Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyczne aspekty analizy śladów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0234-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki chemiczne
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Lectures
General aspects of trace elemental analysis (TEA) Requirements regarding the procedures and methods; functional analysis.. Chemical “asepsis” problems. Sample preparation procedures. Characterization of methods used in TEA. Validation of procedures.
Laboratory
Sampling and digestion and dissolution of various samples. Determination of trace elements. Interferences in metals’ determination.
Seminar
Analytical problems solving referring to sample type, matrix, analytes, method.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student will gain exteded knowledge in the field of trace elemental analysis - analytical problems, methods used, difficulties, restrictions SDA3A_W03, SDA3A_W02 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student will be able to develop and execute analytical process to solve a given problem. SDA3A_U06 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Development of practical analytical skills - laboratory work. SDA3A_U06 Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student will improve self-discipline and organization of work. SDA3A_K02 Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 15 0 0 5 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student will gain exteded knowledge in the field of trace elemental analysis - analytical problems, methods used, difficulties, restrictions - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student will be able to develop and execute analytical process to solve a given problem. - - + - - - - - - - -
M_U002 Development of practical analytical skills - laboratory work. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student will improve self-discipline and organization of work. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Introduction, basics of trace elemental analysis
 2. Analytical problems, analytical procedures
 3. Sample preparation procedures, matrix decomposition, separation and pre-concentration techniques
 4. Methods of traces quantitative analysis
 5. atomic absorption spectrometry – techniques, application, interferences
 6. Problems solving – examples
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. 1. Sampling of various types of materials – alloys, biological tissues, liquid and solid samples

  Students will receive few various samples, solid and liquid, and will have to collect representative analytical samples (considering specificity of the task).

 2. Digestion and dissolution of the chosen samples (dry and wet methods)

  The analytical samples will be digested (microwave wet digestion and dry digestion in a muffle furnace) appropriately to the task.

 3. Quantitative determination of elements at ppm level (AAS flame technique)

  In the prepared samples students will determine quantitatively few (3-6) analytes, depending on the sample type.

 4. Determination of elements at ppb level (ET AAS) – optimization of the graphite furnace program

  Students will perform complete optimization of the graphite furnace operation program using the prepared samples, and determine one or two analytes.

 5. Interferences in quantitative determination of metals by means of AAS – spectral and chemical

  Students will prepare standards od the chosen metals and spike them wit interfering agents. Than they will determine the analytes using instrumental methods of backgroung correction and various callibration methods.

Zajęcia seminaryjne (5h):
 1. Review of instrumental methods used in trace elemental analysis

  Students will present chosen methods (basics, instrumentation, applications, limitations, interferences) in a form of multimedia presentation

 2. Solving of analytical problems

  Basing on available literature students will present a detailed solutions of a given analytical problems – discussion of advantages and disadvantages of the proposed procedure .

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The topics are presented in the form of multimedia presentations with the elements of discussion with the students.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Performing complete analytical procedures in respect to various samples and analytes, including: sampling, sample digestion, quantitative metals' determination by means of AAS and AES methods.
 • Zajęcia seminaryjne: Preparation of multimedia presentation on a given analytical problem basing on available literature data. Discussion of the considered problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Semianr – quality of the presentation and discussion will be evaluated by the chairmen.
Laboratories – the quality of the students worku will be estimated basing on: agreement of the obtained results of metals’ determination with the true values; observation of the student’s work and skills.

Final – oral exam, after completion of seminar and laboratory tasks.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Active participation is obligatory.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students active participation is obligatory.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participation is obligatory. One presentation in a semester.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0.4 grade from laboratory classe + 0,2 grade from presentation + 0.4 grade from exam

