Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przykłady aplikacji nauk hydrogeologicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0219-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Lectures and seminars presented by visiting professor, dr Marek Matyjasik, Weber State University, Utah USA

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe problematyki zagrożeń geologicznych SDA3A_W03, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna metodologię inżynierskich i hydrogeologicznych badań z zastosowaniem modelowania komputerowego SDA3A_W03, SDA3A_W04 Esej
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wnioskować na podstawie wyników badań naukowych wspartych symulacjami komputerowymi SDA3A_U05, SDA3A_U01 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników pomiarów w zespołowej działalności eksperckiej SDA3A_U06, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy inicjując działania na rzecz interesu publicznego SDA3A_K01, SDA3A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Potrafi respektować zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej SDA3A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe problematyki zagrożeń geologicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna metodologię inżynierskich i hydrogeologicznych badań z zastosowaniem modelowania komputerowego + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wnioskować na podstawie wyników badań naukowych wspartych symulacjami komputerowymi + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników pomiarów w zespołowej działalności eksperckiej + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy inicjując działania na rzecz interesu publicznego + - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi respektować zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Topics:
Geological hazards
Landslides
Hydrogeology of open pit mines
Contaminant transport in groundwaters
Computer modeling in hydrogeology
Modele przeplywów wod podziemnych
Modele transportu zanieczyszczeń
Modele hydrochemiczne
Stabilność zboczy
Modele stabilnosci w kopalnich odkrywkowych

Zajęcia seminaryjne (30h):

Case studies
- Rio Tinto copper mine
- Fukushima
- diffusion profiles
- computer modeling
Modelowanie zamykania kopalni odkrywkowych – case study
Monitorowanie stabilności zboczy – case study
Odwadnianie kopalni odkrywkowych – case study
Gospodarka wodna w kopalniach odkrywkowych – case study
Kopalnie odkrywkowe i ochrona środowiska – case study

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z aktywności na zajęciach, terminowości złożenia projektów i poprawności wykonania zadań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego oraz podstawowych metod badań geologicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualna literatura do każdego cyklu zajęć jest podawana na stronie internetowej przedmiotu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dowling, J., Beale, G, Matyjasik, M., and L. Bloom, 2012, Evaluating water in pit slope stability, Annual meeting, Association of Engineering Geologists, Salt Lake City, Utah.

Marek Matyjasik, Adolph Yonkee, Don A. Barnett., 2010. Groundwater Flow in Fractured Aquifers in Emigration Canyon Syncline, Utah Geological Society of America Annual meeting, Denver, November 2.

Marek Matyjasik, W. Adolph Yonkee, and Don A. Barnett, Groundwater flow in fractured aquifers in the Sevier Thrust belt, Wasatch Mountains, Utah, USA. Bulletin, National Institute Of Geology, Warsaw, Poland, p 85-106.

Todd Jarvis, Adolph Yonkee, Marek Matyjasik, Transient storage and compressibility of fractured bedrock aquifers, implications for aquifer sustainability, Twin Creek Limestone, Utah. 2001 International Conference, Annual Meeting and 20th Anniversary, Hydrologic Science: Challenges for the 21st Century.

Informacje dodatkowe:

Brak