Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Światłowody i fotoniczne struktury falowodowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0247-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Dorosz Dominik (ddorosz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Introduction to photonics. Characterisation of properties and technology of optical fibres and photonics structures. In particular spectroscopy of photonics materials i.e. luminescence and lasing phenomena.
Construction of modern active fibre amplifiers, fibre lasers and broadband sources. Practical examples of the special constructions of optical waveguides like photonic crystal fibres and fibres co-doped with lanthanides.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students characterise optical properties of modern optical fibres and photonic structures. SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student indicates optical properties of advance photonics structures including optical fibre and planar waveguides. SDA3A_W02
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student proposes methods for optimisation and evaluation of advance photonics materials. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student recognizes advantages of modern photonics as a way to solve social and environmental challenges. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students characterise optical properties of modern optical fibres and photonic structures. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student indicates optical properties of advance photonics structures including optical fibre and planar waveguides. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student proposes methods for optimisation and evaluation of advance photonics materials. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student recognizes advantages of modern photonics as a way to solve social and environmental challenges. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (20h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Lectures and short lab experiments, discussion during students presentations.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation combined with classical chalk and the talk methods enriched by demonstrations relating to the presented issues. Student is obligated to deliver a presentation or a short term project within photonics.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Participation in the seminaries.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation of a student’s presentation and discussion level. Additional individual tasks are possible.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students participate in the classes learning the teaching content according to the syllabus of the subject. During the lecture, students should provide discussion and explain their doubts. Additional personal meetings with a lecturer are possible.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

No additional requirements – all issues related to the module programme will be delivered during
lectures.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kasap, Safa, Cambridge illustrated handbook of optoelectronics and photonics, Cambridge : Cambridge University Press, 2012.
2. M. Jamal Deen, P.K. Basu, Silicon photonics : fundamentals and devices, Chichester : John Wiley a. Sons, 2012.
3. Digonnet M., Rare Earth Doped Fiber Lasers and Amplifiers, Marcel Decker, Inc. New York, Bassel, 2001.
4. Alexis Mendez, T. F. Morse, Specialty Optical Fibers Handbook, Elsevier 2011
5. Agrawal, Govind, Nonlinear Fiber Optics, Elsevier 2013
6. John M. Senior, M. Yousif Jamro, Optical fiber communications : principles and practice, Harlow : Prentice Hall Financial Times, 2009
7. Dhar A. Fabrication of rare earth doped optical fibre using MCVD process, Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-8383-4093-7, 2010.
8. Peter W. Milonni, Joseph H. Eberly, Laser Physics, WILEY, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://www.researchgate.net/profile/Dominik_Dorosz

Informacje dodatkowe:

-