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One additional laboratory will be organized.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Finished basic chmistry courses.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J.A.C. Broekaert, “Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas”, Wliey-VCH, Weinheim, 2005
R. Kellner, J.M. Mermet, M. Otto, M. Valcarel, H.M. Widmer, “Analytical Chemistry: A Modern Approach to Analytical Science”, Wiley-VCH, Weinheim 2004
R.M.Harrison, S.J.de Mora, S.Rapsomanikis, W.R.Johnston, “Introductory chemistry for the environmental sciences”, Cambridge University Press, 1991
A.Hulanicki, “Współczesna chemia analityczna”, PWN Warszawa, 2001
W.Żyrnicki, J.Borkowska-Burnecka, E.Bulska, E.Szmyd (red.) “Metody analitycznej spektrometrii atomowej”, Malamut, Warszawa, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analysis of elements and bacosides in in vitro shoot culture of \emph{Bacopa monnieri} / M. Łojewski, A. KRAKOWSKA, W. RECZYŃSKI, A. Szewczyk, B. Muszyńska // Acta Physiologiae Plantarum ; ISSN 0137-5881. — 2016 vol. 38 iss. 7 art. no. 162, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-03. — tekst: http://goo.gl/br11CN
2. A readout circuit dedicated for the detection of chemiluminescence using a silicon photomultiplier / M. BASZCZYK, P. DOROSZ, Ł. MIK, W. KUCEWICZ, W. RECZYŃSKI, M. SAPOR // Journal of Instrumentation [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1748-0221. — 2018 vol. 13 art. no. P05010, s. 1, 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-05-08. — Ł. Mik, W. Kucewicz – dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnow. — tekst: https://goo.gl/S1SsSk
3. Chemistry of sediments from the Dobczyce Reservoir, Poland, and the environmental implications / Witold RECZYŃSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA, Janusz GOŁAŚ, Andrew Parker, Barbara Kubica // International Journal of Sediment Research ; ISSN 1013-7866. — błędny ISSN 1001-6279. — 2010 vol. 25 no. 1, s. 28–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S100162791060025X/pdf?md5=1d8f97d173691a88c726b3837b4f8809&pid=1-s2.0-S100162791060025X-main.pdf
4. Chronic but not acute antidepressant treatment alters serum zinc/copper ratio under pathological/zinc-deficient conditions in mice / K. Młyniec, B. OSTACHOWICZ, A. KRAKOWSKA, W. RECZYŃSKI, W. Opoka, G. Nowak // Journal of Physiology and Pharmacology ; ISSN 0867-5910. — 2014 vol. 65 no. 5, s. 673–678. — Bibliogr. s. 677–678
5. Comprehensive study of the mountainous lake sediments in relation to natural and anthropogenic processes and time (Mały Staw Lake, Poland) / Katarzyna SZARŁOWICZ, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka Czajka, Barbra Spyt, Grzegorz SZACIŁOWSKI // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2018 vol. 25 iss. 4, s. 3335–3347. — Bibliogr. s. 3346–3347, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-17. — tekst: https://goo.gl/1jEjiZ
6. Investigation of the GPR39 zinc receptor following inhibition of monoaminergic neurotransmission and potentialization of glutamatergic neurotransmission / Katarzyna Młyniec, Magdalena Gaweł, Tadeusz Librowski, Witold RECZYŃSKI, Beata Bystrowska, Brigitte Holst // Brain Research Bulletin ; ISSN 0361-9230. — 2015 vol. 115, s. 23–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-04-24. — tekst: http://www.sciencedirect.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0361923015000660/pdfft?md5=ae56f17b98bb2ef003c819a07a48b284&pid=1-s2.0-S0361923015000660-main.pdf
7. Lake biota response to human impact and local climate during the last 200 years: a multi-proxy study of a subalpine lake (Tatra Mountains, W Carpathians) / Ladislav Hamerlík, Daniela Dobríková, Katarzyna SZARŁOWICZ, Witold RECZYŃSKI, Barbara KUBICA, Ferdinand Šporka, Peter Bitušík // Science of the Total Environment ; ISSN 0048-9697. — 2016 vols. 545–546, s. 320–328. — Bibliogr. s. 327–328, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-31. — tekst: http://wbg2.bg.agh.edu.pl/han/atoz/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715312055/pdfft?md5=f462cfc62b06b2734e23b636ef2ec912&pid=1-s2.0-S0048969715312055-main.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak