Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język prezentacji naukowych_I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0205-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr Krukiewicz Anna (kruk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of the course is to prepare students to present in English and deal with the questions from the audience at international conferences.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can prepare an oral presentation on academic and professional topics. SDA3A_U05 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 can effectively deliver an oral presentation on academic and professional topics SDA3A_U05, SDA3A_U02 Prezentacja
M_U003 The student can effectively deal with questions from the audience. SDA3A_U05, SDA3A_U04, SDA3A_U02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U004 The student is aware of their presenting skills and knows how to be effective. SDA3A_U05, SDA3A_U02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U005 The student is aware of their presentation skills and knows how to be effective. SDA3A_U05, SDA3A_U02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Can prepare an oral presentation on academic and professional topics. - - - - - + - - - - -
M_U002 can effectively deliver an oral presentation on academic and professional topics - - - - - + - - - - -
M_U003 The student can effectively deal with questions from the audience. - - - - - - - - - - -
M_U004 The student is aware of their presenting skills and knows how to be effective. - - - - - - - - - - -
M_U005 The student is aware of their presentation skills and knows how to be effective. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
English for Academic Presentations

Classes within the framework of the module are conducted in the form of a foreign
language course. The course covers the following issues:

 • typical features of good and bad professional presentations
 • writing the text of the slides
 • pronunciation and intonation
 • interaction with the audience
 • useful phrases

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Eclectic approach focusing on 3 skills: speaking, writing and listening, with the use of various techniques based on the following types of interaction: teacher-student, student-teacher, student-student, as well as working in groups and student’s individual work.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The student needs to have the materials required for the group and level, and complete home
assignments. The lack of required materials (e.g. handouts, home assignments) results in recording the
student as “unprepared”. The teacher has the right to give a student a fail mark for the semester if the
student has been unprepared for more than 50% of classes, also in the case when the student has given the required presentation.
The student can receive additional marks for being active in class, optional homework,
and other activity offered and done for the benefit of the language group.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students who come to a language class need to be prepared as advised and instructed by the teacher.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated on the basis of preparation and active participation in classes (50%) and final presentation (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The student should attend all classes of their language group. In case a student is absent from (a)
class(es) due to an illness, the student should present a doctor’s note not later than 14 days after the
absence caused by illness. In case of an unexcused absence, the student should approach the teacher,
who will inform each student individually about the way of making up for the absence. The absence has
to be made up for within 14 days counted from the day of the absence. Unexcused absence in one
class does not need to be made up for. If the number of unexcused absences in class exceeds 3, the
teacher should not give the student a pass mark for the course, even if some of the absences have
been made up for before.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

The minimum language requirement is level B-2 in accordance with the Common European Framework
of Reference for Languages.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Armer T. Cambridge: English for Scientists, Cambridge
McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use,Cambridge
Grussendorf M, English for Presentations, Oxford
Williams E. J. Pesentations in English. Macmillan

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak