Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunkowość w zarządzaniu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0192-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o zarządzaniu i jakości
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia związane z zasadami rachunkowości, wyceną i ewidencją księgową, oraz sprawozdawczością finansową jednostek gospodarczych. Zakres tematyczny umożliwia poznanie rachunkowości w stopniu pozwalającym na wykorzystanie informacji finansowej w procesie podejmowania decyzji gospodarczych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie cele, funkcje i zasady rachunkowości SDA3A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna i rozumie zjawiska i procesy finansowe w przedsiębiorstwie z perspektywy systemu rachunkowości SDA3A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania w zakresie wyceny i ewidencji w systemie rachunkowości podmiotu gospodarczego SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi ustalić wynik finansowy oraz ocenić sytuację finansową jednostki gospodarczej SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do skutecznego i efektywnego podejmowania decyzji w oparciu o informacje generowane przez system rachunkowości w jednostkach gospodarczych SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie cele, funkcje i zasady rachunkowości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zjawiska i procesy finansowe w przedsiębiorstwie z perspektywy systemu rachunkowości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania w zakresie wyceny i ewidencji w systemie rachunkowości podmiotu gospodarczego - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ustalić wynik finansowy oraz ocenić sytuację finansową jednostki gospodarczej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do skutecznego i efektywnego podejmowania decyzji w oparciu o informacje generowane przez system rachunkowości w jednostkach gospodarczych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Cechy współczesnej rachunkowości
2. Elementy sprawozdania finansowego
3. Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia
4. Zasada podwójnego zapisu w rachunkowości
5. Wycena i ewidencja składników aktywów i pasywów
6. Kategorie przychodów i kosztów
7. Kalkulacja kosztów
8. Systemy rachunku kosztów
9. Metody ustalania wyniku finansowego
10. Interpretacja sprawozdań finansowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wynik testu zaliczeniowego

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena uzyskana z testu zaliczeniowego z uwzględnieniem aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finasowej, red. nauk. J. Pfaff, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017
Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Surowiec A., Rachunkowość finansowa: podstawy i ewidencje szczegółowe, Wyd. 2 zaktualizowane i uzup., CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2017
Rachunkowość finansowa Podręcznik, red. naukowa E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
Rachunkowość przedsiębiorstw, red. nauk. K. Czubakowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014
J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Surowiec A., Rachunkowość finansowa: podstawy i ewidencje szczegółowe, Wyd. 2 zaktualizowane i uzup., CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2017
2. Surowiec A., Open book accounting w zarządzaniu kosztami łańcucha dostaw [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne, red. nauk.: J. Chluska, S. Kowalska. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 117-125.
3. Surowiec A., Podatkowe skutki metod wyceny zapasów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 7, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, 101-110.
4. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według regulacji MSSF i US GAAP [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 647-656.
5. Surowiec A., Marcinkowska E., Materiały, towary i produkty pracy [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 169-195.
6. Marcinkowska E., Surowiec A., Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 197-242.
7. Kołodziej-Hajdo M., Surowiec A., Rachunkowość przedsiębiorstwa finansującego projekty inwestycyjne z funduszy UE [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 237-245.
8. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Podatek odroczony według regulacji krajowych, MSSF i US GAAP [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 454-463.
9. Surowiec A., Zastosowanie standardu XBRL w sprawozdawczości finansowej [w:] Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. Leszek Preisner. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s.134-141.
10. Surowiec A., XBRL – nowy standard sprawozdawczości elektronicznej [w:] Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, red. M. Łada, A. Kozarkiewicz. Wydawnictwo C.H. BECK, Kraków 2008, s.31- 45.

Informacje dodatkowe:

Brak