Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka obiegu zamkniętego w sektorze energetycznym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0148-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Zarębska Katarzyna (zarebska@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu przedstawiona zostanie wiedza dotycząca gospodarki obiegu zamkniętego której podstawą jest wypracowanie nowoczesnej koncepcji wartości przez racjonalne wykorzystanie zasobów. Pozwala ona na minimalizację negatywnego wpływu procesu wytwarzania na środowisko. Jest to możliwe dzięki takim zmianom na wszystkich etapach powstawania i „życia” produktu, które pozwolą na powtórne wykorzystanie raz użytych materiałów, dając tym samym nową wartość.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie aspektów gospodarczych, prawnych i administracyjnych gospodarki obiegu zamkniętego SDA3A_W01, SDA3A_W06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat koncepcji i pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi krytycznie ocenić istniejące technologie i metody postępowania w aspekcie ich możliwości zastosowania w gospodarce obiegu zamkniętego SDA3A_U01, SDA3A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaproponować prostą technologię przetwarzania wybranych odpadów w kierunku pozyskania nowych surowców lub produktów SDA3A_U07, SDA3A_U03, SDA3A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych SDA3A_K01 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie aspektów gospodarczych, prawnych i administracyjnych gospodarki obiegu zamkniętego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat koncepcji i pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi krytycznie ocenić istniejące technologie i metody postępowania w aspekcie ich możliwości zastosowania w gospodarce obiegu zamkniętego - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaproponować prostą technologię przetwarzania wybranych odpadów w kierunku pozyskania nowych surowców lub produktów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Przedstawione zostaną cele gospodarki o obiegu zamkniętym oraz działania zmierzające w kierunku wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Schemat optymalnej organizacji gospodarki materiałowej w zakładach przemysłowych z uwzględnieniem sektora energetycznego oraz ochrony środowiska. Omówione będą również podstawy w zakresie śladów środowiskowych. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z gospodarki zasobami, surowcami i odpadami jak również z te związane gospodarką wodną i energetyczną oraz zrównoważonym rozwojem.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Zbieranie danych na temat wytwarzania, składowania oraz powtórnego zastosowania materiałów poprodukcyjnych z procesów technologicznego. Określenie potencjalnych możliwości dotyczących zagospodarownia odpadów w konteście gospodarki obiegu zamkniętego. Prezentowane będą praktyczne przykłady i rozwiązania aplikacyjne w różnych gałęziach przemysłu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby zaliczyć zajęcia seminaryjne należy wygłosić referat na temat uzgodniony z prowadzącym oraz aktywnie uczestniczyć w dyskusji nad przedstawionym zagadnieniem.

Możliwe jest uzyskanie dodatkowych ocen za aktywność w dyskusji podczas kursu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z wygłoszonego seminarium oraz oceny z przeprowadzonej po seminarium dyskusji.

Możliwe jest uzyskanie dodatkowych ocen za aktywność w dyskusji podczas prezentacji innych studentów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykład:
- Obecność: zalecana
Zajęcia seminaryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza dotycząca zagadnień ochrony środowiska.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Geopolimery w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego. Katarzyna ZARĘBSKA. Główny Instytut Górnictwa, 2018.
Podstawy inżynierii środowiska. Danuta Lipińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Darmowy dostęp: https://www.ibuk.pl/fiszka/156766/podstawy-inzynierii-srodowiska.html
Podstawy gospodarki odpadami. Czesława Rosik-Dulewska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2018. Gospodarka obiegu zamkniętego. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia, Magdaleny Bogackiej i Moniki Czop. Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2019

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Geopolimery w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego. Katarzyna ZARĘBSKA. Główny Instytut Górnictwa, 2018.
Agnieszka ĆWIK, Ignasi Casanova, Kwon Rausis, Katarzyna ZARĘBSKA. .Utilization of high-calcium fly ashes through mineral carbonation: the cases for Greece, Poland and Spain. Journal of CO2 utilization, 2019 vol. 32, s. 155–162
Agnieszka ĆWIK, Ignasi Casanova, Kwon Rausis, Nikolaos Koukouzas, Katarzyna ZARĘBSKA. Carbonation of high-calcium fly ashes and its potential for carbon dioxide removal in coal fired power plants. Journal of Cleaner Production, 2018 vol. 202, s. 1026–1034.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i przekazanym do wiadomości studentów.