Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne technologie produkcji i kierunki wykorzystania surowców mineralnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0154-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę z zakresu procesów przeróbki surowców mineralnych. Student potrafi dokonać doboru maszyn i ich parametrów eksploatacyjnych do innowacyjnego przeróbczego układu technologicznego i ocenić prawidłową pracę układu oraz jakość produktów.
Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw gospodarki surowcami z uwzględnieniem aspektów technologicznych i środowiskowych ich przetwarzania oraz racjonalnego wykorzystania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych potrzebną do opisu podstawowych zagadnień z zakresu gospodarowania surowcami SDA3A_W02, SDA3A_W07 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę elementarną z zakresu gospodarowania surowcami i ich przetwarzania SDA3A_W01, SDA3A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma wiedzę na temat technologicznych możliwości wykorzystania maszyn rozdrabniających i klasyfikujących i wzbogacających oraz najważniejszych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych tych maszyn wpływających na efektywność procesu i jakość produktów. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W04 Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie metod i wyboru wskaźników technologicznych służących do oceny procesu klasyfikacji, rozdrabniania, wzbogacania, płukania i odwadniania produktów przeróbki. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W06 Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru odpowiednich urządzeń dla poszczególnych procesów przeróbczych z uwzględnieniem właściwości fizyko-mechanicznych surowców i wymaganych cech jakościowych finalnych produktów. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U01 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi dokonać doboru maszyn i ich parametrów eksploatacyjnych, obliczyć obiegi materiałowe w układach technologicznych, obliczyć jego podstawowe wskaźniki i dokonać oceny tego procesu, także udoskonalić dany proces. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
M_U003 Student umie zdefiniować i opisać podstawowe kierunki zagospodarowania surowców i odpadów. SDA3A_U06, SDA3A_U01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student dostrzega potrzebę podnoszenia swojej wiedzy z zakresu gospodarowania surowcami, szczególnie w aspekcie śledzenia nowych kierunków i technologii. SDA3A_K02 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie
M_K002 Ma świadomość konieczności racjonalnej gospodarki surowcami. SDA3A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych potrzebną do opisu podstawowych zagadnień z zakresu gospodarowania surowcami + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę elementarną z zakresu gospodarowania surowcami i ich przetwarzania + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat technologicznych możliwości wykorzystania maszyn rozdrabniających i klasyfikujących i wzbogacających oraz najważniejszych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych tych maszyn wpływających na efektywność procesu i jakość produktów. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie metod i wyboru wskaźników technologicznych służących do oceny procesu klasyfikacji, rozdrabniania, wzbogacania, płukania i odwadniania produktów przeróbki. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru odpowiednich urządzeń dla poszczególnych procesów przeróbczych z uwzględnieniem właściwości fizyko-mechanicznych surowców i wymaganych cech jakościowych finalnych produktów. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać doboru maszyn i ich parametrów eksploatacyjnych, obliczyć obiegi materiałowe w układach technologicznych, obliczyć jego podstawowe wskaźniki i dokonać oceny tego procesu, także udoskonalić dany proces. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie zdefiniować i opisać podstawowe kierunki zagospodarowania surowców i odpadów. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega potrzebę podnoszenia swojej wiedzy z zakresu gospodarowania surowcami, szczególnie w aspekcie śledzenia nowych kierunków i technologii. + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość konieczności racjonalnej gospodarki surowcami. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Ogólna charakterystyka, miejsca występowania, zasoby surowców mineralnych. Rola i wykorzystanie surowców w różnych gałęziach przemysłu. Technologie przetwarzania wybranych surowców. Rola procesów przeróbczych w produkcji kruszyw mineralnych a wymagania jakościowe kruszyw i innych surowców. Wskaźniki oceny efektywności procesów rozdrabniania, przesiewania, wzbogacania, płukania, odwadniania produktów. Charakterystyka parku maszynowego i zastosowanie maszyn w instalacjach produkcji kruszyw łamanych i innych surowców mineralnych. Rodzaje i modele układów technologicznych wykorzystywanych do przeróbki surowców. Analiza wpływu rodzajów maszyn i układów technologicznych oraz właściwości surowca na efektywność procesu i jakość produktów. Przykłady nowoczesnych instalacji produkcji kruszyw, rozwiązania innowacyjne procesowe i produktowe.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zapoznanie się z parkiem maszynowym do produkcji kruszyw mineralnych i wzbogacania wybranych surowców (kruszarki szczękowe, stożkowa, młotkowa, walcowa, HPGR, młyny kulowe, prętowe, planetarne, przesiewacze wibracyjne, osadzarka, separator do zanieczyszczeń). Zastosowanie technik i technologii przeróbczych do zagospodarowania wybranego surowca, w celu uzyskania lub przekształcenia go w produkt handlowy. Zaprojektowanie i dobór maszyn do ilościowo-jakościowego układu technologicznego produkującego kruszywa mineralne o wymaganych parametrach jakościowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie każdych ćwiczeń odbywa się na podstawie sporządzonego sprawozdania.
Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z
poszczególnych zajęć laboratoryjnych. Student może jeden raz poprawić niezaliczone sprawozdanie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest obowiązany do przygotowania się w danym zakresie wykonywanego zadania, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć rojektowych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną uzyskaną z ćwiczeń laboratoryjnych. Student ma możliwość
podniesienia oceny końcowej z przedmiotu w przypadku wykazywanej aktywności na ćwiczeniach oraz
wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach spowodowana szczególnymi okolicznościami (choroba, przypadek losowy)
zostanie usprawiedliwiona, a zajęcia muszą zostać odrobione w innym terminie wskazanych przez
prowadzącego zajęcia. W przypadku braku takiej możliwości formę odrobienia zajęć ustala prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Zalecana obecność na wykładach.
2. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych, która jest niezbędna do zaliczenia.
3. Niezbędna wiedza z zakresu wykonywanego ćwiczenia. Terminowe oddawanie sprawozdań (opracowań).
4. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Blaschke Z., Brożek M, Mokrzycki E, Ociepa Z., Tumidajski T.: Zarys technologii procesów
przeróbczych, Tom V Górnictwa 1982.
2.Drzymała J. , 2001, Podstawy mineralurgii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
3.Gawenda T.: Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych.
Rozprawy Monografie nr 304, Wyd. AGH 2015
4. Pahl M. H.: Praxiswissen Verfahrenstechnik – Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag Lepzig/Verlag
TÜV Rheinland, Köln 1993
5.Góralczyk S., Kukielska D. 2010: Jakość krajowych kruszyw. Górnictwo i Geoinżynieria. Rok 34. Zeszyt 4. Wyd. AGH, Kraków.
6.Grzelak E. 1973: Technologia kruszyw mineralnych. Wyd. Arkady, Warszawa.
7.Lutyński A., Osoba M. 2007: Problemy mechanicznej przeróbki węgla kamiennego w perspektywie
roku 2020, materiały konferencji KOMTECH 2007, KOMAG, Gliwice.
8.Blaschke J., 1987. Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych.
9.Ney R. red. 2007, praca zbiorowa: Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kruszywa mineralne.
10.Magda R., 2006: Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Gawenda T., Naziemiec Z., Tumidajski T., Saramak D.: Sposoby optymalizacji składu ziarnowego i
kształtu ziaren kruszyw mineralnych w produktach kruszarek szczękowych, Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne, Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1, s 109-124, Kraków-Zakopane 2006.
2.Gawenda T., Saramak D.: Wysokociśnieniowe prasy walcowe w przemyśle wapienniczo-cementowym,
Magazyn Autostrady: Budownictwo drogowo-mostowe; nr 11 s. 81–86. Wyd. Elamed, Katowice 2010.1.
3.Gawenda T.: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości
uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław 2012.
4.Gawenda T.: Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania
i kruszenia. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona
Środowiska, tom 15. Rok 2013 (Annual Set of Enviroment Protection, Volume 12. Year 2013)
Koszalin2013.
5.Gawenda T.: Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych
prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria Wyd. AGH, zeszyt 4, s.89-100, Kraków 2009
6.Gawenda T.: Klasyfikacja drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych poziomo
i pionowo-prądowych. Surowce i Maszyny Budowlane, s.60-66, Branżowy Magazyn Przemysłowy,
3/2009, Wyd. BMP Sp. z o.o. Racibórz 2009.
7.Gawenda T.: Kruszarki wirnikowe udarowe w produkcji kruszyw mineralnych. Surowce i Maszyny
Budowlane; Wyd. BMP, nr 4 s. 66–71. Racibórz 2010.
8.Gawenda T.: Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych,
Górnictwo i Geoinżynieria nr. 34 z. 4 s. 195–209 Polski Kongres Górniczy, Kraków 2010.
9.Gawenda T.: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach kruszenia na
jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet
Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Tom 29, zeszyt 1, Kraków 2013.
10.Saramak D., Tumidajski T., Brożek B., Gawenda T., Naziemiec Z. 2010: Aspekty projektowania
układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi.
Wydawnictwo IGSMiE PAN; t. 26 z. 4 s. 59–69. Kraków.
11.Tumidajski T., Gawenda T., Niedoba T., Saramak D. 2008: Kierunki zmian technologii przeróbki węgla
kamiennego w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24 z. 1/2 s. 245–258, Scenariusze rozwoju
technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego: Szkoła Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE
PAN, Kraków.
12.Tumidajski T., Kasińska-Pilut E., Gawenda T., Naziemiec Z., Pilut R. 2010: Badania energochłonności
procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi.
Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki
Surowcami Mineralnymi; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią; t. 26 z. 1 s. 61–72,
Kraków.

Informacje dodatkowe:

Student ma obowiązek posiadania na ćwiczeniach obuwia i odzieży ochronnej.