Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geoinżynieria
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0267-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Gonet Andrzej (gonet@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł omawia badania ośrodka gruntowego i masywu skalnego w aspekcie zastosowania metod geoinżynieryjnych do modyfikacji podłoża gruntowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie doboru metod i technologii modyfikacji górotworu w zależności od istniejących parametrów fizyko-mechanicznych ośrodka gruntowego. SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Referat
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod geoinżynieryjnych. SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Referat
M_W003 Student posiada wiedzę o kierunkach rozwoju nowoczesnych metod geoinżynieryjnych. SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych i in-situ ośrodka gruntowego i masywu skalnego. SDA3A_U07, SDA3A_U03, SDA3A_U02 Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie doboru metod i technologii modyfikacji górotworu w zależności od istniejących parametrów fizyko-mechanicznych ośrodka gruntowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod geoinżynieryjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o kierunkach rozwoju nowoczesnych metod geoinżynieryjnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych i in-situ ośrodka gruntowego i masywu skalnego. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Metody badań podłoża gruntowego. Wybrane parametry ośrodka gruntowego i masywu skalnego stosowane w geoinżynierii. Technologie modyfikacji podłoża gruntowego i ich aplikacje w hydrotechnice, budownictwie inżynieryjnym oraz górnictwie.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Zbrojenie prętowe i szkieletowe ośrodka gruntowego i masywu skalnego – metody ich wykonywania. Głęboka wymiana gruntu. Geosyntetyki. Metody iniekcji otworowej i rurociągowej. Metody wykonywania ekranów szczelinowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność na zajęciach i przygotowanie referatu wraz z jego prezentacją.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zadając pytania i wyjaśniając wątpliwości związane z przekazywanymi treściami. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona uwzględniająca: ocenę aktywności na zajęciach (z wagą 1) oraz ocenę referatu i jego prezentacji (z wagą 2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student we własnym zakresie, po odbyciu konsultacji nadrabia zaległości pod warunkiem, że są to nieobecności usprawiedliwione (zwolnienie, lekarskie zaświadczenie od pracodawcy, bądź zwolnienie urzędowe).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień z mechaniki górotworu lub mechaniki gruntów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

BIELECKI R. SCHREYER J. GUIDELINES FOR SELECTING CONSTRUCTION METHODS FOR EART-LAID LINES UNDER ENVIRONMENTALLY RELEVANT AND ECONOMIC ASPECTS. GSTT-DOKUMENTATION. TRENCHLESS LAYNING AND REPAIRING PIPES IN GERMANY, HAMBURG 1997
BIELEWICZ D: PŁYNY WIERTNICZE, WYD. AGH KRAKÓW 2009
KULICZKOWSKI A. RURY KANALIZACYJNE T.1. WŁASNOŚCI MATERIAŁOWE, MONOGRAFIA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 28. KIELCE 2001
MADRYAS C. KOLONKO A. WYSOCKI L. KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH. WYDAWNICTWO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, WROCŁAW 2002.
STEIN D, MOELERS K., BIELECKI R. M.,VERLAG FUER ARCHITEKTUR UND TECHNISCHE WISSENSCHAFTEN. BERLIN 1989
STRYCZEK S., GONET A., RZYCZNIAK M. : TECHNOLOGIA PŁUCZEK WIERTNICZYCH I ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH. AGH. UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE. KRAKÓW. 1999 .
ZWIERZCHOWSKA A.: OPTYMALIZACJA DOBORU METOD BEZWYKOPOWEJ BUDOWY RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCH., WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, KIELCE 2003.
TAJDUŚ A., CAŁA M, TAJDUŚ K. 2012. GEOMECHANIKA W BUDOWNICTWIE PODZIEMNYM. PROJEKTOWANIE I BUDOWA TUNELI. WYDAWNICTWA AGH.
STRYCZEK S., GONET A.: GEOINŻYNIERIA. STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE. NR 71. POLSKA AKADEMIA NAUK. INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ, KRAKÓW 2000.
PISARCZYK S.: GEOINŻYNIERIA. OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. WARSZAWA 2005.
PISARCZYK S.: GRUNTOZNAWSTWO INŻYNIERSKIE. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN. WARSZAWA 2001.
JEŻ J.: GRUNTOZNAWSTWO BUDOWLANE. WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. POZNAŃ 2004.
PUŁA O., RYBAK CZ., SARNIAK W.,: FUNDAMENTOWANIE. PROJEKTOWANIE POSADOWIEŃ. DOLNOŚLĄSKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. WROCŁAW 2009.
GWIZDAŁA K.: FUNDAMENTY PALOWE, TECHNOLOGIA I OBLICZENIA. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN. WARSZAWA 2010.
LOWRIE W.FUNDAMENTALS OF GEOPHYSICS, 1997.
VOGELSANG D. ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS, 1995.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

STRYCZEK S., GONET A.: GEOINŻYNIERIA. STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE. NR 71. POLSKA AKADEMIA NAUK. INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ, KRAKÓW 2000.

Informacje dodatkowe:

Brak