Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyczne podstawy kryptologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0260-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Foryś Wit (foryswit@wms.mat.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, matematyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

wykład prezentuje aktualne krypto-systemy i protokoły ze szczególnym naciskiem na ich matematyczne podstawy (teorię liczb, ciał skończonych, krzywych eliptycznych) i teorię złożoności obliczeniowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe pojęcia, zasady i metody kryptografii i kryptoanalizy SDA3A_W02 Egzamin
M_W002 zna podstawowe pojęcia, własnosci, i algorytmy teorii liczb SDA3A_W02 Egzamin
M_W003 zna podstawowe pojęcia, własności i algorytmy kryptografii klucza publicznego SDA3A_W01 Egzamin
M_W004 zna podstawowe pojęcia, własności i protokoły wykorzystujące kryptografię klucza publicznego SDA3A_W02, SDA3A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi implementować poznane algorytmy i protokołu SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi wykorzystać wyszukana przez siebie literaturę specjalistyczną SDA3A_K01, SDA3A_K02 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia, zasady i metody kryptografii i kryptoanalizy + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe pojęcia, własnosci, i algorytmy teorii liczb + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe pojęcia, własności i algorytmy kryptografii klucza publicznego + - - - - - - - - - -
M_W004 zna podstawowe pojęcia, własności i protokoły wykorzystujące kryptografię klucza publicznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi implementować poznane algorytmy i protokołu + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi wykorzystać wyszukana przez siebie literaturę specjalistyczną + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. matematyczne podstawy kryptologii klasycznej

  Klasyczne (symetryczne) kryptosystemy monoalfabetyczne i polialfabetyczne (kryptosystem Cezara, Hilla, afiniczny, Vigenere’a,
  Beauforta, Playfaira);
  twierdzenia i algorytmy z arytmetyki modularnej i podstaw teorii liczb

 2. matematyczne podstawy kryptosystemów nowoczesnych I

  DES, schemat Feistela; kryptoanaliza różnicowa; metody probabilistyczne (3 godz.)
  AES; elementy ciał Galois
  Idea klucza publicznego, funkcje jednokierunkowe ; problem plecakowy i kryptosystem plecakowy
  Algorytm Shamira przełamania kryptosystemu plecakowego, elementy teorii krat i algorytm LLL; tw. uzasadniajace poprawność

 3. matematyczne podstawy kryptosystemów nowoczesnych II

  RSA
  Liczby pseudopierwsze – testy pierwszości: Fermata, Solovaya-Strassena, Millera-Rabina;
  Problemy faktoryzacji; algorytm oparty na krzywych eliptycznych; podstawy teorii krzywych eliptycznych
  Logarytm dyskretny i przydzielanie kluczy; ciała Galois cd. ; kryptosystem Rabina, ElGamala, McEliece; podpis elektroniczny -
  wykorzystanie RSA

 4. krzywe eliptyczne w kryptografii

  Krzywe eliptyczne; kryptografia na krzywych eliptycznych część I
  Krzywe eliptyczne; kryptografia na krzywych eliptycznych część II

 5. Protokoły kryptograficzne

  Protokół kryptograficzny – wprowadzenie; Rzut monetą przez telefon; poker telefoniczny
  Częściowe odkrywanie sekretu; Dowody o wiedzy zerowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych i programu MATHEMATICA
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

egzamin – egzamin ustny lub przygotowanie projektu pisemnego (do wyboru). Wszyscy dopuszczeni do egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: aktywna obecność
Sposób obliczania oceny końcowej:

na podstawie oceny z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

kontakt bezpośredni – konsultacje lub kontakt meilowy

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

ukończone studia I i II stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1] N.Koblitz, Wykład z teorii liczb i kryptografii, WNT, Warszawa, 1995
2 R.A.Mollin, RSA and Public-Key Cryptography, Chapman_Hall CRC, 2003
3 B. Schneier, Applied cryptography, John Wiley&Sons, 1994
3 W.Trappe, L.C.Washington, Introduction to cryptography with Coding Theory,
Prentice Hall, 2002
4 L.C.Washington, Elliptic Curves, Number Theory and Cryptography, Chapman_Hall CRC, 2003
5 Internet – strony www wskazane na wykładzie

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W.Foryś, Ł.Jęda, P.Oprocha, On a Cipher Based on Pseudo-random Walks on Graphs, Communications in Computer and Information Science 448, 2014 pp.59-73

Informacje dodatkowe:

Brak