Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Superstopy na bazie niklu, kobaltu i żelaza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0171-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają nadstopy na osnowie Ni, Co i Fe jako tworzywa do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Omówiona jest charakterystyka nadstopów na osnowie Ni, Co i Fe pod kątem składu chemicznego i fazowego, ze szczególnym uwzględnieniem strukturalno- mechanicznych efektów obróbki cieplnej. Przedstawione są technologie topienia i zalewania nadstopów na osnowie Ni i Co. Omówione są zagadnienia związane z powłokami barierowymi stosowanymi na nadstopy na bazie Ni.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą mikrostruktury, właściwości oraz zastosowań nadstopów na bazie Ni, Co i Fe SDA3A_W02, SDA3A_W05 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat technologii otrzymywania nadstopów i ich możliwości praktycznego zastosowania SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać superstopy na bazie Ni, Co i Fe do zastosowań praktycznych SDA3A_U03, SDA3A_U01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi korzystać z zasobów najnowszej literatury celem poszerzenia swej wiedzy o superstopach na bazie Ni, Co i Fe SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą mikrostruktury, właściwości oraz zastosowań nadstopów na bazie Ni, Co i Fe + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat technologii otrzymywania nadstopów i ich możliwości praktycznego zastosowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać superstopy na bazie Ni, Co i Fe do zastosowań praktycznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi korzystać z zasobów najnowszej literatury celem poszerzenia swej wiedzy o superstopach na bazie Ni, Co i Fe + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Geneza, charakterystyka i obszary zastosowań nadstopów na bazie Ni, Co i Fe.
2.Podstawy inżynierii nadstopów.
3.Stopy na bazie niklu; skład chemiczny, mikrostruktura, budowa fazowa, własności
mechaniczne stopów plastycznych i odlewniczych.
4.Stopy na bazie kobaltu; skład chemiczny, mikrostruktura i obróbka cieplna,
własności mechaniczne i mechanizmy umocnienia.
5.Stopy na bazie żelaza; historia stopów, inżynieria składu chemicznego, struktura i
budowa fazowa, obróbka cieplna. Własności mechaniczne oraz zastosowanie
plastycznych oraz odlewniczych stopów żelaza.
6. Powłoki barierowe stosowane na nadstopy.
7.Metalurgia nadstopów na bazie Ni i Co; topienie, rafinacja, odlewanie.
8.Zastosowanie superstopów w przemyśle lotniczym, chemicznym, petrochemicznym,
energetycznym oraz innych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie kolokwium kontrolnego z treści wykładu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= ocena z kolokwium.
Premiowana obecność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niepisania kolokwium z treści wykładowych, z usprawiedliwionej przyczyny, zaliczenie kolokwium w innym terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dla jego właściwego zrozumienia wymagane są wiadomości z fizyki, chemii, chemii fizycznej i
podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu superstopy na bazie niklu, kobaltu i żelaza

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mrowec S., Werber T. – Nowoczesne materiały żaroodporne – Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1982
2. Ciszewski B, Przetakiewicz W. – Nowoczesne materiały w technice, Bellona, 1993, Warszawa
3. Mikułowski B. – Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe- nadstopy – Wyd. AGH, Kraków , 1997
4. Maciejny A., Hernas A. – Żarowytrzymałe stopy metali – Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989
5, Sims C.T., Hagel W.C. The superalloys. Ed. John Wiley &Sons, 1972, New York, London, Sydney, Toronto
4. Reed R.C. – The Superalloys: Fundamentals and applications – Cambridge University Press, New York, 2006
5. Hernas A. – Żarowytrzymałość stali i stopów – Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1, Influence of physicochemical and technological properties of ceramic powders and binders on the quality
of the multilayer ceramic moulds for precision casting critical parts of aircraft engines,in Proceedings of the 14th Asian Foundry Congress, Incheon, Korea Nov. 7-10, 2017 M. Ksiazek,, A. Tchorz, K. Szczepaniak- Lalewicz , I. Krzak, P. Wieliczko, A. Gil, K. Zaba, J. Mizera, R. Sitek, P. Kurdziel, A. Dydak
2. Evaluation of the internal structure of the multilayer ceramic mould for precision casting critical parts of aircraft engines by X-ray computed tomography, Journal of Powder Metallurgy&Mining, 2018, 7(1), pp 1-7 Adam Tchórz, Marzanna Książek, Izabela Krzak, Katarzyna Szczepaniak-Lalewicz, Krzysztof Żaba, Jarosław Mizera, Piotr Kurdziel, Artur Dydak,

Informacje dodatkowe:

Brak