Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria Transportu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0216-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot jest ukierunkowany na wybrane zagadnienia dotyczące inżynierii transportu (IT) oraz jej ewolucji oraz studia przypadków. Doktorant posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie formułowania problemów dotyczących IT, umie posługiwać się regułami logicznego myślenia w analizie wybranych inżynierskich problemów i potrafi zastosować przedmiotową wiedzę w rozwiązywaniu inżynierskich problemów dotyczących procesów transportowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant posiada wiedzę w stopniu umożliwiającym ocenę stanu wiedzy i praktyki w zakresie przedmiotu. SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Doktorant posiada wiedzę w zakresie przedmiotowych technologii. SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant potrafi formułować problemy badawcze; umie wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; myśleć oraz działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy na podstawie zastanych faktów. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Doktorant potrafi analizować i ocenić przydatność oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii. SDA3A_U03, SDA3A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę (Doktorant jest gotów) do stałego rozwoju; posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Doktorant jest gotów do/ potrafi kierować zespołem tematycznym oraz określać priorytety celów wykonywanego zadania, a także sposobów jego realizacji, przygotowanie do współpracy ze specjalistami. SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę w stopniu umożliwiającym ocenę stanu wiedzy i praktyki w zakresie przedmiotu. + - - + - + - - - - -
M_W002 Doktorant posiada wiedzę w zakresie przedmiotowych technologii. + - - + - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi formułować problemy badawcze; umie wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; myśleć oraz działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy na podstawie zastanych faktów. + - - + - + - - - - -
M_U002 Doktorant potrafi analizować i ocenić przydatność oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii. + - - + - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę (Doktorant jest gotów) do stałego rozwoju; posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. + - - + - + - - - - -
M_K002 Doktorant jest gotów do/ potrafi kierować zespołem tematycznym oraz określać priorytety celów wykonywanego zadania, a także sposobów jego realizacji, przygotowanie do współpracy ze specjalistami. + - - + - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 11 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Charakterystyka procesów i modów transportowych. Systemy i środki transportu ciągłego. Systemy i środki transportu cyklicznego. Charakterystyka dźwignic. Charakterystyka środków transportu typu podwieszonego. Techniki sterowania środkami transportowymi. Telematyka transportu. Zautomatyzowane systemy i urządzenia transportowe. Wybrane problemy eksploatacji urządzeń transportu technologicznego. Trendy w budowie i eksploatacji systemów i urządzeń transportowych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt wybranego środka transportu. Projekt wybranego systemu transportowego. Projekt autonomicznego środka transportu. Projekt systemu eksploatacji środka transportowego.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Charakterystyka wybranych systemów i urządzeń transportu technologicznego. Postęp technologiczny w rozwoju transportu. Projekt wybranego podsystemu suwnicy pomostowej. Projekt wybranego systemu transportowego. Studia przypadków inżynierii transportu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Interaktywny wykład. Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z dyskusją w zakresie prezentowanych zagadnień. Możliwe pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt w zespołach. Korzystanie z komputerowych programów obliczeniowych, pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł, indywidualne konsultacje.
 • Zajęcia seminaryjne: Seminaria będą organizowane w formule prezentacji, dyskusji na wybrane tematy z dziedziny przedmiotu. Interesujące dla uczestników tematy będą ustalone na początku zajęć. Studenci czynnie uczestniczą w zajęciach w formie prezentacji określonych tematów i dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładu, ćwiczenia projektowego, zajęć seminaryjnych są aktywność na zajęciach lub w przepadku nieobecności opracowanie merytoryczne zlecone przez prowadzącego. Ocena z przygotowania i zaprezentowania określonego tematu z zakresu przedmiotu. Ocenie podległa jakość ćwiczenia projektowego/ zajęć seminaryjnych, w szczególności: poprawność merytoryczna, wykorzystane źródła literaturowego, wiedza pozwalająca na udzielanie merytorycznych odpowiedzi podczas odpowiedzi z projektu, estetyka wykonania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Aktywny udział w zajęciach. Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Obecność w wykładach nie jest obowiązkowa.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia projektowe mające na celu uzyskanie zakładanych kompetencji. Ocenie podlega sposób wykonania projektów. Znajomość tematyki omawianej na wykładach. Dopuszczana jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie zakładanych kompetencji. Ocenie podlega sposób wykonania prezentacji oraz uczestniczenie w dyskusji. Znajomość tematyki omawianej na wykładach. Dopuszczana jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Prowadzący zajęcia zaproponuje ocenę na podstawie posiadanych wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ocena końcowa = 0,5 (ocena z ćwiczenia projektowego) + 0,5 (ocena z aktywności na zajęciach seminaryjnych).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Opracowanie merytoryczne na temat zlecony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura aktualna i zawierająca ugruntowaną wiedzę zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/szpytko-janusz-02706

Informacje dodatkowe:

Brak