Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Internet of things, smart grid i nowoczesne technologie telekomunikacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0177-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course programme is focused on emerging trends in information and communication technologies including Internet of Things (IoT), and smart grid as one of the largest applications of the IoT.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knows major trends of evolution of modern communication technologies SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 knows fundamental concepts of Internet of Things SDA3A_W02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 knows fundamental concepts of smart grid SDA3A_W02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 is able to cooperate in the research team SDA3A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knows major trends of evolution of modern communication technologies + - - - - + - - - - -
M_W002 knows fundamental concepts of Internet of Things - - - - - - - - - - -
M_W003 knows fundamental concepts of smart grid - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is able to cooperate in the research team - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

The technical content of the course includes overview, principles, vision, applications, challenges and architectures of the IoT. The perspective of convergence of the smart grid with IoT, and technical aspects of IoT-aided smart grid systems will be addressed. The course objective is to outline the state of the art, and to identify extensive open issues as well as future research directions in modern communication technologies.

Zajęcia seminaryjne (10h):

The seminar classes are focused on discussion selected topics of modern communication technologies.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The lecture is based on classical presentation.
 • Zajęcia seminaryjne: The seminar classes are based on discussions of presentation by students of selected modern communication technologies.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The attendance of the classes (at least 60%) and the presentation by students of selected problems of modern communication technologies are required to pass the course.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: The lecture is an introduction to the emerging trends in information and communication technologies including Internet of Things and smart grid.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: The seminar classes are aimed to discuss in depth selected topics of modern communication technologies.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final score will be evaluated on the quality of presentation, and the student’s contribution to discussions during the class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of absence in the class, an extra presentation on a selected topic of modern communication technologies will be required to pass the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash, “Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 17, no. 4, pp. 2347-2376, 2015

2. M. Emmanuel, R. Rayudu, “Communication technologies for smart grid applications: A survey”, Journal of Network and Computer Applications, vol. 74, pp. 133-148, 2016

3. E. Ahmed, I. Yaqoob, A. Gani, M. Imran, M. Guizani, “Internet-of-things-based smart environments: state of the art, taxonomy, and open research challenges”, IEEE Wireless Communications, vol. 23, no. 5, pp. 10-16, 2016

4. S. E. Collier, “The Emerging Enernet: Convergence of the Smart Grid with the Internet of Things”, IEEE Industry Applications Magazine, vol. 23, no. 2, pp. 12-16, 2017

5. Y. Saleem, N. Crespi, M. H. Rehmani, R. Copeland, “Internet of Things-aided Smart Grid: Technologies, Architectures, Applications, Prototypes, and Future Research Directions”, IEEE Access, vol. 7, pp. 62962 – 63003, 2019

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Miśkowicz, „Average channel utilization of CSMA with geometric distribution under varying workload”,
IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 5, no. 2, pp. 123-131, 2009

2. M. Miśkowicz, “Access delay in LonTalk MAC protocol”, Computer Standards & Interfaces, vol. 31, no. 3, pp. 548-556, 2009

3. M. Miśkowicz R. Golański, “LON technology in wireless sensor networking applications”, Sensors, vol. 6, no. 1, pp. 30–48, 2006

4. D. Kościelnik, M. Miśkowicz, „Analytical approach to multiple memoryless backoff contention analysis”, Proceedings of IEEE World Conference on Factory Communication Systems WFCS 2015, pp. 1-4, 2015

5. D. Kościelnik, M. Miśkowicz, J. Szyduczyński, „Upper bounds on unsuccessful transmission rate in persistent and non-persistent CSMA protocols”, Proceedings of 22nd IEEE International Conference on Computer Communications and Networks ICCCN 2013, pp. 1-5, 2013

Informacje dodatkowe:

Brak