Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały proszkowe modyfikowane borem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0170-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Presentation of mechanism of sintering process of iron powders and alloys powders with boron. Influence of boron on the microstructure and the properties of sintered materials alloyed by boron powders.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows different types of sintering proces of metallic and alloyed powders SDA3A_W02, SDA3A_W01 Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Students knows the structure and properties of sintered materials SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student knows advance powder metallurgy technology and new trends in powder metallurgy technology SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 students knows to project sintered parts on the base on metallic and alloyed powders SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows different types of sintering proces of metallic and alloyed powders + - - - - + - - - - -
M_W002 Students knows the structure and properties of sintered materials + - - - - + - - - - -
M_W003 Student knows advance powder metallurgy technology and new trends in powder metallurgy technology + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 students knows to project sintered parts on the base on metallic and alloyed powders - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 31 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Introduction to powder mrtallurgy technology. Methods of obtaining metallic and alloys powders. Production of pre-alloyed powders. Compacting and sintering of pre-alloyed powders modified by boron. Influence of boron powder on the microstructure and the properties of different sintered materials. Mechanism of activated sintering of Fe, Astaloy and Distaloy materials.

Zajęcia seminaryjne (8h):

 1. Production of metallic and alloys powders
 2. Compacting and sintering of pre-alloyed powder with boron
 3. Mechanism of sintering process of Fe and alloys powders with boron and borides
 4. Effect of boron on the microstructure and the properties of different sintered materials.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is transmitted in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture, enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Zajęcia seminaryjne: Students actively participate in classes in the form of presentations on specific topics and participate in the discussion.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Passing the lecture based on the colloquium, passing the seminar on the basis of the prepared and delivered lecture.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should keep on asking questions and explain concerns. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes presenting, in the form of papers, issues they have developed regarding the syllabus program after previous consultations with the teacher
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be issued on the basis of: colloquium, PhD students’ activity during the classes and presentation of the paper at the seminar.
The final mark may be increased or decreased by half of the score for commitment and activity if possible.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Arrears can be made up by prior arrangement with the teacher as part of an additional seminar period.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

absent

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. German R.M. „Powder Metallurgy Science”, MPIF (1994)
 2. Shatt W., Wieters K.P., “Powder Metallurgy Processing and Materials”, EPMA (1997)
 3. German R.M., “Sintering Theory & Practice”, EPMA, (2005)
 4. German R.M., “Powder Metallurgy & Particulate Materials Processing”, EPMA (2007).
 5. J. Karwan-Baczewska, “The properties of Fe-Ni-Mo-Cu-B , materials produced via liquid phase sintering, Archives of Metallurgy and Materials”, vol. 56,3, (2011),789-796
 6. J. Karwan-Baczewska, “Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon”, Archives of Metallurgy,vol.60, (2015), 41-45and others available
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. J. Karwan-Baczewska, “Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon”, Archives of Metallurgy,vol.60, (2015), 41-452.
 2. J. Karwan-Baczewska, “The properties of Fe-Ni-Mo-Cu-B , materials produced via liquid phase sintering, Archives of Metallurgy and Materials”, vol. 56,3, (2011),789-7964.
 3. I. Sulima, L. Jaworska, J. KARWAN-BACZEWSKA “Effect of boron sinter-aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel-TiB2 composites” Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2619–2624.
Informacje dodatkowe:

absent