Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych GIK
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0194-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Skulich Mikołaj (skulich@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria lądowa i transport
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres modułu obejmuje tematykę związaną z opanowaniem umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu Geodezji i Kartografii pod kątem prowadzenia zajęć ćwiczeniowych i praktyk terenowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu tematyki ćwiczeń dotyczących przedmiotu Geodezja i Kartografia. SDA3A_W02, SDA3A_W07 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu Geodezji i Kartografii pod kątem prowadzenia zajęć ćwiczeniowych. SDA3A_U07, SDA3A_U04 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student posiada umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu Geodezji i Kartografii pod kątem prowadzenia praktyk terenowych. SDA3A_U07, SDA3A_U04 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student posiada umiejętność oceny poprawności i stopnia realizacji prowadzonych ćwiczeń i praktyk. SDA3A_U07, SDA3A_U04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu tematyki ćwiczeń dotyczących przedmiotu Geodezja i Kartografia. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu Geodezji i Kartografii pod kątem prowadzenia zajęć ćwiczeniowych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu Geodezji i Kartografii pod kątem prowadzenia praktyk terenowych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność oceny poprawności i stopnia realizacji prowadzonych ćwiczeń i praktyk. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 23 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

1. Przygotowanie merytoryczne do prowadzonych zajęć.
2. Przygotowanie konspektu i planu zajęć.
3. Sposoby przygotowania materiałów i pomocy naukowych na zajęcia.
4. Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z praktycznymi aspektami przygotowania zajęć.
5. Zaplanowanie wykorzystania sprzętu pomiarowego.
6. Sposoby przekazywania wiedzy podczas zajęć.
7. Weryfikacja poprawności przeprowadzonych zajęć i sposób oceny.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć polega na prezentacji przed pozostałymi uczestnikami przygotowanego zagadnienia dotyczącego wybranego tematu ćwiczeń (praktycznych lub tablicowych) z zakresu programu przedmiotu Geodezja i Kartografia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen otrzymanych w trakcie zajęć.
Ocenie podlegają:
- aktywne uczestnictwo w zajęciach;
- przygotowanie prezentacji wybranego ćwiczenia z zakresu Geodezji;
- praktyczna realizacja przygotowanego ćwiczenia w grupie (jako forma zaliczenia).

Na ocenę końcową dodatkowo składają się następujące elementy:
- obecność na zajęciach (każda nieobecność powoduje obniżenie oceny o jeden stopień).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne odrobienie zajęć uzgodnione z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień związanych z programem przedmiotów: Geodezja Ia, Geodezja Ib, Zajęcia terenowe z geodezji I, Geodezja IIa, Geodezja IIb, Zajęcia terenowe z geodezji II.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Józefa Belucha „Ćwiczenia z Geodezji I” Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
2. Jagielski Andrzej „Geodezja I” , Kraków 2005.
3. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Józefa Belucha “Ćwiczenia z geodezji II” Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH. Kraków 2008.
4. Jagielski Andrzej “Geodezja II”, Kraków 2007.
5. Tatarczyk Jerzy „Wybrane zagadnienia z instrumentoznawstwa geodezyjnego” Wyd. AGH Kraków 1994
6. Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7. Aktualne Rozporządzenia dotyczące zagadnień geodezyjnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

dostępne pod adresem internetowym:
https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/skulich-mikolaj-05019

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach. W szczególnych przypadkach możliwa jest usprawiedliwiona nieobecność na maksymalnie dwóch zajęciach (z konsekwencjami opisanymi w sposobie obliczania oceny końcowej), które muszą zostać odrobione indywidualnie.
Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu.