Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Specjalistyczny kurs naukowego języka angielskiego_I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0240-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr Krukiewicz Anna (kruk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

A foundation course for junior doctoral researchers who wish to improve their level of spoken and written academic English and start to publish and present in English.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student can prepare and deliver a short oral presentation on academic topics. SDA3A_U05, SDA3A_U02 Prezentacja,
Kolokwium
M_U002 The student is aware of genres in academic writing and knows how to recognize and use them. SDA3A_U05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Esej
M_U003 The student is able to actively participate in an academic debate, proposing, corraborating, challenging, a theory, expressing agreement and criticism, and drawing conclusions SDA3A_U05, SDA3A_U04, SDA3A_U02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U004 The student can write a short academic bio, a paper abstract and present selected types of scientific data. SDA3A_U05, SDA3A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Esej
M_U005 The student can formulate sentences and structure paragraphs in a logical and reader-friendly manner. SDA3A_U05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Esej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 The student can prepare and deliver a short oral presentation on academic topics. - - - - - + - - - - -
M_U002 The student is aware of genres in academic writing and knows how to recognize and use them. - - - - - + - - - - -
M_U003 The student is able to actively participate in an academic debate, proposing, corraborating, challenging, a theory, expressing agreement and criticism, and drawing conclusions - - - - - + - - - - -
M_U004 The student can write a short academic bio, a paper abstract and present selected types of scientific data. - - - - - + - - - - -
M_U005 The student can formulate sentences and structure paragraphs in a logical and reader-friendly manner. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (45h):
 1. English for Academic Purposes – introduction to academic writing. This section of the course covers the following issues:

  • style and register
  • structuring a sentence
  • structuring paragraphs
  • avoiding ambiguity

 2. English for Academic Purposes – introduction to academic texts. This section of the course covers the following issues:

  • an academic biography
  • a paper abstract
  • preparing a bibliography, footnotes and references
  • expressions referring to experiments, facts, evidence and data

 3. English for Academic Purposes – introduction to academic speaking. This section of the course covers the following issues:

  • features of good and bad academic presentations
  • signposting
  • pronunciation and intonation
  • interaction with the audience

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Eclectic approach focusing on 4 skills: speaking, reading, writing and listening with the use of various techniques based on the following types of interaction: teacher-student, student-teacher,studentstudent, as well as working in groups and student’s individual work.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The student needs to be active in class and have the materials required for the group and level, and
complete home assignments. The lack of required materials (e.g. handouts, home assignments) results in recording the student as “unprepared”. The teacher has the right to give a student a fail mark for the semester if the student has been unprepared for more than 50% of classes, also in the case when the student has given the required presentation and passed the test. The student can receive additional marks for optional homework, and other activity offered and done for the benefit of the language group.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students who come to a language class need to be prepared as advised and instructed by the teacher.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as a weighted average of partial grades on the basis of preparation and
active participation in classes and completion of assigned tasks (60%) and final test (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The student should attend all classes of their language group. In case a student is absent from (a)
class(es) due to an illness, the student should present a doctor’s note not later than 14 days after the
absence caused by illness. In case of an unexcused absence, the student should approach the teacher,
who will inform each student individually about the way of making up for the absence. The absence has
to be made up for within 14 days counted from the day of the absence. Unexcused absence in one
class does not need to be made up for. If the number of unexcused absences in class exceeds 4, the
teacher should not give the student a pass mark for the course, even if some of the absences have
been made up for before.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

The minimum language requirement is level B-2 in accordance with the Common European Framework
of Reference for Languages.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

McCarthy, M., O’Dell, F., Academic Vocabulary in Use, CUP
Swales, J.M., Freak, C,B., Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, University of Michigan Press
Dąbrowska, I., Academic Writing Practice for Engineers AGH UST Press
Hewings, M. Advanced Grammar in Use, Cambridge
Swenson, R. Advanced Grammar for Academic Writing, Academic English Publications
Grussendorf M, English for Presentations, Oxford
Williams E. J. Pesentations in English. Macmillan

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak