Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Najnowsze osiągnięcia inżynierii biomateriałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0209-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

PhD student learns about the principles of biomaterials science including biological phenomena at the interface, host response, biofilm formation as well as issues related to recent achievements in biomaterials for musculoskeletal system, delivery of drugs, genes and biologically active molecules, tissue engineering, regenerative medicine, wound dressings as well as imaging and diagnostic systems.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 PhD student knows recent advances of biomaterials and medical devices SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 PhD student understands basic biomolecular mechanisms responsible for biocompatibility SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 PhD student can propose methods to synthesise and characterize different types of biomaterials and medical devices SDA3A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 PhD student can work in a team and discuss the impact of advaced biomaterials on healthcare in a clear and comprehensive way SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 PhD student knows recent advances of biomaterials and medical devices + - - - - - - - - - -
M_W002 PhD student understands basic biomolecular mechanisms responsible for biocompatibility + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 PhD student can propose methods to synthesise and characterize different types of biomaterials and medical devices - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 PhD student can work in a team and discuss the impact of advaced biomaterials on healthcare in a clear and comprehensive way - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1.Introduction to biomaterials science: biomaterials, biocompatibility, medical devices
2.Biomaterial-biological millieu interaction: adsorbed water, proteins and biological molecules
3.Host reaction to biomaterials: blood coagulation and blood-material interaction,
nonthrombogenic materials and strategies
4.Host reaction to biomaterials: inflammation, wound healing and foreign body
reaction
5.Biofilms and biomaterials related infections, antimicrobial strategies
6.Biomaterials in musculoskeletal system
7.Biomaterials for delivery of drugs, genes and biologically active molecules
8.Biomaterials for tissue engineering and regenerative medicine
9.Biomaterials for wound dressings and skin substitutes
10. Biomaterials for imaging and diagnostic systems

Zajęcia seminaryjne (10h):

Multimedia presentations delivered by the PhD students based on recent publications from reputed journals in the field of Biomaterials Science. Group discussions.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Positive grade from multimedia presentation at seminar classes, active participation in discussion during seminar classes

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80% – grade for multimedia presentation delivered at the seminar
20% – grade for participation in the discussion during seminars
Further details will be provided during the first meeting in the beginning of the semester.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of a justified absence on seminars the PhD student should immediately contact the teacher who will individually determine the options to catch up on seminars.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge in chemistry, physics, materials science and biology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Buddy D. Ratner, Alan S. Hoffman,
Frederick J. Schoen, Jack E. Lemons, 2013, Elsevier – Academic Press, 3rd edition; ISBN: 0125824637
and ISBN: 978-0-12-374626-9)
2. D. Williams, Essential Biomaterials Science, 2014, Cambridge University Press; ISBN 10: 0521899087 ISBN 13: 9780521899086
3. Biomateriały Tom 4, Monografia pod red. S. Błażewicza i J. Marciniaka, 2016, Polska Akademia Nauk, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, ISBN 978-83-7837-054-3
4. Recent publications provided by the teacher

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Wojak-Ćwik, I.M., Rumian, Ł., Krok-Borkowicz, M., [et al.], Scharnweber, D., Pamuła, E. Synergistic
effect of bimodal pore distribution and artificial extracellular matrices in polymeric scaffolds on
osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells Materials Science and Engineering C 97,
2019, 12-22.
2. Małgorzata Krok-Borkowicz, Elena Filova, Jaroslav Chlupac, Jan Klepetar, Lucie Bacakova, Elżbieta
Pamuła, Influence of pore size and hydroxyapatite deposition in poly(l-lactide-co-glycolide) scaffolds on
osteoblast-like cells cultured in static and dynamic conditions, Materials Letters 241, 2019, 1-5.
3. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamula,
Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for
bone defects treatment, Materials Letters 190, 2017, 67-70.
4. T. E. L. Douglas, G. Krawczyk, E. Pamula, [et al.], Generation of composites for bone tissueenginnering
applications consisting of gellan gum hydrogels mineralized with calcium and magnesium
phosphate phases by enzymatic means, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine
10(11), 2016, 938–954.

Informacje dodatkowe:

None