Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do teorii dyslokacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0156-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. Hamilton Carter (hamiltbc@miamioh.edu)
Dyscypliny:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course presents advanced concepts in the mechanical behavior of materials with a focus on dislocations in structural metals, including Shockley partial dislocations, Frank partial dislocations and Lomer/Cottrell dislocations. The course discusses the elastic properties of dislocations, their motion in crystal lattices and their interaction with crystallographic and microstructural features. The influence of dislocations on material, mechanical and fracture properties is emphasized. Mechanisms for the origin and multiplication of dislocations are also studied with an overview on the characterization methods, e.g. transmission electron microscopy, employed to analyze them

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has a basic knowledge on crystal structures SDA3A_W01 Egzamin
M_W002 Student knows how to derive the stress/strain fields associated with dislocations and assess their influence on mechanical and fracture behavior SDA3A_W01
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can derive the stress/strain fields associated with dislocations and assess their influence on mechanical and fracture behavior SDA3A_U01
M_U002 Student can model the motion of dislocations as they interact with crystallographic features, e.g. stacking faults and twins, that promote dislocation jogs and climb SDA3A_U01
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student .... SDA3A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has a basic knowledge on crystal structures + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows how to derive the stress/strain fields associated with dislocations and assess their influence on mechanical and fracture behavior - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can derive the stress/strain fields associated with dislocations and assess their influence on mechanical and fracture behavior - + - - - - - - - - -
M_U002 Student can model the motion of dislocations as they interact with crystallographic features, e.g. stacking faults and twins, that promote dislocation jogs and climb - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student .... + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

This course presents advanced concepts in the mechanical behavior of materials with a focus on dislocations in structural metals, including Shockley partial dislocations, Frank partial dislocations and Lomer/Cottrell dislocations. The course discusses the elastic properties of dislocations, their motion in crystal lattices and their interaction with crystallographic and microstructural features. The influence of dislocations on material, mechanical and fracture properties is emphasized. Mechanisms for the origin and multiplication of dislocations are also studied with an overview on the characterization methods, e.g. transmission electron microscopy, employed to analyze them.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Presentation, discussion
 • Ćwiczenia audytoryjne: Presentation,
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

According to the Student Handbook, a student may withdraw from a full-semester course through the ninth calendar week of the semester. After the end of the ninth week, a student may not withdraw from a course unless the Interdivisional Committee of Advisers approves a petition.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: 1. Lecture attendance is required. 2. Lecture will begin promptly at the scheduled time. 3. On time attendance counts as 100%; late attendance as 50%; absence as 0%. 4. More than 15 minutes late counts as an absence. 5. No make-up tests will be given for unexcused absences. 6. University policy concerning academic honesty will be strictly enforced.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: 1. Lecture attendance is required. 2. Lecture will begin promptly at the scheduled time. 3. On time attendance counts as 100%; late attendance as 50%; absence as 0%. 4. More than 15 minutes late counts as an absence. 5. No make-up tests will be given for unexcused absences. 6. University policy concerning academic honesty will be strictly enforced.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grade Composition and Range
Exam 1 20%
Exam 2 20%
Final 20%
Homework/Projects 35%
Attendance 5%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

According to the Student Handbook, a student may withdraw from a full-semester course through the ninth calendar week of the semester. After the end of the ninth week, a student may not withdraw from a course unless the Interdivisional Committee of Advisers approves a petition.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic materials science

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Reference Texts
• Essentials of Materials Science and Engineering, Donald R. Askeland and Wendelin J. Wright, 3rd Edition, Cengage Learning, 2014
• Mechanical Behavior of Materials, Thomas H. Courtney, Waveland Press, Inc., 2nd Edition, 2000
• Elementary Dislocation Theory, Johannes Weertman and Julia Weertman, Oxford University Press, 2nd edition, 1992

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak