Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesne problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0266-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o zarządzaniu i jakości
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zaznajomienie uczestników z wyzwaniami metodycznymi nauk o zarzadzaniu, a w szczególności w odniesieniu do realizowanych projektów badawczych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę dotyczacą zagadnień metodycznych niezbędnych do przygotowania dysertacji SDA3A_W01 Udział w dyskusji
M_W002 Jest świadomy ograniczeń procesu badawczego SDA3A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi definiować problem badawczy, cele i hipotezy oraz dobierać metody i narzędzia do potrzeb realizacji projektu badawczego SDA3A_U01, SDA3A_U04 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi propagować uzyskane rezultaty inicjować i brac udział w dyskusji naukowej SDA3A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczacą zagadnień metodycznych niezbędnych do przygotowania dysertacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Jest świadomy ograniczeń procesu badawczego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi definiować problem badawczy, cele i hipotezy oraz dobierać metody i narzędzia do potrzeb realizacji projektu badawczego + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi propagować uzyskane rezultaty inicjować i brac udział w dyskusji naukowej + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Formułowanie problemów naukowych

  Lokowanie problemów naukowych w naukach o zarządzaniu
  Wartościowanie problemów naukowych
  Definiowanie luki badawczej

 2. Badania literaturowe w naukach o zarzadzaniu

  Metodyka systematycznego przeglądu literatury
  Metodyka metaanalizy

 3. Trangulacja metodologiczna

  Typy i przykłady triangulacji

 4. Badania ilościowe

  Formułowanie hipotez
  Operacjonalizacja zmiennych
  Dobór próby
  Gromadzenie danych
  Analiza danych

 5. Metody jakościowe

  Metoda wywiadu
  Studia przypadków

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: dyskusja grupowa,prezentacja projektów odnoszących sie do tematyki dysertacji
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

przygotowanie prezentacji i projektów indywidualnych zwiazanych z tematyką dysertacji
aktywność na zajęciach – udział w dyskusji

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Treści prezentowane będą w formie prezentacji multimedialnej i zostaną poddane dyskusji podczas zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji skorygowana (50 %) o ocenę aktywności (50 %) na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konieczność samodzielnego zapoznania się z zaleconymi opracowaniami

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Czakon W. red. (2016) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak