Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo I niezawodność w transporcie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0218-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot jest ukierunkowany na wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności w transporcie (BNT) oraz studia przypadków. Doktorant posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie formułowania problemów dotyczących BNT, umie posługiwać się regułami logicznego myślenia w analizie wybranych inżynierskich problemów i potrafi zastosować przedmiotową wiedzę w rozwiązywaniu inżynierskich problemów dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności w transporcie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant posiada wiedzę w stopniu umożliwiającym ocenę stanu wiedzy i praktyki w zakresie przedmiotu. SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Doktorant posiada wiedzę w zakresie przedmiotowych technologii. SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant potrafi formułować problemy badawcze; umie wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; myśleć oraz działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy na podstawie zastanych faktów. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Doktorant potrafi analizować i ocenić przydatność oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii. SDA3A_U03, SDA3A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę (Doktorant jest gotów) do stałego rozwoju; posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Doktorant jest gotów do/ potrafi kierować zespołem tematycznym oraz określać priorytety celów wykonywanego zadania, a także sposobów jego realizacji, przygotowanie do współpracy ze specjalistami. SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę w stopniu umożliwiającym ocenę stanu wiedzy i praktyki w zakresie przedmiotu. + - - + - + - - - - -
M_W002 Doktorant posiada wiedzę w zakresie przedmiotowych technologii. + - - + - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi formułować problemy badawcze; umie wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; myśleć oraz działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy na podstawie zastanych faktów. + - - + - + - - - - -
M_U002 Doktorant potrafi analizować i ocenić przydatność oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii. + - - + - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę (Doktorant jest gotów) do stałego rozwoju; posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych + - - + - + - - - - -
M_K002 Doktorant jest gotów do/ potrafi kierować zespołem tematycznym oraz określać priorytety celów wykonywanego zadania, a także sposobów jego realizacji, przygotowanie do współpracy ze specjalistami. + - - + - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 11 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Charakterystyka wybranych problemów w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności w transporcie. Modelowanie niezawodności w technice. Modelowanie strat i zagrożeń. Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym w technice. Czynnik ludzki w analizie bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt systemu bezpieczeństwa na przykładzie wybranego środka transportu. Projekt wybranego środka transportu z uwagi na wymaganą niezawodność eksploatacyjną.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Metody i narzędzia kształtowania bezpieczeństwa środków transportu na wybranym przykładzie z wykorzystaniem istniejących standardów. Narzędzia oceny ryzyka i przykłady ich zastosowania: studia przypadków dla inżynierii transportu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Interaktywny wykład. Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z dyskusją w zakresie prezentowanych zagadnień. Możliwe pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt w zespołach. Korzystanie z komputerowych programów obliczeniowych, pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł, indywidualne konsultacje.
 • Zajęcia seminaryjne: Seminaria będą organizowane w formule prezentacji, dyskusji na wybrane tematy z dziedziny przedmiotu. Interesujące dla uczestników tematy będą ustalone na początku zajęć. Studenci czynnie uczestniczą w zajęciach w formie prezentacji określonych tematów i dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładu, ćwiczenia projektowego, zajęć seminaryjnych są aktywność na zajęciach lub w przepadku nieobecności opracowanie merytoryczne zlecone przez prowadzącego. Ocena z przygotowania i zaprezentowania określonego tematu z zakresu przedmiotu. Ocenie podległa jakość ćwiczenia projektowego/ zajęć seminaryjnych, w szczególności: poprawność merytoryczna, wykorzystane źródła literaturowego, wiedza pozwalająca na udzielanie merytorycznych odpowiedzi podczas odpowiedzi z projektu, estetyka wykonania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Aktywny udział w zajęciach. Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Obecność w wykładach nie jest obowiązkowa.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia projektowe mające na celu uzyskanie zakładanych kompetencji. Ocenie podlega sposób wykonania projektów. Znajomość tematyki omawianej na wykładach. Dopuszczana jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie zakładanych kompetencji. Ocenie podlega sposób wykonania prezentacji oraz uczestniczenie w dyskusji. Znajomość tematyki omawianej na wykładach. Dopuszczana jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Prowadzący zajęcia zaproponuje ocenę na podstawie posiadanych wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ocena końcowa = 0,5 (ocena z ćwiczenia projektowego) + 0,5 (ocena z aktywności na zajęciach seminaryjnych).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Opracowanie merytoryczne na temat zlecony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura aktualna i zawierająca ugruntowaną wiedzę zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/szpytko-janusz-02706

Informacje dodatkowe:

Brak