Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Formowanie i zastosowanie proszków metali nieżelaznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0168-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się z metodami konsolidacji i zastosowaniem proszków metali nieżelaznych do produkcji elementów spiekanych, z technologiami formowania materiałów proszkowych w wyniku: prasowania na gorąco, izostatycznego na zimno i na gorąco, pod ciśnieniem, plazmowego, a także procesami selektywnego spiekania proszków. Przedstawiony zostanie wpływ poszczególnych metod konsolidacji na stopień zagęszczania, wpływ różnych technologii konsolidacji na strukturę i właściwości mechaniczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat technologii metalurgii proszków i innych nowoczesnych metod konsolidacji materiałów proszkowych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium
M_W002 Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasad działania urządzeń i metod wykorzystywanych w badaniach materiałów proszkowych SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z metalurgii proszków do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich i naukowych SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia wpływu technologii metalurgii proszków na środowisko SDA3A_K01, SDA3A_K02 Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat technologii metalurgii proszków i innych nowoczesnych metod konsolidacji materiałów proszkowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasad działania urządzeń i metod wykorzystywanych w badaniach materiałów proszkowych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z metalurgii proszków do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich i naukowych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia wpływu technologii metalurgii proszków na środowisko + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 36 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

W ramach wykładów omówione zostaną:

 1. Charakterystyka konsolidacji proszków metali nieżelaznych.
 2. Zastosowanie proszków metali nieżelaznych do produkcji elementów spiekanych.
 3. Prasowanie na gorąco.
 4. Prasowanie izostatyczne.
 5. Spiekanie pod ciśnieniem.
 6. Walcowanie i wyciskanie proszków metalicznych.
 7. Metal injection moulding.
 8. Spiekanie plazmowe.
 9. Selektywnego spiekanie proszków.
 10. Mikrostruktura i własności mechaniczne materiałów spiekanych.

Zajęcia seminaryjne (8h):

Na zajęciach seminaryjnych rozszerzana będzie tematyka poruszana na wykładzie, a w szczególności:

 1. Charakterystyka i zastosowanie proszków metali nieżelaznych
 2. Procesy konsolidacji proszków
 3. Prasowanie na gorąco i spiekanie wysokociśnieniowe
 4. Procesy prasowania izostatycznego na zimno i na gorąco
 5. Spiekanie plazmowe (SPS, PPS)
 6. Selektywne spiekanie proszków (SLS)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym, wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Studenci czynnie uczestniczą w zajęciach w formie prezentacji z określonych tematów i uczestniczą w dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium, zaliczenie seminarium na podstawie przygotowanego i wygłoszonego referatu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach prezentując w formie referatów opracowane przez siebie zagadnienia z zakresu programu objętego sylabusem po wcześniejszych konsultacjach z prowadzącym
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa wystawiana będzie na podstawie: kolokwium, aktywności doktorantów na zajęciach i wygłoszenie referatu na seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości można odrabiać po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym w ramach dodatkowego terminu seminaryjnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. German R.M. „Powder Metallurgy Science”, MPIF (1994)
 2. Shatt W., Wieters K.P., “Powder Metallurgy Processing and Materials”, EPMA (1997)
 3. German R.M., “Powder Metallurgy & Particulate Materials Processing”, EPMA (2007).
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. J. Karwan-Baczewska, “Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron andcarbon”, Archives of Metallurgy,vol.60, (2015), 41-452.
 2. M. Suśniak, D. Kołacz, M. Lis, J. Karwan-Baczewska, T. Skrzekut, „ Charakterystyka właściwościkompozytu AK52/SiC uzyskanego metodą impulsowo-plazmowego spiekania „, Rudy i MetaleNieżelazne, 8, (2013), 447-453.3.
 3. J. Karwan-Baczewska, “The properties of Fe-Ni-Mo-Cu-B , materials produced via liquid phase sintering, Archives of Metallurgy and Materials”, vol. 56,3, (2011),789-7964.
 4. J. Karwan-Baczeweska, K. Pietrzak, J. Dutkiewicz, A. Jarek, M. Suśniak, ”Charakterystyka wiórodpadowych ze stopu aluminium i metoda wytwarzania z nich proszku i spieków”, Rudy i MetaleNieżelazne, 8, (2010), 565-5735.
 5. J. Karwan-Baczewska, I. Gotman, A. Trudler, E.Y.Gutmanas, “Processing and consolidation of nanosizeCu powders”, Proceedings of ICCE/8, August 5-11, (2001), Tenerife, Canary Islands, Spain, 429-430
Informacje dodatkowe:

brak