Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mikrotechnologie dla energetyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0185-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Technologie wytwarzania materiałow do przechowywania i konwersji energii. Techniki wytwarzania tradycyjnych i nowych materiałów dla potrzeb mikro i nanourządzeń. Wytwarzanie systemów mikroelektro-mechanicznych MEMS, NEMS, BIOMEMS, technologie mikroprodukcyjne, micromachining, czujniki, sensory i przetworniki, dla energetyki. Metody badawcze materiałów i urządzeń w mikro- i nano- skali. Metody charakterystyki właściwości cieplnych i elektrycznych materiałow i podzespołów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna fizyczne i techniczne podstawy metody wytwarzania materiałów SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Egzamin
M_W002 Zna metody MEMS wytwarzania elementów mikroeletromechanicznych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Egzamin
M_W003 Potrafi dobrać parametry metody wytwarzania dla danego materiału SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Egzamin
M_W004 Zna najnowsze trendy w rozwoju technologii wytwarzania materiałów dla energetyki SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna fizyczne i techniczne podstawy metody wytwarzania materiałów + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody MEMS wytwarzania elementów mikroeletromechanicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Potrafi dobrać parametry metody wytwarzania dla danego materiału + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna najnowsze trendy w rozwoju technologii wytwarzania materiałów dla energetyki + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 36 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi mikrotechnologiami stosowanymi w energetyce oraz z przykładowymi metodami badań właściwości materiałów, warstw oraz złączy, ponadto będą badać parametry wydajnościowe urządzeń termoelektrycznych.
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują następujące tematy:
• Wytwarzanie powłok dielektrycznych na podłoża sensorów strumienia ciepła metodą elektrochemiczną
• Wytwarzanie ścieżek przewodzących czujników temperatury metodą sitodruku
• Wytworzenie elementów funkcjonalnych do modułu termoelektrycznego metodą prasowania na gorąco
• Charakterystyka parametrów elementów termoelektrycznych elementów czynnych modułów Peltiera
• Wytwarzanie złącz metal – półprzewodnik metodą lutowania rozpływowego
• Badania parametrów wydajnościowych generacyjnego modułu termoelektrycznego
• Badania parametrów wydajnościowych chłodniczego modułu termoelektrycznego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych Demonstracje materiałów i urządzeń
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia z użyciem zestawów laboratoryjnych Kolokwia sprawdzające stan przygotowania studenta Sprawozdania z ćwiczeń Kolokwium zaliczeniowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:
- uczestniczenie w wykładach
- uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczen labolatoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział obowiązkowy
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia obowiązkowe
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa Ok wyliczana jest ze wzoru:

Ok = E*0.6+CL*0.4

gdzie
E- ocena z egzaminu
Cl – ocena z ćwiczen labolatoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia labolatoryjne mogą być wykonane w ramach zajęć dodatkowych po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Roman Pampuch, Współczesne materiały ceramiczne, AGH, 2005,ISBN: 83-7464-007-3
2. Dobrzański Leszek, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT – Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,2006, ISBN-10: 83-204-3249-9
3. Gustavo A. Rivas et.al., Ceramics Processing In Microtechnology, Whittles Publishing 2009, ISBN-10: 1904445845 ISBN-13: 978-190444584-5
4. A. Arsenault, Nanochemistry, Royal Society Of Chemistry, 2008,ISBN-10: 184755895X

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak