Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geoinformacja i zrównoważony rozwój
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0184-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Bydłosz Jarosław (bydlosz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The purpose of the course is to acknowledge students with geoinformation issues in the context of sustainable development. During the course students learn about land registries, cadastre, land administration, infrastructure of spatial information in Europe, and standardization.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 extensive knowledge of world trends in geoinformation. SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 knowledge concerning sustainable development aspects in land administration SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 European and international standards and legal regulations concerning land administration and environmental issues. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 read literature and prepare a presentation in the English language on subjects concerning geoinformation aspects; analyze and compare methods, systems, and procedures. SDA3A_U05, SDA3A_U01 Prezentacja
M_U002 apply communication and information technology in researches. SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U04 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 popularize modern science and technology achievements. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 extensive knowledge of world trends in geoinformation. + - - - - - - - - - -
M_W002 knowledge concerning sustainable development aspects in land administration + - - - - - - - - - -
M_W003 European and international standards and legal regulations concerning land administration and environmental issues. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 read literature and prepare a presentation in the English language on subjects concerning geoinformation aspects; analyze and compare methods, systems, and procedures. - - - - - + - - - - -
M_U002 apply communication and information technology in researches. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 popularize modern science and technology achievements. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (5h):
 1. Land registries and cadastres.

  Traditional land registration systems and cadastres.

 2. Land administration and sustainable development.

  The Land Administration Paradigm. The Butterfly Diagram. Land Administration for
  Sustainable Development.

 3. Infrastructure for spatial information in Europe.

  Establishing infrastructure for spatial information in Europe. INSPIRE directive.

Zajęcia seminaryjne (15h):
 1. 2030 agenda for sustainable development.

  Characterization of sustainable development goals.

 2. Present and future views on cadastral systems in the context of sustainable development.

  Multipurpose cadastre. Fit for purpose cadastre. 3D cadastre. 4D cadastre.

 3. Tools to define spatial information infrastructure -Unified Modelling Language.

  CASE tools. UML – diagrams, relationships.

 4. Spatial information exchange – XML and GML.

  Extensible Markup Language – an overview. Geography Markup Language (GML) as the XML grammar for expressing geographical features.

 5. Standardisation in geographic information.

  Standardization rules. ISO 19100 series.

 6. INSPIRE directive as an example of EU environmental policy.

  Scope themes, annexes, data specifications and implementation.

 7. ISO 19152 – Land Administration Domain Model.

  Standardization in Land Administration. Parties. Ownership rights. Spatial units. Spatial
  sources and spatial representation.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne: Presentations and discussion
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Every student prepares (and gives) presentation concerning the professional subject. Every presentation is evaluated. It is possible to get some extra marks for activity in the discussion during the course.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Students write a short test. Seminar mark is a result of marks for test, presentation, and activity during the course.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If a student fails the test, he/she is obliged to take it again. Student can be given the additional topic for elaboration and reporting.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Spatially Enabled Society. Joint publication of FIG-Task Force on Spatially Enabled Society in cooperation with GSDI Association and with the support of Working Group 3 of the PCGIAP. FIG Report 2012.ISBN 978-87-90907-97-6. Available also at http://www.fig.net/pub/figpub/index.htm
Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A.: Land Administration for Sustainable Development. ESRI Press Academic. Redlands. California. 2010.
http://www.eurocadastre.org/
http://www.fig.net/
http://www.geospatialworldforum.org/2012/modeling.htm
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bydłosz J., Parzych P., Dąbrowski J.: The possibilities of real estates market development in Poland in connection with INSPIRE directive. Geomatics and Environmental Engineering. 2011 vol. 5 no. 1, pp. 15-23.
Bydłosz J.: Preliminary works on leading Polish cadastral model into conformance with LADM. GIS for geoscientists: scientific monograph. Editors: Davorin Kereković, Ryszard Źróbek. Published by University of Silesia and Hrvatski Informaticki Zbor – GIS Forum. 2012. pp. 86–92.
Bieda A., Bydłosz J., Parzych P.: Actualization of data concerning surface flowing waters, based on INSPIRE directive requirements. Geomatics and Environmental Engineering. 2013 vol. 7 no. 1, pp. 25–36.
Bydłosz J., Hanus P.: The impact of landslide areas on municipal spatial. Real Estate Management and Valuation. ISSN 2300-5289. 2013 vol. 21 no. 4, pp. 5–10.
Bydłosz, J.: The application of the Land Administration Domain Model in building a country profile for the Polish cadastre, Land Use Policy 49 (2015), Elsevier, pp. 598–605,
Bydłosz, J.: Developing the Polish cadastral model towards a 3D cadastre. 5th international workshop on 3D cadastres : 18–20 October 2016, Athens, Greece : proceedings. International Federation of Surveyors (FIG), cop. 2016. — ISBN: 978-87-92853-47-9 ; e-ISBN: 978-87-92853-49-3. — pp. 505–518.
Bydłosz, J., Bieda A., Parzych P.: The implementation of spatial planning objects in a 3D cadastral model. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2018 vol. 7 iss. 4 art. no. 153, pp. 1–14.Valuation. ISSN 2300-5289. 2013 vol. 21 no. 4, pp. 5–10.

Informacje dodatkowe:

None.