Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy niszczenia metalicznych implantów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0212-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje charakterystkę procesów degradacyjnych jakim poddane są materiały stosowane w implatalogii. Zostaną przedstawione problemy degradacji implatów w roztworach fizjologicznych spowodowane tarciem, korozją i erozją.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 1. Student wie jakiej degradacji ulegają implanty krótko i długoterminowe. SDA3A_W03 Prezentacja
M_W002 Stdent zna mechanizmy niszczenia impantów i jest świadomy zagrożeń jakie z tego faktu wynikają. SDA3A_W01, SDA3A_W05 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi oszczcować zagrożenia jakie niesie niszczenie imlantów dla zdrowia człowieka i dla środowiska naturalnego. SDA3A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest posiada kompertencje pozwalające mu oszacować i rozwiązywać problemy związane z eksploatacją materiałów metalicznych w medycynie. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 1. Student wie jakiej degradacji ulegają implanty krótko i długoterminowe. + - - - - - - - - - -
M_W002 Stdent zna mechanizmy niszczenia impantów i jest świadomy zagrożeń jakie z tego faktu wynikają. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi oszczcować zagrożenia jakie niesie niszczenie imlantów dla zdrowia człowieka i dla środowiska naturalnego. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest posiada kompertencje pozwalające mu oszacować i rozwiązywać problemy związane z eksploatacją materiałów metalicznych w medycynie. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 40 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Procesy niszczenia metalicznych implantów

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Mechnizm degradacji implantów metalicznych spowodowanych tarciem w agresywnych roztworach fizjologicznych.
2. Typy korozji metalicznych implantów w roztworach fizjologicznych.
3. Mechanizm korozji szczelinowej, wżerowej i tribokorozji zachodzącej dla długoterminowych implantów tytanowych.
4. Charakterystyka niszczenia biodegradowalnych stopów magnezu stosowanych jako implanty ortopedyczne.
5. Degradacja materiałów spowodowana erozją.
6. Sposoby modyfikacji powierzchni długoterminowych i biodegradowalnych implantów ograniczających ich niszczenie spowodowane agresywnym środowiskiem i czynnikiami mechanicznymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Prezentacje multimedialne
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest 70% obecności na wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Wymagane jest 70% obecności na wykładach.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z dwóch prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeśli nieobecność studenta jest usprawiedliwiona, to zaległości student może wyrównać przygotowując samodzielnie referat lub prezentację multimedialną na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Yufeng Zheng et al., Metallic Biomaterials, 2017 Wiley – VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 694669 Weinheim, Germany.
2. Surface modification of Magnesium and its alloys for biomedical applications, Ed. by T.S.N Sankara Narayanan, Il – Song Park and Min-Ho Lee, Elsevier 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. H. KRAWIEC, V. Vignal, J. LOCH, P. Erazmus-Vignal, Influence of plastic deformation on the microstructure and corrosion behaviour of Ti-10Mo-4Zr and Ti-6Al-4V alloys in the Ringer’s solution at 37C, Corrosion Science vol. 96 (2015) 160–170.
2. H. KRAWIEC, V. Vignal, E. Schwarzenboeck, J. BANAŚ, Role of plastic deformation and microstructure in the micro-electrochemical behaviour of $Ti-6Al-4V$ in sodium chloride solution, Electrochimica Acta 104 (2013) 400–406.

Informacje dodatkowe:

Brak