Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka medyczna 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0143-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej podstaw fizycznych najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej, o sposobach pomiaru i najnowszych rozwiązaniach aparaturowych. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę na temat aktualnie prowadzonych prac badawczych w zakresie aparatury medycznej. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę eksperymentu badawczego i ocenić uzyskane wyniki SDA3A_U04, SDA3A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i znaczenie prowadzonych badań naukowych. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 12 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej, o sposobach pomiaru i najnowszych rozwiązaniach aparaturowych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat aktualnie prowadzonych prac badawczych w zakresie aparatury medycznej. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę eksperymentu badawczego i ocenić uzyskane wyniki + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i znaczenie prowadzonych badań naukowych. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

Diagnostic imaging – physical introduction, principles of measurement for selected methods:
• X-ray diagnosis, nuclear medicine
• Ultrasonography, magnetic resonance, thermography, photodynamic therapy, endoskopy
Fundamental physics for selected therapeutic methods:
• Electrotherapy, magnetotherapy, laser therapy
• Radiotherapy
Ionizing and non-ionizing radiation dosimetry – fundamentals of radiation protection
Bionanotechnology application in selected diagnostic and therapeutic methods.

Zajęcia seminaryjne (18h):

Zagadnienia związane z tematyką wykładu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia obowiązkowe i przedstawienie prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena prezentacji wybranego problemu z zakresu tematyki wykładów i aktywnego udziału w grupowej dyskusji podczas prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania omawianego na tych zajęciach materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zagadnień biologii człowieka i praw fizyki. Nie jest wymagane zaliczenie modułu Fizyka medyczna 1.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. red. B. Pruszyński, Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne metodyka badań. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000
2. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 pod red. M. Nałęcza, tom 8 Obrazowanie medyczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2003
3. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 pod red. M. Nałęcza, tom 8 Fizyka medyczna, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2002
4. red. A. Hrynkiewicz, E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
5. W. Allison, Fundamental Physics for Probing and Imaging, Oxford University Press, New York 2006
6. red. H.S.Nalwa, T. Webster, Cancer Nanotechnology, American Scientific Publishers, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jung A, Wasilewska-Radwanska M, Kopanski Z, 2002, Semiempirical model for diagnostication Helicobacter pylori infection by use of 14C labelled urea, Nukleonika, 47(3), 95-99
2. Jung A, Krisper P, Schneditz D, 2006, Measures of Efficiency in Extracorporeal Liver Support Systems, Romanian Journal of Hepatology, 2(3), 55-63
3. Jung A, Krisper P, Haditsch B, Stauber RE, Trauner M, Holzer H, Schneditz D, 2006, Bilirubin kinetic modeling for quantification of extracorporeal liver support. Blood Purificat, 24(4), 413-422
4. Jung A, Korohoda P, Krisper P, Schneditz D, 2012, Relationship between kinetics of albumin-bound bilirubin and water-soluble urea in extracorporeal blood purification, Nephrology Dialysis Transplantation, 27(3), 1200–1206

Informacje dodatkowe:

Brak