Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody optymalizacji w odlewnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0210-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Metody optymalizacji: klasyfikacja metod, modele matematyczne zadań optymalizacji SDA3A_W07, SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Modelowanie matematyczne procesów wytwarzania ciekłych stopów odlewniczych SDA3A_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wykonanie ćwiczeń w laboratorium komputerowym według założonego harmonogramu SDA3A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Tworzenie modeli optymalizacyjnych, w których ujęte są zagadnienia wynikające z samodzielnej dedukcji oraz dyskusji w zespole wykonującym ćwiczenia laboratoryjne SDA3A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Metody optymalizacji: klasyfikacja metod, modele matematyczne zadań optymalizacji + - + - - - - - - - -
M_W002 Modelowanie matematyczne procesów wytwarzania ciekłych stopów odlewniczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wykonanie ćwiczeń w laboratorium komputerowym według założonego harmonogramu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Tworzenie modeli optymalizacyjnych, w których ujęte są zagadnienia wynikające z samodzielnej dedukcji oraz dyskusji w zespole wykonującym ćwiczenia laboratoryjne - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Klasyfikacja metod optymalizacji

1. Pojęcia podstawowe w teorii optymalizacji. Funkcja celu i układ warunków ograniczających
2. Optymalizacja bez ograniczeń i z ograniczeniami
3. Optymalizacja globalna i lokalna
4. Optymalizacja liniowa, kwadratowa i nieliniowa
5. Optymalizacja całkowitoliczbowa i binarna
6. Optymalizacja wielokryterialna
7. Narzędzia rozwiązywania zadań optymalizacji
8. Przykłady zastosowań optymalizacji w odlewnictwie

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych dla wybranych zagadnień odlewniczych

1. Optymalizacja namiaru wsadu do pieców odlewniczych. Model podstawowy
2. Przypadki szczególne optymalizacji namiaru wsadu do pieców odlewniczych
3. Zagadnienia transportowe i specjalne w odlewnictwie
4. Optymalizacja założonego programu produkcyjnego odlewni

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane na podstawie ocen z kolokwiów i sprawozdań, których zakres i forma zostaną podane we wprowadzeniu do ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Wymagana obecność na ponad 50% liczby wykładów
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową oblicza się (przy jednoczesnym spełnieniu warunku obecności na co najmniej 50% liczby przeprowadzonych wykładów) na podstawie średniej ważonej ocen z kolokwiów (waga 70%) i ocen ze sprawozdań (waga 30%) oraz uwzględniać aktywność doktoranta na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na pierwszym wykładzie zostaną podane warunki bezwzględnego wykonania wskazanych tematów ćwiczeń laboratoryjnych podczas zajęć w laboratorium komputerowym. Wybrane tematy, których doktorant nie zrealizował w ramach zajęć w laboratorium, będą mogły, po uzgodnieniu z prowadzącym określone ćwiczenie, być indywidualnie wykonane przez doktoranta i zaliczone na zasadach podanych przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. E. Ziółkowski (2002): Zastosowanie metod programowania matematycznego w optymalizacji wytopu w piecach odlewniczych. W: Modelowanie i optymalizacja : metody i zastosowania / pod red. Janusza Kacprzyka, Jana Węglarza. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.

2. E. Ziółkowski (2007): Algorithms of furnace charge burden optimisation in foundries. Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. Vol. 52, iss. 3, pp. 487-495.

3. E. Ziółkowski (2009): Przegląd metod wyznaczania namiaru wsadu do pieców odlewniczych. W: Postępy teorii i praktyki odlewniczej : monografia przygotowana z okazji 50. konferencji ”Krzepnięcie i krystalizacja metali" / pod red. Jana Szajnara; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice–Gliwice : Archives of Foundry Engineering, 2009.

Informacje dodatkowe:

Brak