Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zawansowane materiały organiczne i polimerowe w energetyce odnawialnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0182-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu omówione zostaną obszary zastosowań materiałów organicznych i polimerowych w energetyce odnawialnej, m. in. w układach do magazynowania energii cieplnej, fotowoltaicznych, kolektorach słonecznych, ogniwach słonecznych, bateriach i akumulatorach, elektrolitach oraz elementach elektrowni wiatrowych ze wskazaniem ich zalet i ograniczeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii i rozwiązań technicznych stosowanych w energetyce odnawialnej. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych materiałów stosowanych w energetyce odnawialnej, ich zalet i ograniczeń. SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać dokonać krytycznej analizy danych w celu wyboru odpowiedniego materiału do konkretnych zastosowań SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia energetyki odnawialnej i konieczności tworzenia nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie SDA3A_K01, SDA3A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii i rozwiązań technicznych stosowanych w energetyce odnawialnej. + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych materiałów stosowanych w energetyce odnawialnej, ich zalet i ograniczeń. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać dokonać krytycznej analizy danych w celu wyboru odpowiedniego materiału do konkretnych zastosowań - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia energetyki odnawialnej i konieczności tworzenia nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

W ramach wykładów omówiona będzie tematyka dotycząca stosowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów organicznych i polimerowych w energetyce ze wskazaniem ich zalet i ograniczeń. Omówione zostaną materiały stosowane w:

 • układach do magazynowania energii cieplnej (w szczególności materiały fazowo-zmienne),
 • ogniwach fotowoltaicznych,
 • kolektorach słonecznych i ogniwach słonecznych,
 • bateriach i akumulatorach,
 • elektrolitach,
 • oraz elementach elektrowni wiatrowych.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Prezentacja i dyskusja na wybrany temat dotyczący zastosowania materiałów organicznych i polimerowych w energetyce odnawialnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna
 • Zajęcia seminaryjne: Prezentacja multimedialna i dyskusja dotycząca prezentowanego temtu
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Wygłosznie prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.5K+ 0.5S

Gdzie: K – ocena z kolokwium zaliczeniowego, S – ocena z prezenatacji na zajęciach semianryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, doktorant jest zobowiązany do odrobienia zaległych zajęć seminaryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Polymer Materials for Energy and Electronic Applications, H. Peng, X. Sun, W. Weng, X. Fang, Elsevier, 2017.
 2. Polymers – Opportunities and Risks II: Sustainability, Product Design and Processing, P. Eyerer, M. Weller, Ch. Hübner, Springer, 2010.
 3. Nanotechnology for energy sustainability, vol. 1 and 2 / ed. by Baldev Raj, Marcel Van de Voorde, Yashwant Mahajan. — Weinheim : Wiley, cop. 2017. — (Nanotechnology Innovation & Applications). — ISBN: 978-3-527-34014-9
 4. Organic Photovoltaics, Ch. Brabec, V. Dyakonov, U. Scherf, Wiley 2008.
 5. Czasopisma: Nature Energy, Applied Energy, Renewable Energy, ACS Applied Energy Materials, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, RSC Energy and Environment Series, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Energy Storage
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Phase change materials for thermal energy storage / Kinga PIELICHOWSKA, Krzysztof Pielichowski // Progress in Materials Science ; ISSN 0079-6425. — 2014 vol. 65, s. 67–123.
 2. Phase change nanomaterials for thermal energy storage / Kinga PIELICHOWSKA, Krzysztof Pielichowski // W: Nanotechnology for energy sustainability, vol. 2 / ed. by Baldev Raj, Marcel Van de Voorde, Yashwant Mahajan. — Weinheim : Wiley, cop. 2017. — (Nanotechnology Innovation & Applications). — ISBN: 978-3-527-34014-9. — S. 459–484.
 3. Polyurethane/graphite nano-platelet composites for thermal energy storage / Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Bieda, Piotr SZATKOWSKI // Renewable Energy ; ISSN 0960-1481. — 2016 vol. 91, s. 456–465.
 4. Polyurethane cationomer films as ecological membranes for building industry / Bożena Król, Kinga PIELICHOWSKA, Piotr Król, Michał Kędzierski // Progress in Organic Coatings ; ISSN 0300-9440. — 2019 vol. 130, s. 83–92.
 5. The influence of chain extender on properties of polyurethane-based phase change materials modified with graphene / Kinga PIELICHOWSKA, Michał Nowak, Piotr SZATKOWSKI, Beata MACHERZYŃSKA // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2016 vol. 162, s. 1024-1033.
Informacje dodatkowe:

Brak