Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy chemii ciała stałego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0162-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Brylewski Tomasz (brylew@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course will allow students to gain knowledge on the structure and properties of solids. In addition, the fundamentals of solid-state chemistry will be presented, including the causes and nature of reactivity in the solid state and the types of chemical reactions in which solid phases participate.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has knowledge on the structure and properties of solids, especially those with an ionic structure. SDA3A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 The student has knowledge on the fundamentals of the reactivity of solids and the types of reactions in which they participate. SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 1. The student is able to calculate the lattice energy of ionic crystals and the dissociation pressures. 2. The student knows how to use the Kröger-Vink notation to represent defect reactions. They are capable of describing defect equilibrium in stoichiometric and non-stoichiometric ionic crystals. They can calculate point defect concentration. 3. The student is familiar with the mechanisms underlying selected reactions involving the solid phase and is able to calculate the rate constants of these reactions. 4. The student is able to prepare a qualitative and quantitative description of the diffusion processes in solids. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is able to prepare a joint presentation of a selected subject in the field of solid-state physicochemistry together with other students based on the Polish and international literature. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has knowledge on the structure and properties of solids, especially those with an ionic structure. + - - - - + - - - - -
M_W002 The student has knowledge on the fundamentals of the reactivity of solids and the types of reactions in which they participate. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 1. The student is able to calculate the lattice energy of ionic crystals and the dissociation pressures. 2. The student knows how to use the Kröger-Vink notation to represent defect reactions. They are capable of describing defect equilibrium in stoichiometric and non-stoichiometric ionic crystals. They can calculate point defect concentration. 3. The student is familiar with the mechanisms underlying selected reactions involving the solid phase and is able to calculate the rate constants of these reactions. 4. The student is able to prepare a qualitative and quantitative description of the diffusion processes in solids. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is able to prepare a joint presentation of a selected subject in the field of solid-state physicochemistry together with other students based on the Polish and international literature. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 46 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. I. THE STRUCTURE OF SOLIDS

  1. The nature of the solid state.
  Atomic forces; chemical bonds; crystals: covalent, ionic, molecular, metallic; influence of the type of bonds on the physicochemical properties of solids; lattice energy of crystals; crystal and amorphous bodies.

  2. Crystal field theory and electronic structure of solids.
  Influence of the crystal field on the energy levels of electrons; the band model of solids, Fermi level; insulators, semiconductors, metals,

  3. Structural imperfections of solids. Imperfect crystals.
  Plane, line and point defects; electronic defects; Kröger-Vink notation; intrinsic and extrinsic defects; substitutional and interstitial solid solutions; interactions between defects; non-stoichiometric compounds.

  4. Surface of solids.
  Structural and chemical nature of the surface and superficial layers in solids; surface mobility in solids; surface tension and surface free energy of imperfect crystals and methods used to determine these two parameters; equilibrium crystal shape, Kelvin equation.

  5. Interfacial surface in solid phases.
  Morphology and structure of interphase surfaces in solids; phenomena observed at the interface between two solids; types of interphase boundaries; thermodynamic interpretation of adhesion and cohesion.

 2. II. DIFFUSION IN THE SOLID STATE

  1. Introduction to the theory of diffusion in the solid state.
  Diffusion as a phenomenon; diffusion mechanisms; internal, surface, and grain boundary diffusion; reactive diffusion; reactions controlled via diffusion.

 3. III. REACTIONS IN THE SOLID STATE

  1. Phase equilibrium in solids.
  Equilibrium between condensed phases; thermodynamics of phase equilibrium; phase diagrams; phase equilibrium in single-component systems; first-order and second-order phase transitions; phase transitions under high pressures; systems with two substances with unlimited or limited solubility in the solid state – solid solutions.

  2. Reactions in the solid state – ionic crystals.
  Reactions in single- and multi-phase systems; defect equilibrium; spinel and silicate formation; reactions at phase boundaries; reactions between monocrystals; reactions in polycrystalline systems; double replacement reactions.

  3. Reactions in the solid phase – metals.
  Reaction in single-phase systems – defect equilibrium; mutual diffusion in two-component metal alloys; Kirkendall effect, formation of intermetallic compounds; evolution of phases from oversaturated solid solutions; thermodynamic and structural model of phase evolution.

  4. Reaction between solids and gases.
  Oxidation of metals and alloys; topochemical reactions; thermal decomposition of solids; kinetics of phase decomposition.

Zajęcia seminaryjne (10h):

1. Structure and properties of ionic crystals. Ionic radii. Crystal lattice energy. Born-Haber cycle. Solid solutions.
2. Structure of imperfect solids. Macrodefects. The surface and grain boundaries. Dislocations.
3. Decomposition reactions involving solids. Dissociation pressure. Ellingham-Richardson diagrams.
4. Band theory of solids. Electrical conductivity of solids. Doping.
5. Point defects in ionic crystals and Kröger-Vink notation. Thermodynamics of point defects. Defect reactions. Point defects in stoichiometric crystals.
6. Non-stoichiometry in ionic crystals. Defect equilibrium in non-stoichiometric crystals.
7. Diffusion in solids. Fick’s laws of diffusion. Surface, grain boundary and internal diffusion. Chemical diffusion.
8. Phase transitions and equilibrium in solids.
9. Reactions involving solids and their kinetics and underlying mechanisms: topochemical reactions, double replacement reactions, reaction between powders.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Knowledge will be imparted in the form of PowerPoint presentations combined with the traditional method of writing on the chalkboard. The lectures will also be enriched by demonstrations associated with the presented topics.
 • Zajęcia seminaryjne: These classes will be based on students giving oral PowerPoint presentations. Each presenter is also required to answer questions concerning his/her presentation. Furthermore, the remaining students are to take an active part in discussions on each of the presentations.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The criterium for passing seminar classes is to obtain a positive grade from an oral presentation on a given subject.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students will obtain knowledge during the classes in accordance with the syllabus of the course. Students should systematically ask questions and clarify any doubts concerning the presented subject matter. Any audio and/or visual recording of a lecture can only be carried out after obtaining permission from the lecturer.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students will present a topic chosen by the seminar leader and take part in discussions on the presented topics. The quality of the presentation will be graded along with the students’so-called soft skills.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0,2L + 0,8S
L – participation in the lectures
S – positive grade obtained from the oral presentation

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If a student misses a seminar class, he/she must have a one-on-one discussion with the seminar leader about a way to catch up on the material that he/she was not present for.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Fundamental knowledge pertaining to crystallography and crystal chemistry, chemical thermodynamics, math, chemistry and physics. Knowledge of how to use Word and PowerPoint software.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L.E. Smart, E.A. Moore, Solid State Chemistry, Taylor & Francis Group, USA 2012
2. A.R. West, Basic Solid State Chemistry, John Wiley & Sons, UK 1999
3. E.A. Moore, L. Smart, Solid State Chemistry: An Introduction, CRC Press, 2016
4. R.C. Ropp, Solid State Chemistry, Elsevier, 2003
5. C.N.R. Rao, J. Gopalakrishnan, New Directions in Solid State Chemistry, Cambridge University Press, 1997
6. R.J.D. Tilley, Understanding Solids: The Science of Materials, John Wiley & Sons, 2013
7. S. Elliott, The Physics and Chemistry of Solids, Wiley, 1998
8. J.K. Burdett, Chemical Bonding in Solids, Oxford University Press, 1995
Additional recommended literature pertaining to general and physical chemistry:
1. L. Pauling, General Chemistry, Courier Corporation, 2014
2. P. Atkins, Atkins’ Physical Chemistry, Oxford University Press, 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Additional publications are not given.

Informacje dodatkowe:

None