Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pisanie tekstów naukowych po angielsku_I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0242-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr Krukiewicz Anna (kruk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of the course is to prepare students to write academic texts .The students will study and practice various aspects of academic writing. They will learn the key strategies necessary to express themselves in a confident and reader-friendly manner.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is aware of genres in academic writing and can recognise them in scientific publications . SDA3A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 The student can formulate sentences and paragraphs in a confident, logical and reader-friendly manner following the conventions of academic writing. SDA3A_U05, SDA3A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U003 The student can choose their writing style depending on the journal they wish to publish in. SDA3A_U05, SDA3A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Esej
M_U004 The student can proofread and edit a text. SDA3A_U05 Kolokwium,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 The student is aware of genres in academic writing and can recognise them in scientific publications . - - - - - + - - - - -
M_U002 The student can formulate sentences and paragraphs in a confident, logical and reader-friendly manner following the conventions of academic writing. - - - - - + - - - - -
M_U003 The student can choose their writing style depending on the journal they wish to publish in. - - - - - + - - - - -
M_U004 The student can proofread and edit a text. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Writing Academic English

Classes within the framework of the module are conducted in the form of a foreign
language course. The course covers the following issues:

 • style and register
 • structuring a sentence
 • coherence and cohesion
 • avoiding ambiguity
 • higlighting your findings
 • hedging
 • an optional issue chosen by the students

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Eclectic approach focusing on 2 skills: writing and reading with the use of various techniques based on the following types of interaction: teacher-student, student-teacher, student-student, as well as working in groups and student’s individual work.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The student needs to be active in class and have the materials required for the group and level, complete home assignments and pass the final test. The lack of required materials (e.g. handouts, home assignments) results in recording the student as “unprepared”. The teacher has the right to give a student a fail mark for the semester if the student has been unprepared for more than 50% of classes, also in the case when the student has submitted the written assignment and passed the test. The student can receive additional marks for optional homework, and other activity offered and done for the benefit of the language group.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation rules in classes: Students who come to a language class need to be prepared as advised and instructed by the teacher.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as a weighted average of partial grades on the basis of preparation and
active participation in classes (30%), the written assignment (30%) and the final test (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The student should attend all classes of their language group. In case a student is absent from (a)
class(es) due to an illness, the student should present a doctor’s note not later than 14 days after the
absence caused by illness. In case of an unexcused absence, the student should approach the teacher,
who will inform each student individually about the way of making up for the absence. The absence has
to be made up for within 14 days counted from the day of the absence. Unexcused absence in one
class does not need to be made up for. If the number of unexcused absences in class exceeds 5, the
teacher should not give the student a pass mark for the course, even if some of the absences have
been made up for before.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

The minimum language requirement is level B-2 in accordance with the Common European Framework
of Reference for Languages.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

McCarthy, M., O’Dell, F., Academic Vocabulary in Use, CUP
Swales, J.M., Freak, C,B., Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, University of Michigan Press
Dąbrowska, I., Academic Writing Practice for Engineers AGH UST Press
Hewings, M. Advanced Grammar in Use, Cambridge
Swenson, R. Advanced Grammar for Academic Writing, Academic English Publications

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak