Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Integracja zaawansowanych technologii GIS na potrzeby wspomagania decyzji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0191-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie integracji zaawansowanych technologii GIS na potrzeby wspomagania decyzji. Nabywa umiejętności wykorzystania złożonych analiz przestrzennych na potrzeby wspomagania decyzji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie integracji zaawansowanych technologii GIS na potrzeby wspomagania decyzji SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Kolokwium
M_W002 w zakresie metod przetwarzania danych w środowisku GIS wykorzystywanych na potrzeby wspomagania decyzji SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 w zakresie wspomagania decyzji w wykorzystaniem narzędzi GIS SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 w zakresie znaczenia integracji danych na obecnym poziomie rozwoju technologii SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie integracji zaawansowanych technologii GIS na potrzeby wspomagania decyzji + - + - - - - - - - -
M_W002 w zakresie metod przetwarzania danych w środowisku GIS wykorzystywanych na potrzeby wspomagania decyzji + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 w zakresie wspomagania decyzji w wykorzystaniem narzędzi GIS - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 w zakresie znaczenia integracji danych na obecnym poziomie rozwoju technologii - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Stan wiedzy na temat pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

Przestawienie aktualnego stanu wiedzy na temat zaawansowanych analiz GIS na potrzeby wspomagania decyzji.
Prezentacja metod przetwarzania danych w systemach GIS.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Wykorzystanie złożonych analiz przestrzennych na potrzeby wspomagania decyzji.

Praktyczne zajęcia w zakresie wykorzystania złożonych analiz przestrzennych na potrzeby wspomagania decyzji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student ma możliwość zaliczenia przedmiotu w trzech terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności wymagane jest uzupełnienie wiedzy i wykonanie prac praktycznych we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/arcgis_spatial_analyst.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wpływ jakości danych na ryzyko procesów decyzyjnych wspieranych analizami GIS — Data quality effect on risk of decission processes supported by GIS analyses / Beata HEJMANOWSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 110, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 141). — Bibliogr. s. 109–111, Streszcz., Summ.
Data inaccuracy in geographical information system – propagation of DTM and ortophotomap errors in the spatial analysis — Niedokładność danych w systemach informacji przestrzennej / Beata HEJMANOWSKA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 53–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr., Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Brak