Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Surowce mineralne w teorii i w praktyce przemysłowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0178-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia wiedzę na temat budowy, właściwości oraz możliwości wykorzystania wybranych minerałów, surowców mineralnych oraz odpadów przemysłowych, w powiązaniu z współcześnie wykorzystywanymi technologiami.

Przedmiot jest możliwy do zrealizowania tylko w semestrze zimowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi scharakteryzować skały magmowe, osadowe i metamorficzne oraz posiada wiedzę na temat klasyfikacji głównych minerałów ww. skał. SDA3A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna źródła pozyskiwania wybranych surowców oraz możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych w wybranych technologiach ceramicznych oraz parametry jakościowe surowców odpadowych stosowanych w technologiach ceramicznych SDA3A_W02, SDA3A_W01 Prezentacja,
Kolokwium
M_W003 Zna wymagania jakościowe stawiane wybranym surowcom mineralnym i odpadom przemysłowym w wybranych technologiach. SDA3A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna metody wzbogacania wybranych kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych w aspekcie ich pozyskiwania. SDA3A_W03 Prezentacja,
Kolokwium
M_W005 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych najważniejszych metod badania i określania składu fazowego surowców (XRD, DTA(DSC)-TG-DTG, HMS itp.). SDA3A_W03, SDA3A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi podać kierunki wykorzystania wybranych surowców mineralnych oraz odpadów przemysłowych na podstawie ich parametrów jakościowych. SDA3A_U02, SDA3A_U04, SDA3A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi opisać najważniejsze technologie pozyskiwania wybranych surowców mineralnych z kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych. SDA3A_U03, SDA3A_U01 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi zaprojektować plan badań oraz zastosować różne techniki badawcze do określenia możliwości wykorzystania wybranych surowców i odpadów przemysłowych. SDA3A_U06, SDA3A_U04 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje ustną dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu surowców mineralnych, odpadów przemysłowych oraz najważniejszych technologii ich pozyskiwania. SDA3A_U04, SDA3A_U03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wpływ rodzaju surowców i odpadów przemysłowych na wybór technologii ich przetwarzania i wykorzystania w praktyce technologicznej. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczącej roli technologii chemicznych w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych i odpadowych przemysłowych. SDA3A_K02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Potrafi myśleć i działać w sposób samodzielny i kreatywny, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. SDA3A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi scharakteryzować skały magmowe, osadowe i metamorficzne oraz posiada wiedzę na temat klasyfikacji głównych minerałów ww. skał. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna źródła pozyskiwania wybranych surowców oraz możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych w wybranych technologiach ceramicznych oraz parametry jakościowe surowców odpadowych stosowanych w technologiach ceramicznych + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna wymagania jakościowe stawiane wybranym surowcom mineralnym i odpadom przemysłowym w wybranych technologiach. + - - - - + - - - - -
M_W004 Zna metody wzbogacania wybranych kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych w aspekcie ich pozyskiwania. + - - - - + - - - - -
M_W005 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych najważniejszych metod badania i określania składu fazowego surowców (XRD, DTA(DSC)-TG-DTG, HMS itp.). + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi podać kierunki wykorzystania wybranych surowców mineralnych oraz odpadów przemysłowych na podstawie ich parametrów jakościowych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisać najważniejsze technologie pozyskiwania wybranych surowców mineralnych z kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować plan badań oraz zastosować różne techniki badawcze do określenia możliwości wykorzystania wybranych surowców i odpadów przemysłowych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje ustną dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu surowców mineralnych, odpadów przemysłowych oraz najważniejszych technologii ich pozyskiwania. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ rodzaju surowców i odpadów przemysłowych na wybór technologii ich przetwarzania i wykorzystania w praktyce technologicznej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczącej roli technologii chemicznych w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych i odpadowych przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_K003 Potrafi myśleć i działać w sposób samodzielny i kreatywny, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Poruszane zagadnienia:

Podstawowe definicje i obowiązujące klasyfikacje (minerały, skały, kopaliny, złoża). Rodzaje i forma występowania zanieczyszczeń w surowcach mineralnych oraz ich wpływ na właściwości użytkowe. Charakterystyka surowców krzemionkowych, krzemianowych, skaleniowych, ilastych, węglanowych, wysokoglinowych, siarczanowych i in. Czynniki determinujące podstawowe właściwości minerałów i surowców. Procesy wzbogacania wybranych kopalin i odpadów przemysłowych w celu otrzymania surowców mineralnych. Metody modyfikowania wybranych właściwości surowców mineralnych. Odpady przemysłowe jako pełnowartościowe substytuty surowców mineralnych. Podstawy otrzymywania wybranych surowców syntetycznych.

Zajęcia seminaryjne (20h):
Poruszane zagadnienia:

Zajęcia seminaryjne obejmują opracowanie przez doktorantów wybranych tematów z zakresu problematyki przedmiotu, stanowiących rozwinięcie zagadnień omawianych na wykładach oraz ich prezentacja na forum grupy. W ramach przedmiotu przewidziane są wyjazdy do zakładów przemysłowych, wykorzystujących nowoczesne technologie w produkcji wysokiej jakości surowców mineralnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Treści prezentowane na zajęciach seminaryjnych będą przekazywane w formie prezentacji multimedialnej z możliwością wzbogacenia jej o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Doktorant prezentuje swoją wiedzę i umiejętności w trakcie zajęć seminaryjnych. Doktorant będzie miał za zadanie:
- przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej z wybranej lub zaproponowanej przez siebie tematyki z zakresu przedmiotu
- prezentację wybranego zagadnienia na forum całej grupy seminaryjnej, z naciskiem na aktualne i zrozumiałe przedstawienie problemu.
- przeprowadzenie „symulowanych” zajęć dydaktycznych w katedralnym laboratorium surowców WIMiC.

Doktorant oceniony będzie pod kątem przygotowania i zaprezentowania wybranego zagadnienia, umiejętności komunikacji z grupą seminaryjną oraz jego udziału w dyskusji naukowej, po zakończeniu prezentacji swojego zagadnienia.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest spełnienie wymagań przedstawionych w Syllabusie przedmiotu Surowce mineralne w teorii i w praktyce przemysłowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnicy zajęć poznają kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez doktorantów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja doktorantów nad prezentowanymi treściami.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zajęć seminaryjnych stanowi średnią arytmetyczną z wszystkich uzyskanych przez doktoranta ocen, (z uwzględnieniem ocen niedostatecznych) na podstawie:

Ocena SEM. = dyskusja naukowa (40%) + prezentacja multimedialna (10%) + ustna prezentacja zagadnienia (20%) + "symulowane " zajęcia (30%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Doktorant, który z powodu choroby lub innych usprawiedliwionych powodów opuści zajęcia, zobowiązany jest do wykonania zaległych zadań seminaryjnych i przedstawienia ich do oceny prowadzącemu przedmiot.
W przypadku opuszczenia wykładu, doktorant zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wykładu oraz indywidualnej dyskusji dotyczącej treści wykładu z prowadzącym przedmiot, w ramach godzin konsultacji.
Zaliczenie uzyskuje doktorant, który był obecny na co najmniej 20h zajęć oraz wykonał zadania seminaryjne przewidziane programem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii krzemianów oraz podstaw technologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Galos K. – O potrzebie uwzględnienia przydatnych gospodarczo mineralnych surowców odpadowych w
krajowym bilansie gospodarki surowcami mineralnymi. Sympozja i Konferencje nr 60, 2003. IGSMiE PAN
Kraków (materiały XIII konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi).
Laskowski J., Łuszczkiewicz A., – Przeróbka kopalin. Wzbogacanie surowców mineralnych. Wyd.
Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1989 (wybrane zagadnienia).
Ney R. [red.]: Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Wyd. Instytutu GSMi E PAN. Kraków (wybrane
zagadnienia opublikowane w tomach z lat 2000-2005).
Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wydawnictwa Geologiczne.
Warszawa 1991.
Manecki A., Muszyński M. (red.) – Przewodnik do petrografii. Uczelniane Wydawnictwa NaukowoDydaktyczne AGH. Kraków 2007.
Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W., 1990 – Mineralogia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Przedmiot jest możliwy do zrealizowania tylko w semestrze zimowym.