Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie i integracja systemów pomiarowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0198-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bień Andrzej (abien@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praca przyrządów pomiarowych i ich interfejsy w systemach czasu rzeczywistego, w szczególności dedykowane do pomiarów w elektroenergetyce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawy teoretyczne i praktyczne konieczne do prac modelowych oraz zastosowania ich wyników przy integracji systemów pomiarowych, w szczególności dla potrzeb unikalnych eksperymentów naukowych. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych reprezentowaną dyscypliną naukową. SDA3A_W05 Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań. SDA3A_U03
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawy teoretyczne i praktyczne konieczne do prac modelowych oraz zastosowania ich wyników przy integracji systemów pomiarowych, w szczególności dla potrzeb unikalnych eksperymentów naukowych. + - + - - + - - - - -
M_W002 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych reprezentowaną dyscypliną naukową. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Budowa, działanie współczesnych przyrządów pomiarowych i systemów pomiarowych. Korekcji błędów dynamicznych i statycznych w zastosowaniu do przetworników A/C. Bezkontaktowe pomiary wybranych wartości chwilowych niesinusoidalnych prądów i napięć w liniach energetycznych wysokiego napięcia oraz oceny jakości energii elektrycznej . Organizacja wymiany informacji w pomiędzy przyrządami i magazynami danych oraz jego wykorzystanie do synchronizacji rozległego systemu pomiarowego. Standardy w technologii synchrofazorów stosowanych do oceny stanu systemu energetycznego. Wykorzystanie standardu GPS do synchronizacji rozległego systemu pomiarowego i monitorowania systemu energetycznego. Sieć pomiarowa z wykorzystaniem standardu GPRS na przykładzie zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej. Standard WiFi w wykorzystaniu do tworzenia rozległej bezprzewodowej sieci pomiarowej. Standard TEDS w zastosowaniu do automatycznego konfigurowania systemu pomiarowego. Standard M-BUS jako podstawa do tworzenia sieci pomiarowej w ciepłownictwie i energetyce.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

Metody korekcji błędów statycznych i dynamicznych w zastosowaniu do przetworników A/C oraz ich ocena niepewności pomiarowej. Bezkontaktowy pomiar wartości chwilowych niesinusoidalnych prądów i napięć w rozdzielni średniego napięcia oraz oceny jakości energii elektrycznej . Wykorzystanie standardu GPS do synchronizacji rozległego systemu pomiarowego i monitorowania systemu energetycznego. Sieć pomiarowa z wykorzystaniem standardu GPRS na przykładzie zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Metody korekcji błędów statycznych i dynamicznych w zastosowaniu do przetworników A/C oraz ich ocena niepewności pomiarowej. Bezkontaktowy pomiar wartości chwilowych niesinusoidalnych prądów i napięć w rozdzielni średniego napięcia oraz oceny jakości energii elektrycznej . Wykorzystanie standardu GPS do synchronizacji rozległego systemu pomiarowego i monitorowania systemu energetycznego. Sieć pomiarowa z wykorzystaniem standardu GPRS na przykładzie zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej. Rejestratory jakości energii elektrycznej i synchrofazory.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prezentacja slajdów z wykonanym zadaniem.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia otrzymanych ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykonanie uzgodnionej z prowadzącym prezentacji lub innego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hans von Pfriem vdi ; Zur Messung veranderlicher Temperaturen von Gasen und Flussigkeiten; Marz/April 1936; Gen. Ingen., 7, pp.85-92 (in German)
2. Nabielec, An Outlook on the DSP Dynamic Error Blind Correction of the Analog Part of the Measurement Channel, Proceedings of the 16^th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Venice, Vol. 2, pp. 709 – 712
3. Nabielec J., Nalepa J.: „The ‘Blind’ Method of Dynamic Error Correction for the Second Order System”, Proceedings of XVII IMEKO World Congress, June 22-27 2003, Dubrovnik, Croatia, pp.841-846
4. Seán McLoone, Senior Member, IEEE, Peter Hung, Member, IEEE, George Irwin, Fellow, IEEE, and Robert J. Kee ; Exploiting A Priori Time Constant Ratio Information in Difference Equation Two-Thermocouple Sensor Characterization; IEEE SENSORS JOURNAL, VOL. 6, NO. 6, DECEMBER 2006
5. Ryszard Hagel ;Miernictwo dynamiczne;WNT 1975
6. http://www.profibus.com/ http://www.commsvr.com/.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bień A.: Systemy pomiarowe w elektroenergatyce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
2. Borkowski D. Wetula A. Bień A.: Contactless measurement of substation busbars voltages and waveforms reconstruction using electric field sensors and artificial neural network, IEEE Transactions on Smart Grid ; ISSN 1949-3053. — 2015 vol. 6 no. 3, s. 1560–1569. — Bibliogr. s. 1568–1569, Abstr.. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6945326

Informacje dodatkowe:

Brak