoryjny
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obowiązkowe
Sposób obliczania oceny końcowej:

Merytoryczne wykonanie zadań seminaryjnych – 70 %
Terminowość wykonania zadań seminaryjnych – 30 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

1. Samodzielne nadrobienie zaległości – w przypadku standardowym
2. Wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z przyjęcia zadań seminaryjnych – w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymaganie dotyczące prezentacji i projektów: sprecyzowanie kierunkowe lub konkretne tematyki własnych badań studenta, wykonywanych pod kątem przygotowania rozprawy doktorskiej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, MT Biznes, 2017
P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, 2017
A. Chauvet, Metody zarządzania. Przewodnik, Poltext, 1997
A. Peszko, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. AGH, 1997
R.K. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami, Wyd. One Press (Wiley), 2013
M. Pawlak, Zarządzanie projektami, PWN, 2006
Praca zbiorowa, Zarządzanie wiedzą. Harvard Business Review, Wyd. One Press, 2013
Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, 2005
A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, PWE, 2006
W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie technologiami, Difin, 2008
P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski, Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
B. Brożek, Myślenie. Podręcznik użytkownika, Copernicus Center Press, 2016
R.P. Rumelt, Dobra strategia, zła strategia, MT Biznes, 2017
M. Robert, Nowe myślenie strategiczne, MT Biznes, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak