Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0252-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of the course is to give background to approach the basic issues in the field of extremely current topics related to the rational management of water resources in order to protect them from depletion and degradation. It will be focused on water quality problems, water distributions and relations with other environmental components as well as water supply and wastewater treatment

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 objectives, problems and tasks of water management and protection SDA3A_W01, SDA3A_W05 Esej
M_W002 general water resources structure, kinds of water usage, sources and consequences of water pollution, methods of water status monitoring and modeling SDA3A_W01, SDA3A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 water quality and status assessment SDA3A_U03, SDA3A_U01 Projekt
M_U002 create data-driven and empirical models of water environment SDA3A_U06, SDA3A_U01 Projekt
M_U003 create visualizations and spatial analysis SDA3A_U07, SDA3A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 able to determine the main goals and the method of priority tasks solution SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 objectives, problems and tasks of water management and protection + - - - - - - - - - -
M_W002 general water resources structure, kinds of water usage, sources and consequences of water pollution, methods of water status monitoring and modeling + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 water quality and status assessment - + - - - - - - - - -
M_U002 create data-driven and empirical models of water environment - + - - - - - - - - -
M_U003 create visualizations and spatial analysis - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 able to determine the main goals and the method of priority tasks solution - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Sustainable water resources management and protection

1. Basic definitions and concepts. The structure of water resources, quantitative and qualitative characteristics of water resources. Water resources as an ecological indicator of socio-economic development.
2. Priority issues in water management. Water shortages, floods, droughts, extreme hydrological phenomena, water balance, degradation of water ecosystems.
3. Water protection, indicators of water quality criteria and water quality standards; classification and evaluation of water status. Contamination of surface water and groundwater; the sources of contamination; the main groups of pollutants. The consequences of water pollution; self-purification processes in surface waters. Priority issues in the field of water protection and conservation. Technical, legal and organizational issues of water protection
3. Fundamentals of water supply and wastewater treatment
5. Sustainable water management: legal, technological and social aspects

Ćwiczenia audytoryjne (30h):
Sustainable water resources management and protection

1. Water quality assessment – physical and chemical elements
2. Water quality assessment – biological elements
3. Eutrophication models
4. Hydrology statistics
5. Water quality distribution and risk
6. Rainfall time series
7. Water monitoring data collection, analysis and visualization
8. River basin management

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Classical lecture with multimedia
 • Ćwiczenia audytoryjne: Short presentation, then calculations, data analysis, modeling and visualizations mostly on computers
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Grading:
3 projects
1 in-class exam

Corrective rules are the same

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: The lecture is NOT obligatory
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Classes are obligatory
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 70% grade from classes + 30% grade from in-class exam

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Please justify your absence, make projects done and wrote the in-class exam

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basics on R programing language, spreadsheet and selected computing environment

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Freshwater Ecology: Concepts and Environmental Applications of Limnology. Walter Kennedy Dodds, Matt R. Whiles

An Introduction to R. W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core Team

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The development of the eutrophication process in Dobczyce Reservoir / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 75

Foundation and application of new method of trophic state assessment — Powstanie i zastosowania nowego sposobu oceny stanu troficznego wód / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2018 vol. 12 no. 2, s. 63–79. — Bibliogr. s. 77–78

Analysis of Mariupol metallurgical enterprises influence on ecological state of surface waters — Analiza wpływu zakładów metalurgicznych w Mariupolu na stan ekologii wód powierzchniowych / Olena Dan, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Eleonora Butenko, Alexey Kapustin // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 1, s. 25–31.

Modelling of chlorophyll-a content in running waters — Modelowanie zawartości chlorofilu-a w wodach płynących / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2016 vol. 10 no. 2 pt. 1, s. 455–462. — Bibliogr. s. 461–462

Towards methodological problems of trophic state assessment of running waters — Metodologiczne problemy oceny stanu troficznego wód płynących / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2014 vol. 21 iss. 4, s. 637–650.

Informacje dodatkowe:

none