Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkła bioaktywne: aktualny stan wiedzy i perspektywy nowych zastosowań
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0142-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie doktorantów z aktualnym zastosowaniem szkieł i tworzyw szklanokrystalicznych w medycynie oraz najnowszymi osiągnięciami i trendami związanymi możliwością aplikacyjną obecnie opracowywanych materiałów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów szklistych, szklanoceramicznych i kompozytów wytworzonych z ich udziałem SDA3A_W03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę o rodzajach materiałów szklistych, szklanoceramicznych i kompozytowych w obecnych zastosowaniach medycznych oraz o nowoczesnych perspektywach aplikacyjnych materiałów szkłopochodnych. SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaproponować odpowiedni do konkretnego zastosowania rodzaj bioszkła lub kompozytu na podstawie składu chemicznego i właściwości SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi zaproponować sposób wytworzenia i formę materiału zależnie od miejsca aplikacji i regeneracji/leczenia rodzaju tkanki SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna i obserwuje aktualne trendy w dziedzinie biomateriałów; potrafi brać twórczy udział w pracy zespołowej przy wykorzystaniu swojej wiedzy i umiejętności SDA3A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów szklistych, szklanoceramicznych i kompozytów wytworzonych z ich udziałem + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o rodzajach materiałów szklistych, szklanoceramicznych i kompozytowych w obecnych zastosowaniach medycznych oraz o nowoczesnych perspektywach aplikacyjnych materiałów szkłopochodnych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaproponować odpowiedni do konkretnego zastosowania rodzaj bioszkła lub kompozytu na podstawie składu chemicznego i właściwości + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaproponować sposób wytworzenia i formę materiału zależnie od miejsca aplikacji i regeneracji/leczenia rodzaju tkanki + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna i obserwuje aktualne trendy w dziedzinie biomateriałów; potrafi brać twórczy udział w pracy zespołowej przy wykorzystaniu swojej wiedzy i umiejętności - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Dlaczego bioszkła? – idea pomysłu; Natura szkieł i materiałów szklanokrystalicznych i podstawy technologii otrzymywania; Przegląd zastosowań bioszkieł – regeneracja tkanki kostnej, stomatologia estetyczna, aplikacje w leczeniu onkologicznym); nowe perspektywy zastosowania bioszkieł – regeneracja tkanek miękkich, systemy dostarczania leków i jonów terapeutycznych.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Na seminariach studenci prezentują wybrane zagadnienia związane z tematyką wykładów w formie prezentacji multimedialnych. Szczegółowe tematy ustalane są z uwzględnieniem zainteresowań naukowych studentów. Następnie, odbywa się dyskusja na temat prezentacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi zagadnieniami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział studenta w wykładach, aktywny
udział i opracowanie zagadnień naukowych na seminariach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych (30%) oraz przygotowanie prezentacji na zadany
temat (70%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z osobą prowadzącą zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Technologia szkła t.1,2 Arkady W-wa 1987
Glass- ceramic technology, W. Holand G. Beall, The American Ceram. Soc. 2002
Biomateriały tom 4 pod. Red S. Błażewicz, L. Stoch, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, W-wa 2003
E. El Meriegi, R. van North Glasses and Glass ceramic for Medical Application, Springer
Science+Bussines Media LLC 2012
Heimo Ylänen, Bioactive Glasses: Materials, Properties and Applications, Elsevier 2017
AR Boccaccini, D. S Brauer, L. Hupa Bioactive Glasses Fundamentals, Technology and Applications, Royal Society of Chemistry 2016
Gurbinder Kaur, Bioactive Glasses: Potential Biomaterials for Future Therapy, Springer 2017
E. Sacher, R. Franca Dental Biomaterials, World Scientific Publishing Co., 2019

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej moduł dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak