Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyczna gramatyka angielska dla naukowców_I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0183-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr Krukiewicz Anna (kruk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

By the end of the course the student should be able to use English grammar more confidently and know how to efficiently use online resources such as dictionaries and thesauruses.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to use English grammar more confidently. SDA3A_U05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 The student is aware of typical mistakes resulting from native language transfer and knows how to avoid them. SDA3A_U05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U003 The student can efficiently use online resources such as dictionaries and thesauruses. SDA3A_U05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U004 The student is able to find and correct mistakes in their own writing. SDA3A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 The student is able to use English grammar more confidently. - - - - - + - - - - -
M_U002 The student is aware of typical mistakes resulting from native language transfer and knows how to avoid them. - - - - - + - - - - -
M_U003 The student can efficiently use online resources such as dictionaries and thesauruses. - - - - - + - - - - -
M_U004 The student is able to find and correct mistakes in their own writing. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
Practical English Grammar for Scientists The course covers the following issues:

 • tenses
 • relative clauses
 • reporting with passives
 • conditionals
 • countable and uncountable nouns
 • modality
 • proofreading
 • an optional issue chosen by the students

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Seminar classes: Eclectic approach focusing on 3 skills: speaking, reading and writing, with the use of various techniques based on the following types of interaction: teacher-student, student-teacher, studentstudent, as well as working in groups and student’s individual work.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The student needs to be active in class and have the materials required for the group and level, and complete home assignments. The lack of required materials (e.g. handouts, home assignments) results in recording the student as “unprepared”. The teacher has the right to give a student a fail mark for the semester if the student has been unprepared for more than 50% of classes, also in the case when the student has passed the final test. The student can receive additional marks for optional homework, and other activity offered and done for the benefit of the language group.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students who come to a language class need to be prepared as advised and instructed by the teacher.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as a weighted average of partial grades on the basis of preparation and
active participation in classes and doing home assignments (40%) and final test (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The student should attend all classes of their language group. In case a student is absent from (a)
class(es) due to an illness, the student should present a doctor’s note not later than 14 days after the
absence caused by illness. In case of an unexcused absence, the student should approach or email the teacher,who will inform each student individually about the way of making up for the absence. The absence has to be made up for within 14 days counted from the day of the absence. Unexcused absence in one
class does not need to be made up for. If the number of unexcused absences in class exceeds 3, the
teacher should not give the student a pass mark for the course, even if some of the absences have
been made up for before.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

The minimum language requirement is level B-2 in accordance with the Common European Framework
of Reference for Languages.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dąbrowska, I., Academic Writing Practice for Engineers AGH UST Press
Hewings, M. Advanced Grammar in Use, Cambridge
Swenson, R. Advanced Grammar for Academic Writing, Academic English Publications

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak