Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne antykorozyje zabezpieczenia konstrukcji metalowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0223-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Characteristic of corrosion protection methods will be presented. The chemical and electrochemical methods of corrosion protection, anticorrosion design of engineering structures, application of anticorrosion coatings will be presented.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The students will know how to design the metallic construction to avoid or limit the corrosion. SDA3A_W07, SDA3A_W01 Egzamin
M_W002 The student knows the electrochemical methods of corrosion protection and characteristic and classification of protective coatings. SDA3A_W03, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Egzamin
M_W003 The students knows the classification of inhibitors and the mechanism of inhibition of corrosion process by using the inhibitors. SDA3A_W03, SDA3A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 The students is able to choose the appropriate methods of corrosion protection for different metallic materials and corrosion environments. SDA3A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of the threats caused by the destruction of metal structures due to corrosion. SDA3A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The students will know how to design the metallic construction to avoid or limit the corrosion. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the electrochemical methods of corrosion protection and characteristic and classification of protective coatings. + - - - - - - - - - -
M_W003 The students knows the classification of inhibitors and the mechanism of inhibition of corrosion process by using the inhibitors. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The students is able to choose the appropriate methods of corrosion protection for different metallic materials and corrosion environments. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of the threats caused by the destruction of metal structures due to corrosion. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 43 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
New anticorrosion protection of metallic construction

The lecture covers the following topics:
1) Kinetics of corrosion process
2) Corrosion preventive design
- selection of suitable material
- anticorrosion design
3) Application of protective coatings
- classification of coatings
- metal plating and its technology
- organic and inorganic coatings and its technology
4) Electrochemical protection
- cathodic protection
anodic protection
5) Corrosion inhibitor protection
- classification of corrosion inhibitors
- green corrosion inhibitors

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Multimedia presentation
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

60% lecture attendance is required for admission to the exam

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the average of the exam and presentation grades

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The student, in consultation with the teacher, prepares a presentation on the given topic

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Landolt, D., Corrosion and Surface Chemistry of Metals, EPFL Press, 2007
2. Revie, R. W., Uhlig, H. H., Corrosion and Corrosion Control, A John Wiley & Sons, INC., Publication, 2008
3. Ahmad, Z., Principles. Corrosion Engineering and Corrosion Control, Elsevier 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. H. KRAWIEC, V. Vignal, A. Krystianiak, O. Heintz, M. LATKIEWICZ, Growth mechanisms of Co-Mo/TiO2 nano-composite coatings for long-term electrodeposition on disk electrodes, Surface and Coatings Technology, vol. 363 (2019) 128–134
2. H. KRAWIEC, V. Vignal, A. Krystianiak, Y. Gaillard, S. ZIMOWSKI, Mechanical properties and corrosion behaviour after scratch and tribological tests of electrodeposited Co-Mo/TiO2 nano-composite coatings, Applied Surface Science vol. 475 (2019) 162-174

Informacje dodatkowe:

-