Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody i narzędzia Lean Management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0165-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma służyć poznaniu metod i narzędzi optymalizacji, w tym ciągłego doskonalenia procesów, w tym procesów naukowych oraz biznesowych, zgodnie z metodyką Lean Management

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i metod optymalizacji procesów oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Management SDA3A_W03, SDA3A_W04, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Projekt
M_W002 Doktorant ma szczegółową wiedzę w zakresu narzędzi optymalizacji procesów oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Management SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać zasady i metody optymalizacji w prowadzeniu procesu oraz rozwiązywaniu problemów w tym zakresie SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wykorzystać narzędzia optymalizacji w prowadzeniu procesu oraz w rozwiązywaniu problemów SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant wykazuję postawę świadomości pojęcia efektywności i wydajności procesu, ich ciągłego doskonalenia i ograniczania w ten sposób marnotrawstwa SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i metod optymalizacji procesów oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Management + + - - - - - - - - -
M_W002 Doktorant ma szczegółową wiedzę w zakresu narzędzi optymalizacji procesów oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Management + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać zasady i metody optymalizacji w prowadzeniu procesu oraz rozwiązywaniu problemów w tym zakresie - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać narzędzia optymalizacji w prowadzeniu procesu oraz w rozwiązywaniu problemów - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant wykazuję postawę świadomości pojęcia efektywności i wydajności procesu, ich ciągłego doskonalenia i ograniczania w ten sposób marnotrawstwa - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Rozwój modelu zarządzania procesem w kierunku one piece flow i just in time

  Doktorant poznaje podstawowe determinanty stojące u podstaw traktowania systemu one piece flow oraz just in time, jako najbardziej efektywnych i możliwych do wdrożenia systemów prowadzenia procesów, w tym produkcji, usług oraz procesów naukowych

 2. Zasady funkcjonowania systemu Kanban z elementami Heijunka

  Doktorant poznaje zasady funkcjonowania systemów logistyki procesowej wprowadzających przepływ ssący

 3. OEE i inne nowoczesne wskaźniki efektywności produkcji

  Doktorant poznaje nowoczesne wskaźniki efektywności procesowej, uwzględniając w ich zakresie różne kryteria efektywności i różne kierunki optymalizacji

 4. Wdrażanie systemu ssącego

  Doktorant poznaje szczegółowe zasady przygotowania, wdrożenia i usprawniania systemu ssącego w proces

 5. System Kaizen podstawą ciągłego doskonalenia procesu

  Doktorant poznaje szczegółowe założenia, zasady i sposoby wdrażania metod sugestii (Kaizen), stanowiących w filozofii Lean Manufacturing podstawową drogę budowania świadomości ciągłego doskonalenia

 6. 5S, TPM oraz VM podstawowymi metodami nowoczesnego zarządzania procesami

  Doktorant poznaje szczegółowe założenia, zasady i sposoby wdrażania trzech kluczowych metod, stanowiących punkt wyjścia dla organizacji nowoczesnego procesu, którymi są 5S, TPM oraz VM. Metody te służą doskonaleniu zarządzania czynnikami zarządzania procesem

 7. VSM oraz Servqual podstawowymi metodami mapowania procesów

  Doktorant poznaje szczegółowe założenia, zasady i sposoby wdrażania Value Stream Mapping (VSM), w tym z udziałem mapy przepływów, oraz mapy usługi (Servqual), stanowiących podstawowe metody mapowania procesów

 8. SMED podstawową metodą redukcji czasu przezbrojeń

  Doktorant poznaje szczegółowe założenia, zasady i sposoby wdrażania metody SMED. Jest ona podstawową metodą optymalizacji czasu przezbrojeń maszyn i urządzeń

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Rozpoznanie marnotrawstwa

  W trakcie zajęć doktoranci uczą się rozpoznawać i nazywać poszczególne rodzaje marnotrawstwa, robiąc to na przykładach różnych typów procesów

 2. Ćwiczymy mapowanie procesu

  Doktoranci uczą się w trakcie zajęć rysować mapy przepływów, mapy strumienia wartości oraz mapy usługi, rysując je tak w układzie określania sytuacji bieżącej, jak i również proponując usprawnienia, dające możliwość określenia bardziej efektywnego stanu przyszłego

 3. LIczymy poziomy wskaźników efektywności procesu

  Doktoranci uczą się w trakcie zajęć liczyć wskaźniki efektywności procesu: wskaźniki niezawodności urządzeń, wskaźniki efektywności, wskaźniki zagregowane

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykłady, konsultacje, praca własna studenta
 • Ćwiczenia audytoryjne: Wykłady, konsultacje, praca własna studenta, projekt na podstawie zadania problemowego
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia są nieobowiązkowe. Doktorant jest zobowiązany do przygotowania projektu optymalizacyjnego dotyczącego wybranego przez siebie procesu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Wymagane jest natomiast złożenie poprawnego merytorycznie rozwiązania projektu problemowego z zakresu optymalizacji procesowej, zadanego na podstawie zajęć z wybranego procesu naukowego lub biznesowego
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną przygotowanego projektu optymalizacyjnego. Możliwe jest jej podniesienie poprzez uwzględnienie aktywności doktoranta w czasie zajęć

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Pomocna będzie podstawowa wiedza z zakresu zarządzania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Womack J.P, Jones D.T., Roos D., Maszyna, która zmieniła świat, Prodpress.com, 2008
Womack J.P, Jones D.T., Roos D., Lean thinking-szczupłe myślenie, Prodpress.com, 2011
Ruffa, S.A., The Going Lean Fieldbook, Amacon, 2011
Łazicki, Lean Manufacturing – praktyczne zastosowanie metodologii, e-book, 2015
Byrne A, Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management, 2013
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen Techniki, Wiedza i Praktyka, 2014
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, 2013
Massaki I. ,Kaizen: klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, 2007

kalkulator
komputer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Design an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company / K. Marszalik, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 24–26 aprelâ 2013 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2013. — ISBN 978-5-94211-644-6 (całość). — ISBN: 978-5-94211-646-0. — S. 85–87
2. Increasing profitability of enterprises by using raw materials from wastes / M. Kubieniec, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 25–27 aprelâ 2012 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2012. — ISBN 978-5-94211-563-0 (całość). — ISBN: 978-5-94211-565-4. — S. 74–75
3. Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa – zasady, mechanizmy, dobre praktyki — [Innovations – a chance for value growth of companies – rules, mechanisms, good practices] / Paweł BOGACZ. — [Katowice : TUV NORD Polska], 2015. — 46 s.. — Materiały przygotowane na szkolenie „Klub Prezesa 2015”
4. Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa górniczego – rola, bariery i sposoby ich likwidacji — Innovation in the development of a mining plant – the role, barriers and methods of their liquidation / Paweł BOGACZ, Łukasz Siodłak, Krzysztof Setlak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 4, s. 35–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr, Zsfassung, Rés., Rez.
5. Lean thinking in mining industry / M. MIGZA, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2015 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe učreždenie Bysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2015. — Dod. ISBN 978-5-94211-723-8 (dla całości). — ISBN: 978-5-94211-724-5. — S. 213–214. — Bibliogr. s. 214
6. Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w Polsce — Possibility of using Lean Management tools in underground mining companies in Poland / Marcin MIGZA, Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015
7. Pomiar poziomu kształtowania się potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce — [Assessing of production potential for plants and heating plants in Poland] / Paweł BOGACZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 131–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.
8. Project «one minute until the effect», that is lean management in the student’s life / P. BOGACZ, D. Gwiazdoń, M. Mańka // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 20–22 aprelâ 2016 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe učreždenie Vysšego Obrazovaniâ, Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet. — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet, 2016. — ISBN dla całości 978-5-94211-755-9. — ISBN: 978-5-94211-757-3. — S. 4–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.
9. Projekt optymalizacji szyb samochodowych z wykorzystaniem elementów metodologii Six Sigma — Project of optimization car windscreens production process using elements of Six Sigma methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-40-9. — S. 135–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.
10. Zastosowanie Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym — Application of Lean Six Sigma in production processes improvement in extractive industry / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 23–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

brak