Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kataliza i procesy katalityczne otrzymywania paliw ciekłych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0175-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Lewandowski Marek (lewandowski@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykłady obejmują ogólne zagadnienia związane z nauką o katalizie – jako podstawy do omawiania chemii i technologii katalitycznych procesów otrzymywania komponentów paliw ciekłych. Omawiane procesy to: kraking fluidalny i hydrokraking katalityczny, reforming, hydrorafinacja, izomeryzacja, alkilowanie, uwodornienie, polimeryzacja. Wykłady obejmują wiadomości o katalitycznym mechanizmie procesu, zastosowanych katalizatorach, stosowanych technologiach przemysłowych w rafineriach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie katalitycznych procesów wytwarzania komponentów do produkcji paliw ciekłych dla sektora transportu stosowanych w rafinerii z uwzględnieniem rodzaju surowca, mechanizmów reakcji, stosowanych katalizatorów, parametrów technologicznych procesów. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Egzamin
M_W002 Student zna metodologię prowadzenia badań naukowych z dziedziny katalizy, planowania eksperymentów i ich ocenę SDA3A_W03, SDA3A_W04 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student na podstawie wiedzy posiada umiejętności wyboru charakterystyki fizyko-chemicznej katalizatorów, zaproponowanie jego preparatyki SDA3A_W02, SDA3A_W01 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykorzystując swoją wiedzę, potrafi krytycznie ocenić swój wkład w rozwój dyscypliny. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie katalitycznych procesów wytwarzania komponentów do produkcji paliw ciekłych dla sektora transportu stosowanych w rafinerii z uwzględnieniem rodzaju surowca, mechanizmów reakcji, stosowanych katalizatorów, parametrów technologicznych procesów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metodologię prowadzenia badań naukowych z dziedziny katalizy, planowania eksperymentów i ich ocenę + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student na podstawie wiedzy posiada umiejętności wyboru charakterystyki fizyko-chemicznej katalizatorów, zaproponowanie jego preparatyki - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykorzystując swoją wiedzę, potrafi krytycznie ocenić swój wkład w rozwój dyscypliny. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 67 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Kataliza i procesy katalityczne otrzymywania paliw ciekłych

Student dysponuje wiedzą w zakresie katalitycznych procesów technologii
wytwarzania paliw ciekłych, a w szczególności zna:
1.istotę działania katalizatora, podstawowe parametry charakteryzujące katalizator
danego procesu technologicznego.
2.definicje aktywności, selektywności katalizatora, czasu kontaktu, wydajność procesu
3.proces reformingu katalitycznego: chemizm procesu, stosowane surowce,
katalizatory, podstawowe schematy procesu i warunki jego prowadzenia.
4.procesy krakingu i fluidalnego krakingu katalitycznego: pojęcie złoża fluidalnego,
kontrolę procesu, jego chemizm oraz mechanizm reakcji, zjawisko dezaktywacji
katalizatora i jego przyczyn, rodzaje stosowanych surowców, podstawowy schemat
technologiczny, rodzaje reaktorów ze złożem fluidalnym
5.proces hydrorafinacji – procesy hydroodsiarczenia (HDS), hydroodazotowania (HDN),
chemizm reakcji, rodzaje zanieczyszczeń siarkowych i azotowych występujących w
surowcach, proces głębokiej hydrorafinacji, znaczenie hydrorafinacji w strukturze
rafinerii, wymogi stawiane współczesnym paliwom ze względu na ochronę środowiska
– jak zawartość siarki, stosowane katalizatory i ich rodzaje.
6.proces hydrokrakingu – warunki procesu, rodzaje katalizatorów, rodzaje stosowanych
surowców, chemizm reakcji, skład produktów procesu.
7.proces izomeryzacji/hydroizomeryzacji – mechanizm reakcji, stosowane katalizatory,
podstawowy schemat technologiczny.
8.proces alkilowania i uwodornienia – reakcje i mechanizm procesów, stosowane
katalizatory.
9.Procesy polimeryzacji stosowane w rafinerii – rodzaj, mechanizm, surowce,
katalizatory.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność na wykładach

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: obecność i aktywność na wykładach
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu: (OK)= ocena z egzaminu x W
W = 1 dla I terminu, W = 0,9 dla II terminu, W =0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

dodatkowe konsultacje

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna znajomość zagadnień z zakresu chemii fizycznej, organicznej i nieorganicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pod redakcją Jan Surygała „Vademecum Rafinera” WNT Warszawa 2006
2. J.F.Le Page – „Applied Heterogeneous Catalysis Design, Manufacture, and Use of Solid Catalysts”
-Editions Technip (1987)
3. James G. Speight – „The Chemistry and Technology of Petroleum”-CRC Press (2014)
9. James G. Speight – “Handbook of Petroleum Refining” (2017)
4. Nour Shafik El-Gendy James G. Speight – “Handbook of Refinery desulfurization” CRC Press (2016)
5. Deniz Uner – “Advances in Refining Catalysis” CRC Press (2017)
6. A. Kayode Coker, “Petroleum Refining Design and Applications Handbook” Wiley (2018)
7. Edward Grzywa, Jacek Molenda, „Technologia podstawowych syntez organicznych” Tom 1 i2 WNT
(1987)
8. Jacek Molenda, Alojzy Rutkowski, „Procesy wodorowe w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym”
WNT (1980)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Czachowska-Kozłowska, Danuta; Lewandowski, Marek „Transformations of dibenzothiophene and
alkyldibenzothiophenes in advanced hydrodesulfurization processes” Przemysł Chemiczny (2003),
82(12), 1484-1490
2. Czachowska-Kozłowska, Danuta; Lewandowski Marek „New processes for deep hydrodesulfurization
of diesel fuels” Przemysł Chemiczny (2002), 81(9), 577-582.
3. Marek Lewandowski, Agnieszka Szymanska-Kolasa, Céline Sayag, Patricia Beaunier, Gérald Djéga-
Mariadassou, “Atomic level characterization and sulfur resistance of unsupported W2C during
dibenzothiophene hydrodesulfurization. Classical kinetic simulation of the reaction” Applied Catalysis B:
Environmental 144 (2014) 750– 759
4. Marek Lewandowski, “Hydrotreating activity of bulk NiB alloy in model reaction of
hydrodenitrogenation of carbazole” Applied Catalysis B: Environmental 168 (2015) 322–332
5. Marek Lewandowski “Hydrotreating activity of bulk NiB alloy in model reaction of
hydrodesulfurization 4,6-dimethyldibenzothiophene” Applied Catalysis B: Environmental 160–161
(2014) 10–21.
6. Marek Lewandowski “Chemia i katalizatory głębokiego hydroodsiarczania” Nafta-Gaz 9 (2017) 685-
690.
7. Marek Lewandowski, Agnieszka Szymańska-Kolasa, Céline Sayag , Gérald Djéga-Mariadassou, “Activity of Molybdenum and Tungsten oxycarbides in hydrodenitrogenation of carbazole leading to isomerization secondary reaction of bicyclohexyl. Results using bicyclohexyl as feedstock” Applied Catalysis B: Environmental (2019) accepted manuscript.

Informacje dodatkowe:

Brak