Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
System Ziemi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0147-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wachniew Przemysław (wachniew@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This multidisciplinary course provides an introduction to the entire Earth’s environment as composed of closely interrelated elements (spheres) and processes (cycles). An emphasis is put on the role of humans in the global environment. The lecture provides the basic conceptual framework, while the further understanding is derived from discussions and simple modelling excercises.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Understanding of a particular environmental compartment/process in the contaxt of the entire Earth System. SDA3A_W02, SDA3A_W05 Prezentacja
M_W002 Understading of fundamental concepts related to Earth systems science, and the holistic comprehension of the interactions between Earth system elements. SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Projekt,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 Understanding the nature and extent of environmental change. SDA3A_W05 Projekt,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ability to build a simple mathematical model of energy/matter fluxes in the global environment or its selected compartment. SDA3A_U07, SDA3A_U03 Projekt
M_U002 Abillity to find, integrate and communicate scientific knowledge on Earth System functioning SDA3A_U07, SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U04 Prezentacja
M_U003 Ability to critically evaluate and respond to claims in popular media related to the environmental change. SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Understanding of a particular environmental compartment/process in the contaxt of the entire Earth System. - - - - - + - - - - -
M_W002 Understading of fundamental concepts related to Earth systems science, and the holistic comprehension of the interactions between Earth system elements. + - - - - - - - - - -
M_W003 Understanding the nature and extent of environmental change. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ability to build a simple mathematical model of energy/matter fluxes in the global environment or its selected compartment. - - - + - - - - - - -
M_U002 Abillity to find, integrate and communicate scientific knowledge on Earth System functioning - - - - - + - - - - -
M_U003 Ability to critically evaluate and respond to claims in popular media related to the environmental change. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
-
Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Zajęcia seminaryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczania zostaną określone na pierwszych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as the arithmetic mean of the seminar presentation and project grades.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości zostaną określone na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

ARCHER, David. The global carbon cycle. Princeton University Press, 2010.
BUTZ, Stephen D. Science of earth systems. Cengage Learning, 2004.
CONDIE, Kent C. Earth as an evolving planetary system. Academic Press, 2015.
HORNBORG, Alf; CRUMLEY, Carole L. The World System and the Earth System: global socioenvironmental change and sustainability since the Neolithic. Routledge, 2016.
JACOBSON, Michael, et al. Earth System Science: from biogeochemical cycles to global changes. Academic Press, 2000.
KASIBHATLA, Prasad, et al. (ed.). Inverse methods in global biogeochemical cycles. American Geophysical Union, 2000.
KRAPIVIN, Vladimir F. Biogeochemical cycles in globalization and sustainable development. Springer Science & Business Media, 2008.
KUMP, Lee R., et al. The earth system. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004.
PATWARDHAN, A. M. The dynamic earth system. PHI Learning Pvt. Ltd., 2012.
ROLLINSON, Hugh R. Early Earth systems: a geochemical approach. John Wiley & Sons, 2009.
SLINGERLAND, Rudy; KUMP, Lee. Mathematical Modeling of Earth’s Dynamical Systems: A Primer. Princeton University Press, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

HØJBERG, Anker Lajer, et al. Review and assessment of nitrate reduction in groundwater in the Baltic Sea Basin. Journal of Hydrology: Regional Studies, 2017, 12: 50-68.
KLØVE, Bjørn, et al. Groundwater dependent ecosystems. Part I: Hydroecological status and trends. Environmental Science & Policy, 2011, 14.7: 770-781.
SØVIK, A. K., et al. Emission of the greenhouse gases nitrous oxide and methane from constructed wetlands in Europe. Journal of environmental quality, 2006, 35.6: 2360-2373.
WACHNIEW, Przemysław. Isotopic composition of dissolved inorganic carbon in a large polluted river: The Vistula, Poland. Chemical Geology, 2006, 233.3-4: 293-308.

Informacje dodatkowe:

Brak