Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy mechaniki pękania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0211-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. Hamilton Carter (hamiltbc@miamioh.edu)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course introduces students to the mechanics of fracture due to the presence of cracks in structural materials. Primary focus is given to linear-elastic fracture mechanics (LEFM) covering such topics as energy release rate, crack resistance, crack stability/instability and fracture toughness testing. Emphasis is placed on both theory and applied problem solving with a materials engineering perspective. The course also presents the basics of non-linear fracture mechanics from concepts in elastic-plastic fracture mechanics (EPFM) and time-dependent fracture mechanics (TDFM). These topics include the J-integral, J-resistance curves, the C* integral and Ct.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posesses general knowledge on fracure of engineering materials SDA3A_W01 Egzamin
M_W002 Student knows principles of linear-elastic fracture mechanics (LEFM) SDA3A_W01
Umiejętności: potrafi
M_U001 Studen can derive the K-controlled and J-controlled crack tip stress/strain fields and assess the influence of crack configuration, specimen geometry and material properties on these solutions SDA3A_U01
M_U002 Student can construct models of the crack tip stress/strain fields, plastic zone sizes and plastic zone shapes using commercial software and analyze the results SDA3A_U01
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ...... SDA3A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posesses general knowledge on fracure of engineering materials + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows principles of linear-elastic fracture mechanics (LEFM) + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Studen can derive the K-controlled and J-controlled crack tip stress/strain fields and assess the influence of crack configuration, specimen geometry and material properties on these solutions + + - - - - - - - - -
M_U002 Student can construct models of the crack tip stress/strain fields, plastic zone sizes and plastic zone shapes using commercial software and analyze the results + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ...... + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

This course introduces students to the mechanics of fracture due to the presence of cracks in structural materials. Primary focus is given to linear-elastic fracture mechanics (LEFM) covering such topics as energy release rate, crack resistance, crack stability/instability and fracture toughness testing. Emphasis is placed on both theory and applied problem solving with a materials engineering perspective. The course also presents the basics of non-linear fracture mechanics from concepts in elastic-plastic fracture mechanics (EPFM) and time-dependent fracture mechanics (TDFM). These topics include the J-integral, J-resistance curves, the C* integral and Ct.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

This course introduces students to the mechanics of fracture due to the presence of cracks in structural materials. Primary focus is given to linear-elastic fracture mechanics (LEFM) covering such topics as energy release rate, crack resistance, crack stability/instability and fracture toughness testing. Emphasis is placed on both theory and applied problem solving with a materials engineering perspective. The course also presents the basics of non-linear fracture mechanics from concepts in elastic-plastic fracture mechanics (EPFM) and time-dependent fracture mechanics (TDFM). These topics include the J-integral, J-resistance curves, the C* integral and Ct.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The following tools will be used to assess students’ progress toward the Course Outcomes:
• Three exams will measure all outcomes for individual students under time constraint
• Homework assignments will measure all outcomes for individual students without time constraint
• Project assignments (independent case studies and/or research problems)
• Course evaluations by individual students at the end of the semester will assess all outcomes

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is an exam grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Exam

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic Physics and Mechanics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Elementary Engineering Fracture Mechanics, David Broek, Kluwer Academic Publishers, 4th Edition, 2002 (available as a Google book online)
Reference Texts
• Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications, Ted L. Anderson, Taylor & Francis, 3rd Edition, 2005
• Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, Richard W. Hertzberg, Wiley, 5th Edition, 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak