Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Epistemologia, metody naukowego postrzegania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0200-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Indurkhya Bipin (bipin@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w metodologę i warsztat związany z prowadzeniem badań naukowych, uzyskiwaniem środków finansowania pracy naukowej, prezentacji wyników i rozwiązań. Doktorant posiada umiejętność krytycznej weryfikacji badań, a także korzystania z repozytoriów artykułów naukowych i cytowań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Understand the basic mechanism of scientific process: interaction between theory and experiments, role of hypotheses and the mechanism of refutation SDA3A_W03 Studium przypadków
M_W002 Understand human factors affecting the scientific process: personal ambition, political and religious beliefs, and so on SDA3A_W03, SDA3A_W06 Studium przypadków
M_W003 Understand social aspects of the scientific process: case studies of societies accepting or rejecting scientific theories and models SDA3A_W03, SDA3A_W05, SDA3A_W06 Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Apply analytical methods to identify scientific issues in pseudo-scientific debates SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Formulate refutable hypotheses and design experiments to validate them SDA3A_U01, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ability to engage in scientific debates with people holding different points of views and be able to identify points of disagreement and ways to resolve them based on experimental data. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Understand the basic mechanism of scientific process: interaction between theory and experiments, role of hypotheses and the mechanism of refutation + - - - - - - - - - -
M_W002 Understand human factors affecting the scientific process: personal ambition, political and religious beliefs, and so on + - - - - - - - - - -
M_W003 Understand social aspects of the scientific process: case studies of societies accepting or rejecting scientific theories and models + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Apply analytical methods to identify scientific issues in pseudo-scientific debates - - - - - + - - - - -
M_U002 Formulate refutable hypotheses and design experiments to validate them - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ability to engage in scientific debates with people holding different points of views and be able to identify points of disagreement and ways to resolve them based on experimental data. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Scientific process and methodology in ancient times (2 godziny)

  Case studies of scientific discovery in ancient times: radius of Earth, value of pi, alchemy and so on.

 2. Problem of knowledge(3 godziny)

  Knowledge as justified true belief and Gettier’s paradox.

 3. Conjectures and refutations (3 godziny)

  Complementary role of theory and experiment. Forming hypotheses and designing experiments to refute them.

 4. Problem of Induction and Grue paradox (3 godziny)

  Uncertainty of knowledge and Hume’s problem of induction. Goodman’s grue paradox.

 5. Methods of discovery in mathematics (4 godziny)

  Role of examples and heuristics in mathematical proofs (Proofs and refutations by Lakatos). How mathematics is actually done (Surreal numbers by Knuth). Cognitive nature of mathematics (The number sense by Dehaene; Where mathematics comes from by Lakoff and Nunez; Mathematics form and function by Mac Lane.)

 6. Changes of ontology and scientific revolutions (3 godziny)

  Thomas Kuhn’s Structure of Scientific Inference, Feyaraband’s Against Method.

 7. Thought experiments, simulations and field experiments (2 godziny)

  Possibility of epistemic knowledge through thought experiment.

 8. Evolutionary epistemology (3 godziny)

  Piaget’s Genetic Epistemology, Barham’s A Poincarean approach to evolutionary epistemology, Dawkin’s the selfish gene.

 9. Interpretation of quantum physics (3 godziny)

  Fabric of reality by David Deutsch, The Grand design by Hawking.

 10. Models and heuristic force of metaphor (2 godziny)

  Black’s Models and Metaphor; Turbayne’s The myth of Metaphor.

Zajęcia seminaryjne (14h):
 1. Discussion of case histories from ancient science. (3 godziny)

  Discussion of case histories from ancient science.

 2. Discussion of research that has been awarded Ignoble prize. (3 godziny)

  Discussion of research that has been awarded Ignoble prize.

 3. Case histories of errors in scientific knowledge. (4 godziny)

  Discussion of case histories of errors in scientific knowledge and how the scientific process corrects them. (From When science goes wrong.)

 4. Discussion of some famous scientific experiments. (4 godziny)

  Discussion of some famous scientific experiments. (From Ten great experiments.)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Lectures, presentations, discussions
 • Zajęcia seminaryjne: Class presentations and discussion
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The grades will be based on class participation, presentations, and a project report.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Participate in the discussions
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Take turns in making presentations on topics related to the course theme, and participate in class discussion.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Class participation (in lecture and discussion): 20%
Two Class presentations: 40%
Final project: 40% (Idea presentation 5%; Final presentation 15%; Report 20%)
2. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Make additional presentations and/or additional reports.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Previous research background at the level of Master’s thesis.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. The origins of knowledge and imagination by Jacob Bronowski
2. The fabric of reality by David Deutsch
3. The grand design by Stephen Hawking
4. The ten most beautiful experiments by George Johnson
5. When science goes wrong by Simon LeVay
Other material will be mentioned in the class

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Indurkhya (2019). Is morality the last frontier for machines? New Ideas in Psychology 54, 107–111.
B. Indurkhya (2017) Thought experiments, models, and the heuristic power of metaphors in science. Isonomia Epistemologica 9, 61–86.
B. Indurkhya (2016) A cognitive perspective on norms, in J. Stelmach, B. Broźek and Ł. Kwiatek (eds.) The Normative Mind, Kraków (Poland): Copernicus Center Press, 35–63.
B. Indurkhya (2016) Towards a model of metaphorical understanding, in E. Gola & F. Ervas (eds.) Metaphor and Communication, Amsterdam: John Benjamins, 121–146.
B. Indurkhya (2016) On the Role of Computers in Creativity-Support Systems, in A.M.J. Skulimowski and J. Kacprzyk (eds.) Knowledge, Information and Creativity Support Systems: Recent Trends, Advances and Solutions (Advances in Intelligent Systems and Computing 364), Berlin: Springer, 213-227.
B. Indurkhya (2013) Computers and creativity, In T. Veale, K. Feyaerts, & C. J. Forceville (eds.) Creativity and the Agile Mind, De Gruyter Mouton, Berlin, 61-79.
B. Indurkhya (2007) Rationality and reasoning with metaphors, New Ideas in Psychology 25 (1), 16-36.
B. Indurkhya (2006) Emergent representations, interaction theory, and the cognitive force of metaphor, New Ideas in Psychology 24 (2), 133-162.
B. Indurkhya (2003) Some Philosophical Observations on the Nature of Software and their Implications for Requirement Engineering, in H. Fujita and P. Johannesson (eds.) New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, IOS Press: Amsterdam, 29-38.
B. Indurkhya (2002) On Philosophical Foundation of Lyee: Interaction Theories and Lyee, in H. Fujita and P. Johannesson (eds.) New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, IOS Press: Amsterdam, 45-51.
B. Indurkhya (1994) Metaphor as Change of Representation: An Interaction Theory of Cognition and Metaphor, in J. Hintikka (ed.) Aspects of Metaphor, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 95-150.
B. Indurkhya (1992) Metaphor and Cognition, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.

Informacje dodatkowe:

Brak