Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania materiałów w ekstremalnych warunkach ciśnienia i temperatury
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0163-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Lectures and seminars presented by visiting professor, dr Marzena A. Baron, Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université, Paris VI, France.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowań technik synchrotronowych w naukach o materiałach i w naukach o Ziemi SDA3A_W02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę na temat zaawansowanych technik analitycznych w badaniach materiałów krystalicznych SDA3A_W03 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przedstawić i przedyskutować diagramy fazowe w grupie osób w języku angielskim SDA3A_U05, SDA3A_U01 Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi samodzielnie zaproponować interpretację wyników eksperymentów w wysokich PT przez analogię do zjawisk obserwowanych w przyrodzie SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uznaje znaczenie zaawansowanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych SDA3A_K01 Esej
M_K002 Inicjuje zespołowe rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów z użyciem najnowocześniejszych technik badawczych SDA3A_K03, SDA3A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowań technik synchrotronowych w naukach o materiałach i w naukach o Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zaawansowanych technik analitycznych w badaniach materiałów krystalicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przedstawić i przedyskutować diagramy fazowe w grupie osób w języku angielskim + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie zaproponować interpretację wyników eksperymentów w wysokich PT przez analogię do zjawisk obserwowanych w przyrodzie + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uznaje znaczenie zaawansowanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych + - - - - - - - - - -
M_K002 Inicjuje zespołowe rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów z użyciem najnowocześniejszych technik badawczych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Topics:
1. Synchrotron as a research facility for material and planetary sciences.
2. Synchrotron based experimental methods at extremely high PT.
3. Physical and chemical properties of materials at high PT.
4. Examples of advanced analytical methods for characterization of crystalline materials.
5. Examples of computational methods (atomistic simulations).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z aktywności na zajęciach, terminowości złożenia projektów i poprawności wykonania zadań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego oraz podstawowych metod badań ciał stałych i substancji krystalicznych a w szczególności mikroskopii elektronowej, XRF, XRD, FTIR i spektroskopii Ramana.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualna literatura do każdego cyklu zajęć jest podawana na stronie internetowej przedmiotu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Trønnes R.G., Baron M.A., Eigenmann K.R., Guren M.G., Løken A., Mohn C.E., (2019) Early melting and differentiation, Earth and terrestrial planets. Baron M.A., Lord O.T., Myhill R., Thomson A.R., Wang W., Trønnes R.G., Walter M.J., (2017) Experimental constrains of the melting phase relations in the MgO-SiO2 system at the lower mantle condition. Earth Planet. Sci. Lett. 472, 186–196. Dobson D.P., Hunt S.A., Ahmed J., Lord O.T., Wann E.T.H., Santangeli J., Wood I.G., Vočadlo L., Walker A.M., Thomson A.R., Baron M.A., Mueller H.J., Lathe C., Whitaker M., Morard G., Mezouar M. (2016) The phase diagram of NiSi under the conditions of small planetary interiors. Phys. Earth Planet. Inter. 261(B), 196–206. Walter M.J., Thomson A.R., Wang W., Lord O.T., Ross. J., McMahon S.C., Baron M.A., Melekhova E., Kleppe A.K., Kohn S.C. (2015) The stability of hydrous silicates in Earth’s lower mantle: Experimental constraints from the systems MgO–SiO2–H2O and MgO–Al2O3–SiO2–H2O. Chem. Geol. 418, 16–29. Baron M.A., Stalder R., Konzett J., Hauzenberger C.A. (2014) OH-point defects in quartz in B- and Li-bearing systems and their application to pegmatites. Physics and Chemistry of Minerals 42(1), 53- 62.
Informacje dodatkowe:

Brak