Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do współczesnego uczenia maszynowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0164-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Pawlak Mirosław (Miroslaw.Pawlak@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
informatyka techniczna i telekomunikacja
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This graduate course introduces fundamental concepts and methods in machine learning. It describes several important supervised and unsupervised algorithms, provides the theoretical understanding of these methods, and illustrates key aspects for their applications. The students will acquire knowledge and skills in
methodology of machine learning.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Making students to understand the basic properties of machine learning algorithms in terms of their accuracy, stability, and interpretability. SDA3A_W02, SDA3A_W01
M_W002 The students should grasp the fundamental knowledge of machine learning methodology that includes such concepts as supervised versus unsupervised learning, model selection and aggregation, regularization, variance-bias tradeoff, and parametric versus nonparametric methods. SDA3A_W01
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to analyze machine learning methods accuracy and stability. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Wykonanie projektu
M_U002 The students should be able to chose the proper learning method for the given practical problem, implement and assign the level of accuracy and interpretability. SDA3A_U01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Making students to understand the basic properties of machine learning algorithms in terms of their accuracy, stability, and interpretability. + - - - - - - - - - -
M_W002 The students should grasp the fundamental knowledge of machine learning methodology that includes such concepts as supervised versus unsupervised learning, model selection and aggregation, regularization, variance-bias tradeoff, and parametric versus nonparametric methods. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to analyze machine learning methods accuracy and stability. + - - - - - - - - - -
M_U002 The students should be able to chose the proper learning method for the given practical problem, implement and assign the level of accuracy and interpretability. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 40 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
 1. What is Machine Learning ?

  types of learning: supervised, unsupervised, reinforcement learning

 2. Data Preprocessing

  data visualization, data transformation, dealing with missing data

 3. Fundamentals of Machine Learning

  Bayes risk and rule, generative and discriminative ML,
  Bayes risk consistency, bias-variance tradeoff, no free lunch theorem

 4. Empirical Risk and Vapnik-Chervonenkis Theory

  oracle bounds, concentration inequalities, VC dimension

 5. Fundamental Algorithms for Supervised Learning: Parametric Algorithms

  linear regression, logistic regression, support vector machines

 6. Fundamental Algorithms for Supervised Learning: Nonparametric Algorithms

  decision trees, k-nearest neighbors, kernel methods

 7. Tuning and Learning Algorithm Selection

  regularization, stochastic gradient descent, cross-validation

 8. Learning Algorithm Aggregation

  bagging and boosting, random forest

 9. Model Performance Assessment

  confusion matrix, ROC curves, accuracy and interpretability

 10. Unsupervised Learning

  confusion matrix, ROC curves, accuracy and interpretability

 11. Unsupervised Learning

  k-means and vector quantization

 12. Principal Component Analysis

  PCA methods, spectral clustering, robust PCA

 13. Learning for sequences and time series data

  sequence-to-sequence learning, functional data classification

 14. Graphical Models for Machine Learning

  Markov models, hidden MM

 15. Learning in high-dimensional problems

  data sparsity, Lasso algorithms

 16. Other forms of learning

  active learning, semi-supervised learning, metric learning

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Lectures
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The course will be evaluated based on the activity during classes and the grade from the assigned
projects. The project will be delivered both in the oral and written form.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Lectures: – Attendance is mandatory: Yes – Participation rules in classes: Presence is not obligatory.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as a weighted average of the class activity and project marks.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the case of absence the students are expected to present their projects in other suitable time.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of linear algebra, probability theory and statistics. Programming skill (MATLAB, Python, R)
is also expected.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T. Hastie, R. Tibshirani and J. Friedman, The Elements of Statistical
Learning, Springer, 2008.
M. Wainwright, High-Dimensional Statistics, Cambridge Press, 2019
M. Mohri, A. Rostamizadeh, and A. Talwakar, Foundation of Machine Learning, MIT Press 2012.
S. Shalev-Shwartz and S. Ben-David, Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms, Cambridge Press, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
W. Greblicki and M. Pawlak. Nonparametric System Identification, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

W. Greblicki and M. Pawlak (2019). The weighted nearest neighbor estimate for a class of nonlinear time series systems, IEEE Trans. on Automatic Control, 64, pp.1550-1565.
W. Greblicki and M. Pawlak (2017). Hammerstein system identification with the nearest neighbor algorithm, IEEE Trans. on Information Theory, 63, 4746-4757.
D. Rzepka, M. Pawlak, D. Koscielnik and M. Miskowicz (2017). Bandwidth estimation from multiple level-crossings of stochastic signals, IEEE Trans. on Signal Processing, 65, 2488-2502.
M. Pawlak and U. Stadtmuller (2020). Nonparametric specification testing for signal models, IEEE Trans. Information Theory, to appear.
J. Lv and M. Pawlak (2019). Additive modeling and prediction of transient stability boundary in large-scale power systems using the group Lasso algorithm, Electrical Power and Energy Systems, 113, 963-970.
J. Lv, M. Pawlak and U. Annakkage (2017). Prediction of the transient stability boundary based on nonparametric additive modeling, IEEE Trans. Power Systems, 32, 4362-4369.

Informacje dodatkowe:

Brak