Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tworzenie projektów badawczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0238-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Poznaje kryteria i zasady krytycznego i samodzielnego odczytywania otaczającej rzeczywistości pod kątem kwestionowania istniejącego stanu wiedzy i stawiania pytań SDA3A_W05, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Wykonanie projektu
M_W002 Zna terminologię, techniki i narzędzia służące realizacji badań w naukach ścisłych oraz zagadnienia etyczne związane z pracą inżyniera i badacza SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W06 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie przekształcić własny pomysł badawczy w profesjonalny i realnie możliwy do wykonania projekt SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Umie nawiązać współpracę i skonstruować samodzielny projekt badawczy, analizować jego wykonalność i opracować strategię aplikacji o finansowanie badań. SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować w zespole przygotowującym projekt badań naukowych SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Poznaje kryteria i zasady krytycznego i samodzielnego odczytywania otaczającej rzeczywistości pod kątem kwestionowania istniejącego stanu wiedzy i stawiania pytań - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna terminologię, techniki i narzędzia służące realizacji badań w naukach ścisłych oraz zagadnienia etyczne związane z pracą inżyniera i badacza - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie przekształcić własny pomysł badawczy w profesjonalny i realnie możliwy do wykonania projekt - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie nawiązać współpracę i skonstruować samodzielny projekt badawczy, analizować jego wykonalność i opracować strategię aplikacji o finansowanie badań. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole przygotowującym projekt badań naukowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 38 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):
Przygotowanie projektu badawczego i kryteria aplikacji o finansowanie

Poszczególne tematy zajęć obejmują:

Przekształcanie innowacyjnego pomysłu w projekt badawczy, tok rozumowania przy konceptualizacji. Umiejętność łączenia tak zwanych badań podstawowych i stosowanych. Zasady budowania zespołów badawczych, dobre praktyki nawiązywania współpracy. Przeprowadzenie prac lub badań wstępnych, pilotowych.

Koncepcja badań a projekt badań. Sposób racjonalnego konkretyzowania i zawężania celu badawczego i przedmiotu badań. Kryteria własnej oceny zarysu harmonogramu i kosztorysu, ocena wykonalności, potencjalne zagrożenia przy realizacji.

Szczegółowe planowanie publikacji naukowych wynikających z projektu oraz metod efektywnego upowszechniania i zastosowania wyników.

Przegląd najpowszechniejszych źródeł finansowania projektów badawczych. Kryteria wyboru, zalety i ograniczenia.

Uniwersalne zasady skutecznej narracji wniosku grantowego lub aplikacji o finansowanie badań.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: W trakcie zajęć warsztatowo-projektowych studenci w podzespołach przygotowują rozwiązania zadanych problemów praktycznych, dobierając odpowiednie narzędzia. Dalszą częścią postępowania jest indywidualne przygotowanie projektów. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot ma charakter ćwiczeń projektowych.
Zajęcia rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem a następnie odbywają się warsztaty obejmujące kolejne etapy opracowania projektu badawczego, zakończone indywidualną pracą projektową.
W razie uzyskania niedostatecznej oceny z którejś części projektu należy przed upływem semestru nanieść zalecane poprawki i złożyć projekt do ponownej oceny.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywne angażowanie się w prace wykonywane podczas ćwiczeń.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach i złożenie indywidualnych prac projektowych.
Ocena końcowa jest średnią z ocen wystawionych za prace projektowe.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie przewidywanej nieobecności na niewielkiej części zajęć warunki zaliczenia przedmiotu należy wcześniej indywidualnie ustalić z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego, umiejętność analizy publikacji naukowych w swojej dziedzinie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Instrukcje przygotowania wniosków grantowych NCN:
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=19711&L=500

NCBiR Szybka Ścieżka:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/szybka-sciezka/

Siemieńska R. 2019. Kariery akademickie kobiet i mężczyzn: Różne czy podobne? Wydawnictwo naukowe Scholar.

Jonek-Kowalska I. I Turek M., 2010 – Metodyka pracy badawczej w naukach ekonomicznych dla inżynierow. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Gambarelli G., Łucki Z. 1998. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitas. Kraków

Valiela I. 2001. Doing science: design, analysis, and communication of scientific research, Oxford University Press.

Bell J. 2014. Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers. McGraw-Hill Education.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nie ma