Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obróbka cieplna i chemiczna materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0174-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Żabiński Piotr (zabinski@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Brief and complete reviev over different methods of thermal and chemical treatment of metals.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows different types of thermal treatments of materials, their application and manufacturing techniques SDA3A_W01 Projekt
M_W002 Student knows the mechanical, structural, tribological and chemical requirements for metallic materials in certain application SDA3A_W03 Projekt
M_W003 Students knows the corrosion improvement of chemically and thermal treated materials SDA3A_W05 Studium przypadków
M_W004 Students knows new trends in surface science and engineering SDA3A_W03, SDA3A_W07 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to propose different methods of chemical and thermal treatment and surface modification techniques of metallic materials SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Prezentacja
M_U002 Student can select the right method for material improvement for the specified application. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U04 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows different types of thermal treatments of materials, their application and manufacturing techniques + - - + - - - - - - -
M_W002 Student knows the mechanical, structural, tribological and chemical requirements for metallic materials in certain application + - - + - - - - - - -
M_W003 Students knows the corrosion improvement of chemically and thermal treated materials + - - + - - - - - - -
M_W004 Students knows new trends in surface science and engineering + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to propose different methods of chemical and thermal treatment and surface modification techniques of metallic materials + - - + - - - - - - -
M_U002 Student can select the right method for material improvement for the specified application. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Lecture
Introduction to processes during thermal and chemical treatment of metals. Diffusion evaporation of metals and non-metals at surface layer.Evaporation from gas, liquid and solid phase. Physical Vapor Deposition (PVD), Thermal PVD, Sputter Deposition, Ion plating. Surface Heat Treatment, Diffusion Coating, Hot-Dip Coatings, Weld Overlay Coatings.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Project classes
A term project will be assigned consisting of an oral presentation and written report. The presentation will be ~20 minute lecture presented by students. Active participation of students – discussion, brain storm.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

presence on all lectures and project classes

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 examination grade + 0.5 project grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

extra project

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.T. Pełczyński, Obróbka cieplno-chemiczna metali i półprzewodników, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000.
2.K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo teoretyczne, Wyd. AGH, Kraków 1975.
3.L.A.Dobrzański, Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 1996.
4.L.A.Dobrzański, Metaloznawstwo i obróbka cieplna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
5.Poradnik inżyniera, Obróbka cieplna stopów żelaza, WNT, Warszawa 1977.
6.M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa, 1998.
7.M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie, WNT, Warszawa 1995.
8.T. Burakowski, T. Wierzchoń, Inżynieria powierzchni metali, WNT Warszawa, 1995.
9.L.L. Shreir , Ochrona przed korozją (t.II), WNT, Warszawa 1966.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
R. Kowalik, D. Kutyła, K. Mech, P. Żabiński, M. Wróbel, T. Tokarski, Electrochemical deposition of Mo-Se thin films, ECS Trans. 2015 volume 64, issue 29, 23-32 A. M. Białostocka, P. Żabiński Modification of Electrodeposited FeNi Alloys by Applying External Magnetic Field New Materials and Processing Technologies, Key Engineering Materials Vol. 641, (2014), 157-163 R. Kowalik, P. Żabiński, K. Mech; ”Electrochemical studies of Cd UPD on polycrystalline silver”, Electrochemistry Communications , Vol. 31, (June 2013), 49–51 K. Mech, R. Kowalik, P. Żabiński “Cu thin films deposited by DC magnetron sputtering for contact surfaces on electronic components” Arch. Met. and Mat., 4 (vol 56) (2011) 903-908 S. Chouchane, A. Levesque, P. Zabinski, R. Rehamnia, J.-P. Chopart; “Behaviour in NaCl media of zinc-nickel alloys electrodeposited under applied magnetic field.” J. Alloys Compd., Vol. 506, Is. 2, (2010), p. 575-580
Informacje dodatkowe:

Brak