Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne Technologie Przetwórstwa Paliw Stałych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0160-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Burmistrz Piotr (burmistr@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł poświęcony jest nowoczesnym technologiom przetwórstwa paliw stałych, począwszy od ich właściwego przygotowania do procesu aż do efektywnego wykorzystania w sposób ekonomiczny i ekologicznie uzasadniony.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna nowoczesne technologie przetwórstwa paliw stałych SDA3A_W05 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać bilans masowy i energii procesu energochemicznego przetwórstwa węgla SDA3A_U01 Projekt
M_U002 Student potrafi w sposób krytyczny ocenić uzyskane wyniki badań, wykorzystując w tym celu dane literaturowe SDA3A_U01 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracowć w zespole rozwiązującym problemy projektowe i naukowe SDA3A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna nowoczesne technologie przetwórstwa paliw stałych + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać bilans masowy i energii procesu energochemicznego przetwórstwa węgla - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi w sposób krytyczny ocenić uzyskane wyniki badań, wykorzystując w tym celu dane literaturowe - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracowć w zespole rozwiązującym problemy projektowe i naukowe - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach wykładu omówione zostaną nowoczesne technologie przetwórstwa paliw stałych w szczególności niskoemisyjne tzw. czyste technologie węglowe tj. spalanie w blokach nadkrytycznych, oksyspalnie, zgazowanie w tym układy IGCC. Ponadto wykłady dotyczyć będą przygotowania i poprawy jakości paliw stałych, procesu pirolizy w tym zwłaszcza koksowania węgla, upłynniania paliw, wykorzystania biomasy i odpadów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych zaprezentowane zostaną wybrane, zaawansowane techniki badania paliw stałych i procesów ich energochemicznej konwersji, np.
1) termograwimetria
2) termowolumetria
3) chromatografia gazowa
4) EDXRF
5) ASA

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach projektu przekazane zostaną scenariusze opisujące implementację danej technologii w celu uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Celem projektu będzie wykonanie uproszczonego bilansu masy i energii danego procesu. Dodatkowo wykonany zostanie bilans wybranych pierwiastków ekotoksycznych w analizowanym procesie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Praca w zespole, krytyczne porównanie wyników z danymi literaturowymi
 • Ćwiczenia projektowe: Korzystanie z komputerowych programów obliczeniowych, pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł, indywidualne konsultacje
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: Ocena z egzaminu na podstawie ilości zdobytych punktów podczas testu zaliczeniowego zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Dopuszczenie do testu na postawie zaliczenia z projektu oraz laboratorium.
Zgodnie z regulaminem studiów przewiduje się dwa terminy poprawkowe.

Projekt: Ocenie podległa jakość wykonanego projektu, na którą składa się:
• estetyka wykonania,
• poprawność merytoryczna,
• wykorzystane źródła literaturowe,
• wiedza pozwalająca na udzielanie merytorycznych odpowiedzi podczas odpowiedzi z projektu.
Studentowi, który uzyskał ocenę 2.0 przysługuje termin poprawkowy. Termin poprawkowy jest ustalany przez prowadzącego.

Laboratorium: Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci winni są zapoznać się z konspektem. W trakcie trwania zajęć prowadzący dokonuje sprawdzenia znajomości tematu (odpowiedź ustna lub pisemna). Dodatkowo oceniane jest sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych wyliczana jest jako średnia ocen uzyskanych z odpowiedzi i sprawozdań.
Studentowi, który uzyskał ocenę 2.0 przysługuje termin poprawkowy. Termin poprawkowy jest ustalany przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Umiejętność wykonywania podstawowych analiz laboratoryjnych
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Znajomość tematyki omawianej na wykładach, Dopuszczana jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,4xW + 0,3xP + 0,3xL

OK – ocena końcowa
W – ocena z testu zaliczeniowego z wykładu
P – ćwiczenia projektowe
L – ocena z laboratorium

Termin uzyskania oceny końcowej nie wpływa na jej wysokość.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykład: Nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania omawianego materiału.

Projekt: Dopuszczona jest 1 nieobecność na zajęciach. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedne obowiązkowe zajęcia nie może zaliczyć przedmiotu.

Laboratorium: Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach. Odrobienie nieobecności będzie możliwe jedynie na dodatkowych zajęciach. Termin dodatkowych zajęć zostanie ustalony przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• Znajomość podstawowych właściwości paliw stałych.
• Umiejętność wykonywania podstawowych analiz laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Monografia: Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla (red. Stanisław Porada, Andrzej Strugała), Kraków 2015.
• Monografia: Baza danych procesów i operacji w technologiach zgazowania węgla (red. Stanisław Porada, Andrzej Strugała), Kraków 2015.
• Blaschke W.: Przeróbka węgla kamiennego – wzbogacanie grawitacyjne. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2009.
• Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego (red. Tadeusz Borowiecki, Jacek Kijeński, Jacek Machnikowski i Marek Ściążko. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla & Politechnika Śląska, Zabrze 2008.
• Christopher Higman, Maarten van der Burgt: Gasification. Elsevier 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Tadeusz Dziok, Przmysław Grzywacz, Piotr Bochenek: Assessment of mercury emissions into the atmosphere from the combustion of hard coal in a home heating boiler. Environmental Science and Pollution Research (2019).
• Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut, Marta Marczak, Tadeusz Dziok, Jerzy Górecki: Mercury in Polish coking bituminous coals. Energy & fuels (2018), 32 (5), 5677-5683.
• Tadeusz DZIOK, Andrzej Strugała: Preliminary assessment of the possibility of mercury removal from hard coal with the use of air concentrating tables. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management (2017), 33(4), 29-44.
• Stanisław Porada, Grzegorz Czerski, Tadeusz Dziok, Przemysław Grzywacz, Dorota Makowska: Kinetics of steam gasification of bituminous coals in terms of their use for underground coal gasification. Fuel processing technology (2015), 130, 282-291.
• Grzegorz Czerski, Tadeusz Dziok, Andrzej Strugała, Stanisław Porada: Ocena technologii zgazowania węgla z punktu widzenia ich przydatności dla przemysłu chemicznego. Przemysł Chemiczny (2014), 93 (8), 1393-1400.

Informacje dodatkowe:

brak