Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tendencje rozwojowe w nowoczesnym przemyśle
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0214-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Lelito Janusz (lelito@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Introduction to the modern production processes of foundries. Basics of designs of divisions of foundries. Regional and international trends in the foundry market. Technical tends of the casting designs. The advantages as well as disadvantages of foundry processes. Introduction of modern digital tools in foundries (Foundry 4.0).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has a general understanding of the advantages of digital tools in the foundries SDA3A_W07, SDA3A_W01 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student knows how to solve future issues of foundries in Europe SDA3A_W07, SDA3A_W01 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student has the ability to see the trends in the foundry automatisation SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student can see the trends in the international development of the markets. SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Sprawozdanie,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can appreciate the advantages of different types of foundries and understand the major trends in the international competition. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has a general understanding of the advantages of digital tools in the foundries + - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows how to solve future issues of foundries in Europe + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student has the ability to see the trends in the foundry automatisation + - - - - + - - - - -
M_U002 Student can see the trends in the international development of the markets. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can appreciate the advantages of different types of foundries and understand the major trends in the international competition. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Increase of energy and material efficiency in foundries
Automatisation of the key processes in the foundries
Present situation and the development of trend in foundries
Industrialization of hand molding foundries.
Layout of melting shop in iron foundries
Layout of melting shop in non-ferrous foundries.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Increase of energy and material efficiency in foundries
Automatisation of the key processes in the foundries
Present situation and the development of trend in foundries
Industrialization of hand molding foundries.
Layout of melting shop in iron foundries
Layout of melting shop in non-ferrous foundries.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Oral presentation, multimedia presentation, animations
 • Zajęcia seminaryjne: Oral presentation, multimedia presentation
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation in the classes
Positive grade from the seminar

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation in the classes is mandatory
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation in the classes is mandatory
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grade from participation and discussions at the seminars will be the basis of the final mark

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the event of the student’s absence from the seminar and lectures, the student is obliged to independently catch up the material on his own. Other options will be discussed during the first class.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Minkhoff, I.: The Physical Metallurgy of Cast Iron. Haifa, John Wiley and Sons, 1983

Dötsch, E.: Inductive Melting and Holding.

Vulkan Kurz, W., Fisher, D.J.: Fundamentals of Solidification. Trans Tech Publications, 1989

Campbell, J.: Castings. Butterworth-Heinemann, 2003

Flemings, M.C.: Solidification Processing.

McGraw-Hill Series in Materials Science and Engineering

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

AFS – the International Journal of Metalcasting

www.thewfo.com

Informacje dodatkowe:

Brak